ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Μπορούμε να εκδώσουμε πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών δημότη μας -ήδη αποβιώσαντος την 01.04.2009- για λογαριασμό δικηγόρου εντολέα, ο οποίος βρίσκεται σε δικαστική διένεξη για οφειλές του αποβιώσαντος;

Αν έχει έννομο συμφέρον μπορεί να αιτηθεί την έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων. Αρμόδια για τη διακρίβωση του έννομου συμφέροντος είναι η υπηρεσία σας. Αν η υπηρεσία σας δεν μπορεί να διακριβώσει το έννομο συμφέρον, ζητήστε εισαγγελική άδεια.