ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Διαδημοτική Συνεργασία

Πρόγραμμα «Τεχνικής Βοήθειας για την Καλή Διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Μέρος ΙΙ Υποστήριξη για την ανάπτυξη Διαδημοτικής Συνεργασίας»

Με στόχο την ενίσχυση της Διαδημοτικής Συνεργασίας (ΔδΣ) σε εθνικό επίπεδο, το Υπουργείο Εσωτερικών, ως κύριος δικαιούχος, συνεργάζεται με το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για την Καλή Διακυβέρνηση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) και συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Τεχνικής Βοήθειας για την Καλή Διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Μέρος ΙΙ Υποστήριξη για την ανάπτυξη Διαδημοτικής Συνεργασίας». Το έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2019 και υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG Reform) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου (ΙΠΑ). Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συμπεριλήφθηκε στο έργο ως συνδικαιούχος.

Ο θεσμός των διαδημοτικών συνεργασιών περιγράφεται αναλυτικά μέσω της συγγραφής ενός Εγχειριδίου (Handbook). Το Εγχειρίδιο για την ΔδΣ προορίζεται για χρήση ως βοηθός των δήμων για τη θέσπιση ρυθμίσεων ΔδΣ με σκοπό την εκτέλεση καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί, αποκομίζοντας αμοιβαία οφέλη και οικονομίες κλίμακας και, τελικώς, παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες τους. Επιπρόσθετα, παρέχει στους δήμους καθοδήγηση, βήμα προς βήμα, για την έναρξη, ανάπτυξη, δημιουργία και εκτέλεση πρωτοβουλιών ΔδΣ που εξυπηρετούν έναν ή περισσότερους σκοπούς, προσφέροντας ad hoc πρότυπα και νομικά εργαλεία σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες. Η ΔδΣ αποτελεί μια λογική λύση που οι δήμοι δύνανται να υιοθετήσουν προκειμένου να περιορίσουν τις συνέπειες μιας μη βέλτιστης κατανομής αρμοδιοτήτων και πόρων ή ανεπαρκών δημοτικών ορίων. Παρέχοντας συγκεκριμένα παραδείγματα πρωτοβουλιών ΔδΣ στην Ελλάδα, το Εγχειρίδιο έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει και να βοηθήσει τους δήμους να αναπτύξουν πρωτοβουλίες διαδημοτικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεών τους και την από κοινού αναζήτηση ευκαιριών.

Σε αυτήν την Ενότητα παρατίθεται το «Εγχειρίδιο για τη Διαδημοτική Συνεργασία στην Ελλάδα» με τα ακόλουθα Παραρτήματα:

Παράρτημα 6: Υπόδειγμα μορφών ΔδΣ

Παράρτημα 7: Βέλτιστες Πρακτικές από Ευρώπη

Παράρτημα 8: Σχέδιο Δράσης Διαδημοτικής Ανάπτυξης της Δωδεκανήσου ΑΙΓΑΙΙΣ

Παράρτημα 9: Σχέδιο Δράσης για την Προγραμματική Σύμβαση ΔδΣ για τον Εσωτερικό Έλεγχο

Παράρτημα 10: Υπόδειγμα Κανονισμού Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο πλαίσιο ΔδΣ

Παράρτημα 11: Πρωτόκολλο Διασφάλισης Ανεξαρτησίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο πλαίσιο ΔδΣ

Παράρτημα 12: Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών ΟΤΑ στο πλαίσιο ΔδΣ

Παράρτημα 13: Με ποιον τρόπο μπορεί η ΔδΣ να ενισχύσει τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή


Για να δείτε βίντεο με σχετικό περιεχόμενο, πατήστε εδώ