ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019
06.02.2019

Για γυναίκα γεννηθείσα το 1951 δεν έχει καταχωρηθεί ποτέ ληξιαρχική πράξη γέννησης. Υπάρχει βεβαίωση του ιερέα για τη βάπτιση και πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσει η ενδιαφερόμενη προκειμένου να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης ;

Εάν η ενδιαφερόμενη αιτείται να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη γέννησής της, αυτό θα γίνει δικαστικά, βάσει του άρθρου 782 Κ.Πολ.Δ.
Σε κάθε περίπτωση, όταν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, οι έλληνες πολίτες προσκομίζουν (όταν τους ζητείται από τις υπηρεσίες) πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο εκδίδεται από το δημοτολόγιο και για τους έλληνες πολίτες είναι ισχυρότερο αποδεικτικά από μία ληξιαρχική πράξη γέννησης.