ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 09 Δεκέμβριος 2019

Ο Δήμος θέλει να υποβάλει πρόταση για βρεφονηπιακό σταθμό που είναι ημιτελής (στο πλαίσιο του προγράμματος «Θησέας» χρηματοδοτήθηκε ο φέροντας οργανισμός του κτιρίου, οι τοιχοποιίες και η επικάλυψη με κεραμοσκεπή, ενώ απομένουν οι υπόλοιπες εργασίες, ήτοι εγκαταστάσεις Η/Μ, επιχρίσματα, κουφώματα, δάπεδα, εξοπλισμός, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κλπ). Ερωτάται εάν μπορεί να χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση του έργου, μέσα από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων» στην ομάδα Γ.

Ναι είναι καταρχήν επιλέξιμο το εν λόγω αντικείμενο, θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα σχετικά που αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση V καθώς και στοιχεία τόσο της ένταξης στον Θησέα όσο και ολοκλήρωσης της εν λόγω εργολαβίας (αποφάσεις, οριστική παραλαβή κτλ).