ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 04 Αυγούστου 2021

Επισκόπηση δαπανών και δραστηριοτήτων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Επισκόπηση δαπανών και δραστηριοτήτων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης – Οδηγίες