ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 16 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

26.10.2018 Αρ. 59681 Ζ’ Τροποποίηση της υπ. αρ. 15334/10.5.2017 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: ΔΡΑ3465ΧΘ7-0ΧΘ) “Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων”, όπως ισχύει

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

18.09.2018 Αρ. 49178 ΣΤ΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 15334/10.5.2017 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ:ΩΡΑ3465ΧΘ7-0ΧΘ) «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων», όπως ισχύει

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

05.04.2017 Αρ. 3681 Δημόσια πρόσκληση Απόσπασης έξι (6) υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας στη Δημοτική Αστυνομία Πάρου

ΑρχείοΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

18.05.2016 Αρ. 4525 Συμμετοχή νέων μελών στο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας

ΑρχείοΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α

07.08.2013 Αρ. 29518 Έννομο συμφέρον αιρετού για άσκηση προσφυγής κατά το άρθρο 227 του Ν. 3852/ 2010

ΑρχείοΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ

18.04.2013 Αρ. 15693 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28492/11-5-2009 (ΦΕΚ Β΄ 931) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια»

ΑρχείοΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ