ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Δηλώνεται γέννηση εκτός γάμου τέκνου στις xx/xx/2013 με δημοτικότητα της μητέρας. Σήμερα, ένα μήνα μετά τη γέννηση, η μητέρα προσκομίζει συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου, με την οποία ο πατέρας του παιδιού τη διορίζει ειδική πληρεξούσιο για την καταχώρηση της πράξης στο αρμόδιο ληξιαρχείο και για τη δήλωση προσδιορισμού του νέου επωνύμου του παιδιού. Η δημοτικότητα του τέκνου δεν αναφέρεται στη συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης και η μητέρα επιθυμεί το τέκνο να διατηρήσει τη δική της. α) Ποια δημοτικότητα θα έχει σε αυτήν την περίπτωση το παιδί; β) Μπορεί να οριστεί η δημοτικότητα με συμβολαιογραφική πράξη, δηλαδή με δήλωση στο συμβολαιογράφο;

Εάν δεν έχει γίνει αμετάκλητη δήλωση περί της δημοτικότητας σε εσάς, το ληξίαρχο στον οποίο έχει καταχωριστεί η αναγνώριση, τότε θα παραμείνει με τη δημοτικότητα της μητέρας.
Η δημοτικότητα, ακόμη και όταν αναφέρεται στη συμβολαιογραφική πράξη, πρέπει να δηλωθεί και από τους δύο γονείς στο ληξίαρχο (άρθρο 15 Ν. 3463/2006, περ.2).