ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Δημότισσά μας επιθυμεί να παραλάβει τα πρωτότυπα έγγραφα που είχε καταθέσει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, με την αιτιολογία ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα εκδίδονται άπαξ στην χώρα προέλευσής της. Μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά της και να διατηρήσουμε στο φάκελό της επικυρωμένα αντίγραφα;

Μπορεί να πάρει επικυρωμένο αντίγραφο από αυτό που έχετε στο αρχείο σας, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει σε άλλη υπηρεσία. Στο φάκελό της θα μείνουν τα πρωτότυπα πιστοποιητικά.
Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα να επιστρέφεται το πρωτότυπο και να κατακρατείται στο φάκελο της υπηρεσίας αντίγραφό του (με τη σφραγίδα της υπηρεσίας) εξακολουθεί να υφίσταται, ωστόσο άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι παρέλκει διότι, ως διοικητική πρακτική, ήταν συνυφασμένη με το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε πριν την αντικατάσταση του άρθρου 11 του Ν.2690/1999 από το άρθρο 16, παρ. 5 του Ν. 3245/2005 -υπό το πρίσμα του οποίου νομοθετικού καθεστώτος εξεδόθησαν οι αρ. 233/200 και 381/2002 Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ.
Συναφώς, σας παραπέμπουμε στο αρ. πρωτ. οικ.35531/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής → Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης → Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής → Σχετικά Έγγραφα).