ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

Επισκόπηση δαπανών και δραστηριοτήτων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Επισκόπηση δαπανών και δραστηριοτήτων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης – Οδηγίες