ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 09 Δεκέμβριος 2019

Έχουμε ένα υπό κατασκευή (τρέχουσα εργολαβία) πολιτιστικό κτίριο που έπαψε η χρηματοδότησή του από τον Θησέα, είναι επιλέξιμο το υπόλοιπο ποσό;

Εφόσον η εργολαβία αφορά σε νέο κτίριο (ανέγερση), αυτό δεν είναι επιλέξιμο. Επιλέξιμα νέα κτίρια (ανέγερση) είναι αυστηρά μόνο σχολεία και δημαρχεία. Εργολαβία κτιρίου, με σκοπό την επανάχρηση αυτού (υπήρχε παλαιότερα άλλη χρήση), που είναι σε εξέλιξη, είναι καταρχήν επιλέξιμη.