ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019
06.02.2019

Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου μας και μετά από πόρισμα διενεργηθείσας ΕΔΕ (από στο οποίο προέκυψαν πειθαρχικά παραπτώματα), παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο η ληξίαρχος δημοτικής ενότητας του δήμου μας. Πώς μπορεί να γίνει αντικατάστασή της;

Από το συνδυασμό του άρθρου 2 του Ν. 344/1976, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και από τα οριζόμενα στο Π.Δ. 943/1976 (344 Α΄) «περί επιθεωρήσεως ληξιαρχικών βιβλίων», προκύπτει ότι ο διοριζόμενος – με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης – ληξίαρχος μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του μόνο με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εάν διαπιστωθεί από τις αρχές που επιθεωρούν τα ληξιαρχεία και τους ληξιάρχους (δηλαδή τις εισαγγελικές αρχές) -κατόπιν εισηγήσεώς τους- ότι αυτός (ο ληξίαρχος) ασκούσε πλημμελώς τα καθήκοντα του.
Περαιτέρω, και επειδή για τους ληξίαρχους οι οποίοι είναι δημοτικοί υπάλληλοι εφαρμόζεται το πειθαρχικό δίκαιο των δημοτικών υπαλλήλων, σας επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.