ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 15 Νοέμβριος 2019

Ενέργειες στατιστικών ανταποκριτών μετά τον ορισμό τους

Μετά τον ορισμό τους, οι στατιστικοί ανταποκριτές οφείλουν:

  1. Να αποστείλουν την απόφαση ορισμού σε μία από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: k.tryposkoufis@ypes.gr, m.stavridou@ypes.gr, mar.chioti@ypes.gr και m.gariou@ypes.gr
  2. Να μελετήσουν το θεσμικό πλαίσιο, τις εγκύκλιες οδηγίες και όλες τις λοιπές πληροφορίες και στοιχεία που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), στη διαδρομή Αποκ. Διοίκηση – Αυτ/ση \ Κόμβος Διαλειτουργικότητας.
  3. Να δημιουργήσουν λογαριασμό στην εφαρμογή «Εισαγωγή και Αναζήτηση Στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας» στη διεύθυνση komvos.ypes.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες του Οδηγού ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), στην διαδρομή Αποκ. Διοίκηση – Αυτ/ση \ Κόμβος Διαλειτουργικότητας.
  4. Να αιτηθούν τη δημιουργία λογαριασμού στη δεύτερη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (http://www.eetaa.gr/apps/modota.jsp) στη ενότητα «Οδηγίες για την Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα»
  5. Να μεριμνήσουν για την έναρξη αποστολής των στοιχείων στις δύο (2) βάσεις: στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων (βάση ΕΕΤΑΑ).