ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 09 Δεκέμβριος 2019

Είναι επιλέξιμη η ανέγερση Σχολής Τυροκομίας, η οποία βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού;

Η ανέγερση είναι επιλέξιμη στις κατηγορίες Β και Γ μόνο.