ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Νοέμβριος 2019

Απόσπαση αιρετού σύμφωνα με το άρθρο 139 παρ.8 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ)

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :5493
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.