ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Δήμαρχος που τίθεται σε αργία συνεπεία ποινικής καταδίκης εκλεγόμενος εκ νέου ως δημοτικός σύμβουλος πριν η καταδικαστική απόφαση καταστεί αμετάκλητη τίθεται εκ νέου σε αργία (Γνωμοδότηση 341/ 2007 ΝΣΚ)

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :13
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :