ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021

Επισκόπηση δαπανών και δραστηριοτήτων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Επισκόπηση δαπανών και δραστηριοτήτων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης – Οδηγίες