ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019
06.02.2019

Για δήλωση γέννησης που έγινε σε οικία προσκομίστηκαν: α) δήλωση από μαία που παραστάθηκε κατά τον τοκετό θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γ) ληξιαρχική πράξη γάμου, δ) δήλωση προσδιορισμού τέκνων, ε) ταυτότητες των γονέων και στ) λογαριασμός Ο.Τ.Ε. για την μόνιμη κατοικία. Με αυτά τα δικαιολογητικά μπορώ να καταχωρίσω τη γέννηση ή πρέπει να μου προσκομιστούν επιπλέον δικαιολογητικά;

Οφείλετε να καταχωρίσετε τη γέννηση. Σας έχουν προσκομιστεί περισσότερα δικαιολογητικά από ό,τι ορίζει ο νόμος.