ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Συχνές Ερωτήσεις

Για την ανάλυση του ΚΑ 131 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ», ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 38347/25.07.2018 κ.υ.α. παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 ήτοι:

Η υποκατηγορία εσόδων 131 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων
1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν2880/2001)
1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες
1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004)
1315 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)
1319 Λοιπά Ειδικά προγράμματα

Ο Κ.Α. 1319 εμφανίζεται μόνο στο κύριο μέρος της κ.υ.α., καθώς εκ παραδρομής παραλείφθηκε η απεικόνιση αυτού από το παράρτημα 1, χωρίς τούτο να επηρεάζει την εγκυρότητα και την κανονιστική ισχύ της σχετικής κ.υ.α., καθώς οι δευτερεύοντες κανόνες δικαίου τίθενται με αυτή και δεν παράγονται από τα συνοδευτικά παραρτήματά της.

Οι πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών του διατροφικού επιδόματος από 1/1/2019 θα καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ως εκ τούτου δεν θα εγγραφούν πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών.

Οι δήμοι δε θα εγγράψουν στον προϋπολογισμό τους τα ποσά καταβολής των προνοιακών επιδομάτων του διμήνου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018, καθότι αυτά αποδίδονται μέσα στο οικονομικό έτος 2019 και η απόδοσή τους θα γίνει από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στον Κ.Α.Ε 0715 «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)» και στον Κ.Α.Ε. 0441 «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)» θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση τα ποσά που θα αποδοθούν για το οικονομικό έτος 2019, κατόπιν έκδοσης των σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών.

Είναι σημαντικό για την τήρηση των δημοσιονομικών στοιχείων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η καταχώρηση των πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των δήμων έτους 2019 αναφορικά με συμπληρωματικές κατανομές από ΚΑΠ έτους 2018, να πραγματοποιηθεί σε ΚΑΕ τρέχοντος έτους και όχι στον KAE 21. Οι πιστώσεις που αφορούν την συμπληρωματική κατανομή προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των δήμων (ΑΠ 78020/28-2-2018, ΑΔΑ: 7ΥΙ9465ΧΘ7-2ΚΨ) θα εγγραφούν με αναμόρφωση στον ΚΑΕ 0611, ενώ εκείνες που αφορούν τη συμπληρωματική κατανομή για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και κατά προτεραιότητα για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων (ΑΠ 78021/28-12-2018, ΑΔΑ: 7Μ3Φ465ΧΘ7-3Ν1) θα εγγραφούν στον ΚΑΕ4311. Επιπρόσθετα, προτείνεται να προβείτε σε περαιτέρω ανάλυση των κωδικών, προς διευκόλυνση δικής σας και του έργου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.