ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Συχνές Ερωτήσεις

Oι πιστώσεις που θα εγγραφούν στους οικείους προϋπολογισμούς των δήμων και των περιφερειών ως έσοδα από επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού των αναφερόμενων στην ανωτέρω σχετική Σ. Ερώτηση θα υπολογιστούν με τον τρόπο και τις αναγωγές στους μήνες και τα έτη που ορίζονται ρητά στις υπ΄αριθμ. 23976/2016 (Β΄ 2311) και 23977/2016 (Β΄ 2312) όμοιες Κ.Υ.Α και όχι με αναγωγές σε επόμενα έτη.

Στον προϋπολογισμό των δήμων έτους 2018, επί του παρόντος δεν θα εγγραφούν πιστώσεις στους σχετικούς ΚΑΕ που αφορούν το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), τέλος διαφήμισης και φόρο ζύθου. Όποια ποσά αποδοθούν κατά το επόμενο οικονομικό έτος, θα εγγραφούν στον προϋπολογισμού των δήμων με αντίστοιχη αναμόρφωση".

Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής (π.δ 315/99) της 31.12.2017, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις παραγραφής και έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές διαδικασίες. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον προϋπολογισμό 2018 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων.