ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 11 Δεκέμβριος 2019

Όταν προϋπολογίζουμε έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα (πχ. ύδρευση) και ο δήμος ενεργοποιείται για καταμέτρηση τον μηνά Μάιο λόγω καιρού και βεβαιώνει τον Ιούνιο με αρχικό χρόνο πληρωμής των οφειλετών από Ιούλιο έως Αύγουστο πως στοχοθετουμε ;

Στον πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας αποτυπώνεται σε συνοπτική μορφή το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΟΤΑ μέσω της εκτίμησης των εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου.
Για την παραπάνω διαδικασία λαμβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον ΟΤΑ.
Κατά τη διαδικασία εντοπισμού των αποκλίσεων από τους στόχους ελέγχονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του προϋπολογισμού και για τη συγκεκριμένη περίπτωση οι εισπράξεις του ανταποδοτικού εσόδου.
Ως εκ τούτου, όσο πιο ρεαλιστικά (χρονικά) αποτυπωθεί ο στόχος για την είσπραξη του εσόδου τόσο μικρότερη θα είναι η απόκλιση από αυτόν κατά τη διαδικασία ελέγχου.