ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019
06.02.2019

Με το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων δεv προβλέπεται ούτε το όνομα του δηλούντος τη βάπτιση (π.χ. παππούς, νονός) ούτε η υπογραφή του. Πώς θα γίνεται η καταχώριση της βάπτισης;

Η βάπτιση δηλώνεται μετά τη γέννηση, δηλαδή ήδη υπάρχει εκτυπωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Όταν σας δηλώνουν τη βάπτιση, καταγράφετε χειρόγραφα στην εκτυπωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης τη βάπτιση, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του Ν. 344/1976.
Εκτός από την χειρόγραφη συμπλήρωση της αρχικής πράξης, τα στοιχεία της βάπτισης θα πρέπει να καταχωρηθούν και στο ΠΣ ΛΗΠ (δηλ. θρήσκευμα, δόγμα, όνομα, ημερομηνία και ώρα βάπτισης, χώρα και ναός – αν επιλεγεί χώρα εκτός Ελλάδας καταχωρείται η πόλη της βάπτισης και ο ιερός ναός, ενώ αν επιλεγεί Ελλάδα καταχωρείται ο ιερός ναός). Στην επόμενη έκδοση του ΠΣ ΛΗΠ θα μπορεί να καταχωρείται ο δηλών και θα εμφανίζεται στη ληξιαρχική πράξη.
Μέχρι να γίνει αυτό, θα εκδίδεται αντίγραφο μόνο από τη χειρόγραφη ληξιαρχική πράξη.