ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019
06.02.2019

Όταν σε ένα Δήμο δεν υπάρχουν συχνά γεννήσεις ή σύμφωνα συμβίωσης (συγκεκριμένα εμείς στο δήμο μας έχουμε μία γέννηση και δύο σύμφωνα συμβίωσης), σε ποιο σημείο θα υπογράψει ο Ειρηνοδίκης και ο ληξίαρχος κατά την επιθεώρηση, στην πίσω σελίδα της μίας και μοναδικής πράξης; Μπορεί να δεθεί σε βιβλίο μία πράξη, δεδομένου ότι ενδέχεται μέσα στα επόμενα έτη να μην σημειωθεί καμία γέννηση ή κανένα σύμφωνο συμβίωσης στο δήμο μας (όπως έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν επί πολλά έτη);

Όσον αφορά στο κλείσιμο των βιβλίων ισχύουν όσα αναφέρονται στην αριθμ. 26 Εγκύκλιο «Περί επιθεώρησης ληξιαρχικών βιβλίων», η οποία έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους Δήμους της χώρας και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, στη διαδρομή «Αστική & Δημοτική Κατάσταση», σύνδεσμος «Θέματα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης», σύνδεσμος «Θεσμικό Πλαίσιο – Χρήσιμα Έγγραφα», σύνδεσμος «Ν. 344/1976 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει): Ληξιαρχικές Πράξεις – Μεταβολές – Πρόστιμα & Διορθώσεις».
Επισημαίνουμε ότι το Π.Δ. 943/1976 (344 Α΄) περί επιθεωρήσεως των ληξιαρχικών βιβλίων εξακολουθεί να ισχύει.