ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 11 Δεκέμβριος 2019

Μπορεί η υπηρεσία μας να εκδώσει πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών στηριζόμενη σε εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων; Από έρευνα που κάναμε δεν υπάρχει δημοτολογική εγγραφή σε κανένα Δήμο της χώρας.

Ναι. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται κανονική εγγραφή του αποβιώσαντος άνδρα σε δημοτολόγιο Δήμου, αλλά υφίσταται μόνο εγγραφή του στα Μητρώα Αρρένων, τότε το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από το Δήμο στου οποίου το Μητρώο Αρρένων υφίσταται εγγραφή (υπό την προϋπόθεση ότι αυτός δεν βρίσκεται εγγεγραμμένος σε δημοτολόγιο Δήμου της χώρας), βάσει α) υπευθύνων δηλώσεων μαρτύρων και β) δημοσίων εγγράφων που αποδεικνύουν τη συγγενική σχέση ανάμεσα στον αποβιώσαντα και τα πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται ως εγγύτεροι συγγενείς σε αυτές τις δηλώσεις. Θα πρέπει να αναγράφεται όμως σε αυτό το πιστοποιητικό ότι δεν υφίσταται εγγραφή του αποβιώσαντος σε κανέναν δήμο της χώρας αλλά μόνο εγγραφή του στα Μητρώα Αρρένων έτους ……. του Δήμου……….