ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Μαρτίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

01.03.2024 Αρ. Πρ. 19945 3292η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2024 (MIS 5200085) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 2022ΝΑ25500009

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΦΠΩ46ΜΤΛ6-505 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

01.03.2024 Αρ. Πρ. 19283 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό Δίκτυο Sub. 2 – 16631)» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - ΥΠΟΕΡΓΟ 8 - «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ 35+500 ΕΩΣ ΜΟΛΑΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΧΑΝΙΑ-ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΧΤΚ46ΜΤΛ6-40Λ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

01.03.2024 Αρ. Πρ. 19059 Ένταξη της Πράξης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλογήρων ΔΕΥΑ Πύλης» με Κωδικό ΟΠΣ 5200784 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΤΓ246ΜΤΛ6-9Ν5 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

01.03.2024 Αρ. Πρ. 19412 Ένταξη της Πράξης " Ανάπτυξη δικτύων υποδομής για την βελτίωση συνθηκών διαβίωσης των ΡΟΜΑ του Δήμου Δέλτα" με κωδικό ΟΠΣ 5220064 στο ΤΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΑΨ646ΜΤΛ6-ΚΜΙ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

01.03.2024 Αρ. Πρ. 19056 Ένταξη της Πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ ΔΙΚΤΥOΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΒΡΑΜΗΛΙΑΣ ΔΕΥΑ ΝΕΣΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5200300 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒ9Χ46ΜΤΛ6-ΥΚΑ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

01.03.2024 Αρ. Πρ. 19822 Ανεκτέλεστη δαπάνη παρελθόντων ετών για υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων του ΥΠ.ΕΣ.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΔΤΟ46ΜΤΛ6-Χ1Π | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

01.03.2024 Αρ. Πρ. 19054 Ένταξη της Πράξης «Μελέτη Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης και Προμήθεια ψηφιακών μετρητών της Τ.Κ. Καλαμακίου της Δ.Ε. Κιλελέρ της ΔΕΥΑ Κιλελέρ» με Κωδικό ΟΠΣ 5200250 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΩΓΤ46ΜΤΛ6-ΕΣΛ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

01.03.2024 Αρ. Πρ. 19811 Δαπάνη εξόδων κίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης για τη μετακίνηση αεροπορικώς της συνεργάτιδας του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης, κ. Κούγια Ειρήνης, στο Ηράκλειο Κρήτης, για την συμμετοχή της στο 1ο Περιφερειακό Μαραθώνιο Καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης, από 4/3/2024 έως 5/3/2024.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο9Σ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

01.03.2024 Αρ. Πρ. 19549 Ένταξη της Πράξης «Κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας (Daniel) Δήμου Μετεώρων» με Κωδικό ΟΠΣ 5223285 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 97ΙΞ46ΜΤΛ6-Α05 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

01.03.2024 Αρ. Πρ. 19573 Ένταξη της Πράξης «ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ DANIEL ΔΕΥΑ ΠΑΛΑΜΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5221496 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ψ9846ΜΤΛ6-ΨΒΗ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

01.03.2024 Αρ. Πρ. 19716 Ανεκτέλεστη δαπάνη παρελθόντος έτους για την υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης για την προώθηση της φιλοζωίας και την αποτελεσματική διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΖ5Ξ46ΜΤΛ6-Ζ2Θ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

01.03.2024 Αρ. Πρ. 19715 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση του Δήμου Μυλοποτάμου (Ν. Ρεθύμνης) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης XΙI «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» .

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ4ΚΨ46ΜΤΛ6-ΥΡΛ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

01.03.2024 Αρ. Πρ. 19683 Ανεκτέλεστη δαπάνη παρελθόντος έτους για προμήθεια εξοπλισμού δικτύου Wi-Fi για τις ανάγκες του ΥΠΕΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΥΞ646ΜΤΛ6-64Ψ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

01.03.2024 Αρ. Πρ. 19049 Ένταξη της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5200225 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΖΒΞ46ΜΤΛ6-3ΦΕ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

01.03.2024 Αρ. Πρ. 19033 Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5200196 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΕ1346ΜΤΛ6-ΓΣ9 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 2 3 2.043
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ