ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019

Παρακαλώ να με ενημερώσετε σχετικά με την αλλαγή θρησκεύματος σε ληξιαρχική πράξη γέννησης Μουσουλμάνου με ονοματοδοσία, στην οποία το τέκνο χρίζεται με Άγιο Μύρο, μεταβάλλοντας έτσι το Δόγμα αλλά και το όνομα. Προστίθεται στο όνομα που δόθηκε κατά την ονοματοδοσία το κατά τη βάπτιση δοθέν όνομα ή χρειάζεται δικαστική απόφαση;

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πολίτης μετέβαλε το θρήσκευμά του και η μεταβολή αυτή κατά το ίδιο θρήσκευμα είναι σύμφυτη με πρόσδοση νέου ονόματος, επέρχεται και πολιτειακά μεταβολή του κυρίου ονόματος με προσθήκη του προσδοθέντος ονόματος στο ήδη υπάρχον ακόμα και όταν το τελευταίο προήλθε από ονοματοδοσία.
Σημειώνεται ότι η καταχώρηση της εν λόγω μεταβολής θρησκεύματος και της συνακόλουθης προσθήκης του προσδοθέντος στο ήδη υπάρχον κύριο όνομα, βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 14 του Ν. 344/1976 και ως εκ τούτου δεν απαιτεί την έκδοση δικαστικής απόφασης της εκούσιας δικαιοδοσίας κατά άρθρο 782 Κ.Πολ.Δ. διότι η έκδοση αυτή συνυφαίνεται με τη διόρθωση ανακριβών στοιχείων που παρεισέφρησαν κατά το χρόνο σύνταξης της ληξιαρχικής πράξης.