ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019
06.02.2019

Παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε εάν είναι δυνατόν σε αντίγραφα (απόσπασμα) ληξιαρχικών πράξεων γάμων-θανάτων που τυπώνονται από την υπηρεσία μας να αναγράφεται «ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» προκειμένου να υπογράφει ο διαπιστευμένος χρήστης;

Μέσα στα καθήκοντα του ληξιάρχου -που ορίζονται στο άρθρο 4 του ληξιαρχικού νόμου-είναι να εκδίδει και αντίγραφα των ληξιαρχικών πράξεων. Οι διατάξεις αυτές είναι ειδικές και κατισχύουν των άλλων διατάξεων περί επικύρωσης αντιγράφων.
Η υπογραφή του ληξιάρχου απαιτείται στα εκδιδόμενα αντίγραφα, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο η ληξιαρχική πράξη περιβάλλεται το κύρος δημοσίου εγγράφου, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύεται με τρόπο σαφή ότι η ληξιαρχική πράξη έχει συνταχθεί βάσει όσων δήλωσαν οι υπόχρεοι προς δήλωση ενώπιον του ληξιάρχου, δηλαδή ότι είναι γνήσια. Ο νόμος δεν ορίζει ότι κάποιος τρίτος μπορεί να υπογράφει τα εκδιδόμενα αντίγραφα ή αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων.
Διαφορετική είναι η περίπτωση κατά την οποία εκδίδονται φωτοαντίγραφα ληξιαρχικής πράξης (η οποία φέρει υπογραφή ληξιάρχου και δηλούντων το γεγονός καθώς και σφραγίδα), τα οποία ωστόσο επικυρώνονται από τον αρμόδιο προς επικύρωση υπάλληλο, που απλώς βεβαιώνει το ακριβές αντίγραφο αυτού.
Το εύλογο ερώτημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σε ποια δημόσια υπηρεσία θα χρησιμοποιούνται αυτά τα ακριβή φωτοαντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων, καθώς πάντα απαιτούνται αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων ή αντίγραφα αυτών και όχι ακριβή φωτοαντίγραφα.