ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Είναι υποχρεωτική η μηνιαία ισοσκέλιση κατά την κατάρτιση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας ; Εμείς εισπράττουμε το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων μας κατά τους πρώτους μήνες του χρόνου αλλά οι δαπάνες μας είναι κατανεμημένες σχεδόν ισόποσα μέσα στους μήνες του έτους. Αν αποτυπώσουμε την πραγματική εικόνα θα παρουσιάσουμε σε κάποιους μήνες έλλειμμα.

Οι ΟΤΑ βάσει νομοθεσίας είναι υποχρεωμένοι για την κατάρτιση ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και όπως προκύπτει και από την ΚΥΑ 7261/22.03.21013 για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων, τον εντοπισμό αποκλίσεων αρνητικού χαρακτήρα και την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προυπολογισμού τους λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και της εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του έτους και ετησίως (υπό την έννοια ότι τα συνολικά ετήσια έξοδα πρέπει να είναι μικρότερα ή ίσα των εσόδων).
Επίσης, επισημαίνουμε ότι το χρηματικό υπόλοιπο περιλαμβάνεται στο άθροισμα της μηνιαίας στοχοθέτησης των συνόλων των εσόδων. Αν παρόλα αυτά παρουσιάζεται (στον πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας ) μηνιαίο έλλειμμα τότε αυτό επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτεται από την ανάλωση του ταμειακού υπολοίπου προηγούμενων μηνών ( δηλ. από μήνες που τα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα έξοδα).