ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 09 Δεκέμβριος 2019

Μπορώ να εντάξω πράξη με κύριο υποέργο δίκτυα προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ και τα υπόλοιπα υποέργα (ΕΕΛ, ΟΚΩ και Αρχαιολογίες) να έχουν προϋπολογισμό <500.000 ευρώ; Σε περίπτωση που τα δίκτυα είναι και εσωτερικά και εξωτερικά, ισχύει το άνω όριο του Π/Υ 2000/ι.κ.;

Εργασίες σε ΕΕΛ θεωρούνται κύριο Υποέργο, που σημαίνει Π/Υ άνω των 500.000 € (προ ΦΠΑ). Όπως έχουμε τονίσει και σε προηγούμενες ερωτήσεις, μη κύρια υποέργα, που δύναται να είναι < 500.000 €, θεωρούνται τα ΟΚΩ, Αρχαιολογία, Αγορά γης, τα οποία και πρέπει να υποβληθούν ως διακριτά υποέργα.
Το μοναδιαίο όριο των 2.000 €/ικ αφορά συνολικά σε δίκτυα (εσωτερικά & εξωτερικά) και ΕΕΛ μαζί.