ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής  2013 – 2014 
Αποφάσεις  Ένταξης  Τροποποιήσεις
447891
447893
447895
Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής  2014 – 2015 
Αποφάσεις Τροποποιήσεις
483936
483937
483937 (ανάκληση)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (5π) 2014-2015