ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019
06.02.2019

Παρουσιάστηκε στο Ληξιαρχείο μας σήμερα μία κυρία και ζήτησε να καταχωρήσουμε τη γέννηση τέκνου της. Προσκόμισε χειρόγραφο σημείωμα υπογεγραμμένο από γιατρό γενικής ιατρικής που αναφέρει ότι το 2013 γέννησε τέκνο στο σπίτι της (σε αγροτική περιοχή της Δημοτικής Ενότητάς μας) καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο. Μπορώ με αυτό το σημείωμα του γιατρού να καταχωρήσω εκπρόθεσμα τη γέννηση ή απαιτούνται κι άλλα δικαιολογητικά;

Εάν έχετε την πιστοποίηση του ιατρού, τότε -σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 344/1976- θα συντάξετε την πράξη.