ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 02 Ιουνίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

30.12.2008 Αρ. 79767 Περιεχόμενο και λειτουργία του Μητρώου Επιχειρήσεων ΟΤΑ.

Αρχείο

03.08.2007 Αρ. 43886 Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.

Αρχείο

03.08.2007 Αρ. 43887 Περιεχόμενο διετούς προγράμματος δράσης κοινωφελούς δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης.

Αρχείο

31.07.2007 Αρ. 43254 Κωλύματα, ασυμβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συμβουλίου δημοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν. 3463/2006.

Αρχείο

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ