ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019
06.02.2019

Επειδή ο ληξίαρχος της Δημοτικής Ενότητας Χ πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί, σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν το ληξιαρχείο της εν λόγω Δημοτικής Ενότητας, το οποίο απέχει 8 χλμ από την έδρα του Δήμου, μπορεί να συστεγαστεί και να λειτουργήσει αυτόνομα στην έδρα του Δήμου.

Όχι, δεν μπορεί. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 344/1976, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μπορεί ληξιαρχική περιφέρεια να υποδιαιρείται σε περισσότερες ή περισσότερες να συμπτυχθούν σε μία.Συνεπώς, αν θέλετε να συμπτύξετε τις ληξιαρχικές περιφέρειες του Δήμου σας θα πρέπει να εκδοθεί Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.