ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Έλληνας γεννημένος στο εξωτερικό ζητάει πιστοποιητικό γέννησης για έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και, προσκομίζοντας βεβαίωση από το ΥΠ.ΕΞ. Κ.Ε.Π Αποδήμων Ελλήνων, δηλώνει τη μετονομασία της πόλης σε xxx. Προκειμένου να προβούμε στη μεταβολή των στοιχείων, πρέπει να μας προσκομίσει διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησής του ή μπορούμε να αρκεστούμε στη βεβαίωση του ΥΠ.ΕΞ. Κ.Ε.Π. Αποδήμων Ελλήνων ;

Διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης δεν μπορεί να γίνει, επειδή όταν αυτή συντάχθηκε ήταν σωστή. Μετέπειτα άλλαξε η ονομασία, οπότε με τη σχετική βεβαίωση του ΥΠΕΞ μπορείτε να προβείτε στην έκδοση πιστοποιητικού με τη νέα ονομασία.
Σχετική η Εγκύκλιος 21 (Φ.104770/10830/07-07-2006) και η Γνωμοδότηση ΝΣΚ 228/2006 (αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: Θέματα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης → Θεσμικό Πλαίσιο-Χρήσιμα Έγγραφα → Ν. 344/1976 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει): Ληξιαρχικές Πράξεις – Μεταβολές – Πρόστιμα & Διορθώσεις).