ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των μονομελών οργάνων διοίκησης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ορισμός Αντιδημάρχων.

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :41
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.