ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019
06.02.2019

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν η σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης δυνάμει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης λόγω καταστροφής της αρχικής, την οποία προσκόμισε ο ενδιαφερόμενος εντός της προθεσμίας του ενός μηνός από την τελεσιδικία της, θεωρείται εκπρόθεσμη, εφόσον το γεγονός (η γέννηση) αφορά σε προηγούμενο έτος.

Δεν είναι μεταβολή. Πρόκειται για σύνταξη ληξιαρχικής πράξης με δικαστική απόφαση.
Για τη δήλωση με δικαστική απόφαση δεν προβλέπεται εκπρόθεσμο. Ως εκ τούτου δεν θεωρείται εκπρόθεσμη δήλωση.