ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Συχνές Ερωτήσεις

O Κ.Α. 161 «Έσοδα από Επιχειρήσεις», αναπτύσσεται ως εξής:

161 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1611 Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις
1612 Έσοδα από αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές /διαδημοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις
1613 Έσοδα από λοιπές δημοτικές επιχειρήσεις
1614 Έσοδα από συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις

Η απεικόνιση του Κ.Α.1616 εμφανίζεται εκ παραδρομής μόνο στο συνοδευτικό παράρτημα 1, της υπ΄αριθμ 26945/31.07.2015 (Β΄1621) ΚΥΑ και όχι στο κύριο μέρος αυτής. Όσον αφορά τα έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας, αυτά εξακολουθούν να εμφανίζονται στον Κ.Α. 1626.

Οι δαπάνες της Ομάδας 8 κατανέμονται πλέον σε όλες τις υπηρεσίες κατά περίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι ο κωδικός «80» που χρησιμοποιούνταν για μηχανογραφικούς σκοπούς στο επίπεδο της υπηρεσίας, καταργείται. Ειδικότερα, οι δαπάνες της κατηγορίας 81 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)», της υποκατηγορίας 826 «ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ» της κατηγορίας 82 «ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ» και της κατηγορίας 85 «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ», αναπτύσσονται υποχρεωτικά σε όλες τις υπηρεσίες κατά περίπτωση. Εάν για μια δαπάνη, δεν είναι δυνατή η διάκριση της υπηρεσίας, από την οποία αυτή προέρχεται, τότε κατανέμεται στην Υπηρεσία 00 «Γενικές Υπηρεσίες».
Όλες οι λοιπές δαπάνες της Ομάδας 8 (απόδοση εισφορών, κρατήσεων, φόρων, πάγιας προκαταβολής, κ.λ.π.), λόγω της φύσης τους και δεδομένου ότι τα εν λόγω κόστη των υπηρεσιών έχουν ήδη αποτυπωθεί στους σχετικούς ΚΑΕ, δύνανται να εγγράφονται στην Υπηρεσία 00 «Γενικές Υπηρεσίες».

Στην υπ’ αριθμ. 26945/15 ΚΥΑ αναφέρεται ρητά ότι οι δαπάνες των παραπάνω ΚΑΕ, εφεξής δύνανται να κατανέμονται όχι μόνο στην Υπηρεσία 00 «Γενικές Υπηρεσίες», αλλά και στις λοιπές υπηρεσίες.
Επιδιώκεται κατ’ αυτόν τον τρόπο και πρέπει να αποτελεί το κριτήριο για την όποια εγγραφή πίστωσης, η αποτύπωση των πραγματικών δαπανών των υπηρεσιών και ιδίως των ανταποδοτικών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο της ισοσκέλισής τους με τα αντίστοιχα έσοδα.

Καταρχάς, επισημαίνεται ότι στους κωδικούς του 73 ΚΑΕ «Έργα» εγγράφονται όλες οι δαπάνες που προβλέπονται και απαιτούνται για την υλοποίηση από τον Δήμο «δημοσίων έργων» όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη περί έργων νομοθεσία. Σε αυτό το πλαίσιο, η καθιέρωση του 7341 αποσκοπούσε αποκλειστικά στην παρακολούθηση των «δημοσίων έργων» που εκτελούν οι δήμοι μέσω του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ (ΕΣΠΑ). Όπως δε έχει ήδη αποσαφηνιστεί με τη υπ’ αριθμ. 19 συχνή ερώτηση – απάντηση για τον Π/Υ του 2014, στον εν λόγω ΚΑΕ εγγράφεται η συνολική απαιτούμενη δαπάνη γα την εκτέλεση του έργου ανεξάρτητα από το αν μέρος αυτής είναι λειτουργικής φύσης (μισθοδοσία, παροχές τρίτων κλπ). Επομένως, στον Π/Υ 2016 τα «δημόσια έργα» που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται στον ΚΑΕ 7341 με τη διαφορά ότι θα αντιστοιχίζονται στις υπηρεσίες με κωδικό από 60 έως 69.
Τα δε χρηματοδοτούμενα από το εθνικό τμήμα του ΠΔΕ «δημόσια έργα» θα παρακολουθούνται στους υπόλοιπους κωδικούς του ΚΑΕ 73, πάλι με την απαιτούμενη αντιστοίχιση με τις υπηρεσίες του ΠΔΕ (60 – 69). Για τις υπόλοιπες δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ (εθνικό σκέλος και ΕΣΠΑ) είτε αυτές αφορούν σε δαπάνες τρέχουσας χρήσης λειτουργικής φύσης (ομάδα 6) είτε αφορούν σε δαπάνες επενδυτικής φύσης (και εν προκειμένω αναφερόμαστε στις δαπάνες που προβλέπεται να εγγράφονται στους ΚΑΕ 71 ΚΑΙ 74) είτε αφορούν σε δαπάνες ΠΟΕ (ΚΑΕ 81) και λοιπές αποδόσεις (ΚΑΕ 826), αυτές θα πρέπει στον Π/Υ 2016 να αντιστοιχίζονται με τις υπηρεσίες του ΠΔΕ (60 – 69).
Δίνεται ως παράδειγμα η περίπτωση του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» το οποίο κατά βάση χρηματοδοτεί μέρος ή το σύνολο της λειτουργίας των παιδικών σταθμών των Δήμων. Σε αυτή την περίπτωση οι δαπάνες λειτουργίας των παιδικών σταθμών που χρηματοδοτούνται από το εν λόγω πρόγραμμα, θα παρακολουθούνται σε αναπτυγμένους ΚΑΕ αναλυτικά και ανάλογα με το σκοπό της δαπάνης (60 για τη μισθοδοσία, 6481 για τη σίτιση των νηπίων, 7135 για την αγορά λοιπού εξοπλισμού κλπ) και θα αντιστοιχίζονται στην υπηρεσία 60 «Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ).

Οι δαπάνες των Δήμων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό και από το συγχρηματοδοτούμενο (ΕΣΠΑ) τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα παρακολουθούνται σε διακριτούς κωδικούς σε επίπεδο υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό δημιουργούνται οι κάτωθι επιπρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες κατανέμεται υποχρεωτικά το σύνολο των δαπανών (λειτουργικών και επενδυτικών) οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε.
Υπηρεσία Περιγραφή Υπηρεσίας
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
Επομένως, οι χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ δαπάνες κατανέμονται στις Υπηρεσίες με κωδικό από 60 έως 69, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες κατανέμονται στις Υπηρεσίες με κωδικό από 00 έως 70.
Σχετικά με την εφεξής χρήση του ΚΑΕ 7341 «Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)», επισημαίνεται καταρχάς ότι στους κωδικούς του 73 ΚΑΕ «Έργα» εγγράφονται όλες οι δαπάνες που προβλέπονται και απαιτούνται για την υλοποίηση «δημοσίων έργων» όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη περί έργων νομοθεσία. Σε αυτό το πλαίσιο, η καθιέρωση του 7341 αποσκοπούσε αποκλειστικά στην παρακολούθηση των «δημοσίων έργων» που εκτελούν οι δήμοι μέσω του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ (ΕΣΠΑ). Όπως δε έχει ήδη αποσαφηνιστεί με τη υπ’ αριθμ. 19 συχνή ερώτηση – απάντηση για τον Π/Υ του 2014, στον εν λόγω ΚΑΕ εγγράφεται η συνολική απαιτούμενη δαπάνη γα την εκτέλεση του έργου ανεξάρτητα από το αν μέρος αυτής είναι λειτουργικής φύσης (μισθοδοσία, παροχές τρίτων κλπ). Επομένως, στον Π/Υ 2016 τα «δημόσια έργα» που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται στον ΚΑΕ 7341 με τη διαφορά ότι θα αντιστοιχίζονται στις υπηρεσίες με κωδικό από 60 έως 69. Τα δε χρηματοδοτούμενα από το εθνικό τμήμα του ΠΔΕ «δημόσια έργα» θα παρακολουθούνται στους υπόλοιπους κωδικούς του ΚΑΕ 73, πάλι με την απαιτούμενη αντιστοίχιση με τις υπηρεσίες του ΠΔΕ (60 – 69).
Για τις υπόλοιπες δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ (εθνικό σκέλος και ΕΣΠΑ) είτε αυτές αφορούν σε δαπάνες τρέχουσας χρήσης λειτουργικής φύσης (ομάδα 6) είτε αφορούν σε δαπάνες επενδυτικής φύσης (και εν προκειμένω αναφερόμαστε στις δαπάνες που προβλέπεται να εγγράφονται στους ΚΑΕ 71 ΚΑΙ 74) είτε αφορούν σε δαπάνες ΠΟΕ (ΚΑΕ 81) και λοιπές αποδόσεις (ΚΑΕ 826), αυτές θα πρέπει στον Π/Υ 2016 να αντιστοιχίζονται με τις υπηρεσίες του ΠΔΕ (60 – 69).
Δίνεται ως παράδειγμα η περίπτωση του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» το οποίο κατά βάση χρηματοδοτεί μέρος ή το σύνολο της λειτουργίας των παιδικών σταθμών των Δήμων. Σε αυτή την περίπτωση, οι δαπάνες λειτουργίας των παιδικών σταθμών που χρηματοδοτούνται από το εν λόγω πρόγραμμα, θα παρακολουθούνται σε αναπτυγμένους ΚΑΕ αναλυτικά και ανάλογα με το σκοπό της δαπάνης (60 για τη μισθοδοσία, 6481 για τη σίτιση των νηπίων, 7135 για την αγορά λοιπού εξοπλισμού κλπ) και θα αντιστοιχίζονται στην υπηρεσία 60 «Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ).
Στην περίπτωση που ένα έργο (με τη μορφή δημόσιου έργου, μελέτης ή προμήθειας) χρηματοδοτείται τόσο από το Π.Δ.Ε. όσο και από άλλες πηγές, τότε βασικό κριτήριο αντιστοίχισης της δαπάνης του έργου σε κωδικό υπηρεσίας δύναται να αποτελέσει η πηγή με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη χρηματοδότησή της, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσματική υλοποίηση των διαδικασιών δημοπράτησης και παρακολούθησής της. Για παράδειγμα, ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιου έργου που χρηματοδοτείται κατά 90% από πόρους του Π.Δ.Ε. και κατά 10% από τακτικά έσοδα του δήμου, θα εγγραφεί σε κωδικούς του ΚΑΕ 73 που αντιστοιχoύν σε υπηρεσίες ΠΔΕ, εφόσον είναι υποχρεωτική η δημοπράτηση ως ενιαίου συνόλου. Ωστόσο, στην περίπτωση που το χρηματοδοτούμενο από τα ίδια έσοδα σκέλος αφορά σε δαπάνες διακριτές από εκείνες που χρηματοδοτεί το Π.Δ.Ε. (π.χ. απαλλοτριώσεις), τότε σε κωδικούς του ΚΑΕ 73 που αντιστοιχούν σε υπηρεσίες ΠΔΕ, θα εγγραφεί μόνο το χρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε. ενώ οι απαλλοτριώσεις θα εγγραφούν διακριτά σε Κ.Α.Ε. της ομάδας 71 ο οποίος θα αντιστοιχηθεί σε υπηρεσία άλλη από αυτές του Π.Δ.Ε.

Στον Κ.Α.Ε 0715 «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)», στον Κ.Α.Ε. 0512 «Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)» και στον Κ.Α.Ε. 0441 «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)» θα εγγραφούν τα ποσά που αποδόθηκαν (εισπράχθηκαν) από κάθε δήμο το έτος 2014. Οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν, θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό του δήμου μετά από σχετική αναμόρφωσή του.

Συμπληρωματική Παρατήρηση κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4336/2015 (94 Α'): Αναφορικά με τις οδηγίες εγγραφής πιστώσεων στον ΚΑΕ 0512 «Φόρος ζύθου» συμβουλευτείτε το υπ’ αριθμ. 31662/4-9-2015 έγγραφό μας, που έχει αναρτηθεί στην ακόλουθη διαδρομή:https://www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/

Σύμφωνα με την παράγραφο Α.14 του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. κατάρτισης προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016, τόσο στην κατηγορία εσόδων από επιχορηγήσεις επενδύσεων, όσο και στην κατηγορία των αντίστοιχων δαπανών, οι δήμοι εγγράφουν ως έσοδο τις προβλεπόμενες κατανομές που θα λάβουν και αντίστοιχα τις δαπάνες που εκτιμούν ότι θα πραγματοποιήσουν κατ’ έτος και όχι τη συνολική έγκριση χρηματοδότησης και το συνολικό κόστος των έργων. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παράγραφο Α.13 του ίδιου άρθρου, κατά την κατάρτιση του Π/Υ εγγράφονται πιστώσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος 2016, διαφορετικά οι εν λόγω εγγραφές προκύπτουν από αναμόρφωση. Επίσης, με την σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 23979/ΔΕ264 (ΦΕΚ-1367/Β/2013/5-6-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», η αναγραφόμενη πίστωση στη Συλλογική Απόφαση Έργων / Μελετών έτους μεταφέρεται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Ο.Τ.Α.
Ως εκ τούτου, σε συνέχεια των ανωτέρω, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στον Π/Υ 2016 των αναμενόμενων εσόδων και των αντίστοιχων δαπανών για έργο, μελέτη ή ενέργεια (εφεξής έργο) που έχει ενταχθεί στο εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ, είναι η έκδοση απόφασης προέγκρισης ή ένταξης του έργου σε Συλλογική Απόφασης Έργων / Μελετών του έτους 2016.
Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός αφορά την επόμενη οικονομική χρήση (2016) για την οποία δεν έχουν εκδοθεί ακόμα οι Συλλογικές Αποφάσεις, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την έκδοση αυτών, ο υπολογισμός των πιστώσεων των έργων ΠΔΕ θα πρέπει να γίνει με βάση τον αλγόριθμο που περιγράφεται στην ενότητα Β1 της υπ’ αρ. 75537 22.12.2014 (ΦΕΚ 3499 Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με την «Τακτοποίηση πληρωμών ∆ημοσίων Επενδύσεων µε τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου και ρύθμιση σχετικών θεμάτων». Με τη συγκεκριμένη απόφαση καθορίζονταν για το έτος 2015 τα όρια χρηματοδότησης των συνεχιζόμενων (ενταγμένων) έργων μέχρι την έκδοση των αποφάσεων προέγκρισης ή ένταξης αυτών σε Συλλογικές Αποφάσεις του έτους 2015, έχοντας ως βάση τις εγκεκριμένες ετήσιες πιστώσεις που είχαν εγκριθεί στις Σ.Α.Ε/Μ. του 2014.
Δεδομένου ότι κατά την παρούσα φάση, δεν έχει εκδοθεί η αντίστοιχη απόφαση για το 2015, ο υπολογισμός των πιστώσεων των συνεχιζόμενων έργων του Π.Δ.Ε., που θα εγγραφούν στους προϋπολογισμούς του 2016, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση τον αλγόριθμο που περιλαμβάνεται στην προαναφερόμενη απόφαση και ο οποίος περιγράφεται παρακάτω (προσαρμοσμένος στην ανάγκη κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2016):
Εθνικό σκέλος Π.Δ.Ε.: Κάθε έργο και μελέτη Π∆Ε που περιλαμβάνεται στις συλλογικές αποφάσεις ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ, ΣΑ/0, ΣΑ/5 του έτους 2015 και προβλέπεται ότι δεν θα αποπερατωθεί ή δεν θα αποπληρωθεί στο έτος αυτό, μπορεί να χρηματοδοτηθεί το επόμενο έτος µε τη διαδικασία της προκαταβολής. Το ποσό µε το οποίο δύναται να χρηματοδοτηθεί το έργο µε αυτή τη διαδικασία υπολογίζεται από τη σχέση:
Α= Υπόλοιπο προς αποπεράτωση (στοιχείο της ΣΑΕ του 2015) μείον εγκεκριμένη πίστωση του 2015 (στοιχείο της ΣΑΕ )
Β= 20% της πίστωσης του 2015.
Το μικρότερο εκ των ανωτέρω Α ή Β + το υπόλοιπο του έργου (πίστωση του 2015 μείον κατανομή του 2015) + το ανεκτέλεστο του έργου (κατανομή του 2015 μείον πληρωμή του 2015) µε την προϋπόθεση να επαρκεί το υπόλοιπο του Π/Υ του.
Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος Π.Δ.Ε.: Κάθε έργο και μελέτη Συγχρηματοδοτούμενου σκέλους που περιλαμβάνεται στις ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑ/2, ΣΑ/4, ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΝΑ/8 του έτους 2015 και προβλέπεται ότι δεν θα αποπερατωθεί ή δεν θα αποπληρωθεί στο έτος αυτό, μπορεί να χρηματοδοτηθεί το επόμενο έτος µε τη διαδικασία της προκαταβολής. Το ποσό µε το οποίο δύναται να χρηματοδοτηθεί το έργο µε αυτή τη διαδικασία υπολογίζεται από τη σχέση:
Α= Υπόλοιπο προς αποπεράτωση (στοιχείο της ΣΑΕ του 2015) μείον πίστωση του 2015 (στοιχείο της ΣΑΕ )
Β= 30% της πίστωσης του 2015.
Το μικρότερο εκ των ανωτέρω Α ή Β + το υπόλοιπο του έργου (πίστωση του 2015 μείον κατανομή του 2015) + το ανεκτέλεστο του έργου (κατανομή του 2015 μείον πληρωμή του 2015) µε την προϋπόθεση να επαρκεί στο υπόλοιπο του Π/Υ του.
Επισημαίνεται ότι για τα έργα του ΕΣΠΑ το ανεκτέλεστο του έργου (κατανομή του 2015 μείον πληρωμή του 2015) μεταφέρεται ως υπόλοιπο στο λογαριασμό του και επομένως δεν υπολογίζεται εκ νέου στο πλαφόν της προκαταβολής.

Επιπλέον, διευκρινίζονται τα εξής:
• Πίστωση του 2015: Η ετήσια πίστωση του έργου το 2015, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί σε απόφαση προέγκρισης ή ένταξης (ΤΡΟΠ 0.) του εν λόγω έργου σε Συλλογική Απόφαση έτους 2015.
• Κατανομή του 2015: Το σύνολο των κατανομών χρηματοδότησης (έτους 2015) που έχουν πραγματοποιηθεί για το εν λόγω έργο μέχρι τον μήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ 2016.
• Πληρωμή του 2015: Το σύνολο των πληρωμών (έτους 2015) που έχουν πραγματοποιηθεί για το εν λόγω έργο μέχρι τον μήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ 2016.
• Υπόλοιπο Π/Υ έργου: Υπόλοιπο αποπεράτωσης (στοιχείο της ΣΑΕ του 2015) μείον πληρωμή του 2015.

Κατά την κατάρτιση των αρχικών προϋπολογισμών του 2016, είναι στη διακριτική ευχέρεια του φορέα η πραγματοποίηση υποθέσεων σχετικά με ύψος των κατανομών και των πληρωμών για τα εν λόγω έργα μέχρι τη λήξη του 2015. Ωστόσο, καθίσταται σαφές ότι μετά τη λήξη της χρήσης 2015, οι Π/Υ 2016 είναι απαραίτητο να αναμορφωθούν καταρχάς λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα του 2015 σχετικά με το ύψος των εγκεκριμένων πιστώσεων, των κατανομών χρηματοδότησης και των πληρωμών και, στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων του 2016.

Σημειώνεται επίσης ότι το ανεκτέλεστο του έργου εγγράφεται στον ΚΑΕ 5124 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)», με εξαίρεση το ποσό που αφορά σε υποχρεώσεις ΠΔΕ της 31.12.2015 και εκτιμάται ότι θα πληρωθούν στο 2016, οπότε και χρησιμοποιείται ο ΚΑΕ 5121 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών».

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι δυνάμει της ως άνω υπ’ αριθμ. 23979/ΔΕ264 (ΦΕΚ-1367/Β/2013/5-6-2013) απόφασης, στον προϋπολογισμό του δήμου εγγράφονται τα έργα που υλοποιούνται από τον δήμο και πληρώνονται είτε από την Οικονομική Υπηρεσία του ή από το οικείο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Προκειμένου οι εκτιμήσεις σχετικά με το ύψος των υποχρεώσεων στις 31.12.2015 και σχετικά με το ύψος των πιστώσεων του ΚΑΕ 81 στον Π/Υ 2016 να είναι ρεαλιστικές κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή της κάτωθι - ή παρόμοιας με αυτή – μεθοδολογίας, η οποία αποτελείται από δύο σκέλη:
• Το σκέλος Α περιγράφει τον τρόπο προσδιορισμού των υποχρεώσεων πλην δανείων που πρέπει να εγγραφούν στο ΚΑΕ 81 του Π/Υ 2016.
• Το σκέλος Β περιγράφει τον τρόπο προσδιορισμού εκκρεμών υποχρεώσεων από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων οι οποίες ενδεχομένως έχουν προκύψει ή θα προκύψουν μέχρι το τέλος του 2015.
• Από το άθροισμα των δεδομένων που προκύπτουν από τα σκέλη Α και Β προκύπτει το συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 81 του Π/Υ 2016.

Α. Προσδιορισμός υποχρεώσεων πλην δανείων οι οποίες πρέπει να εγγραφούν στο σχέδιο Π/Υ του 2016
Α.1. Προσδιορισμός του ύψους των συνολικών υποχρεώσεων πλην δανείων όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται του μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2016, με βάση τα υπόλοιπα του ισοζυγίου της Γενικής Λογιστικής, όπως αυτά προκύπτουν μετά από την απαλοιφή των προκαταβολών που έχουν δοθεί σε προμηθευτές για αγαθά και υπηρεσίες που δεν είχαν παραληφθεί (από τον δήμο) και τιμολογηθεί (από τον προμηθευτή) κατά την ως άνω ημερομηνία (εφόσον οι ανωτέρω προκαταβολές έχουν καταχωρηθεί στη χρέωση των λογαριασμών της ομάδας 5 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Δήμων – ΠΔ 315/99).
Α.2. Εκτίμηση σχετικά με το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων που θα αναληφθούν κατά την περίοδο από τον μήνα κατάρτισης του Π/Υ 2016 μέχρι και το τέλος του οικονομικού έτους 2015, θεωρώντας ότι το σύνολο των τιμολογίων και των λοιπών ισοδύναμων εγγράφων που θα παραλάβει ο φορέας σε αυτό το διάστημα θα αποτυπωθούν τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων όσο και στη Γενική Λογιστική.
Α.3. Εκτίμηση σχετικά με τις συνολικές πληρωμές εκτός τοκοχρεολυσίων που εκτιμά ότι θα πραγματοποιήσει ο φορέας κατά την περίοδο από τον μήνα κατάρτισης του Π/Υ 2016 μέχρι και το τέλος του οικονομικού έτους 2015.
Α.4. Η εκτίμηση σχετικά με το ύψος των συνολικών υποχρεώσεων πλην δανείων στις 31.12.2015 προκύπτει από την αφαίρεση των πληρωμών του στοιχείου Α.3 από το άθροισμα των στοιχείων Α.1 και Α.2. Επομένως, ισχύει ότι Α.4 = Α.1 + Α.2 – Α.3.
Α.5. Προσδιορισμός του ύψους των υποχρεώσεων (πλην δανείων) - όπως έχουν υπολογιστεί από το στοιχείο Α.4 - για τις οποίες ο φορέας δεν έχει την υποχρέωση εξόφλησής τους εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους, διότι είτε πρόκειται για μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις είτε έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή τους σε περισσότερα του ενός έτη. Υπενθυμίζεται ότι για τις ως άνω προσδιορισμένες υποχρεώσεις που μεταφέρονται προς πληρωμή σε προϋπολογισμούς επόμενων οικονομικών ετών, ο φορέας οφείλει να έχει προβεί σε ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Α.6. Προσδιορισμός του ύψους των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων σε καθεστώς ρύθμισης που ο ΟΤΑ θα πρέπει να πληρώσει στο 2016.
Α.7Το ποσό των υποχρεώσεων πλην δανείων που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 στους κωδικούς του ΚΑΕ 81, υπολογίζεται με την προσθήκη του στοιχείου Α.6 στη διαφορά των στοιχείων Α.4 και Α.5. Επομένως, ισχύει ότι Α.7=Α.4-Α.5+Α.6.

Β. Εκκρεμείς Υποχρεώσεις από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων
Β.1. Προσδιορισμός του ύψους των εκκρεμών υποχρεώσεων από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων κατά την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται από τον μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2016
Β.2. Προσδιορισμός του συνολικού ύψους των τοκοχρεολυσίων που οφείλει να πληρώσει ο φορέας κατά την περίοδο από τον μήνα κατάρτισης του Π/Υ 2016 μέχρι και το τέλος του οικονομικού έτους 2015.
Β.3. Εκτίμηση σχετικά με τις συνολικές πληρωμές τοκοχρεολυσίων που εκτιμά ότι θα πραγματοποιήσει ο φορέας κατά την περίοδο από τον μήνα κατάρτισης του Π/Υ 2016 μέχρι και το τέλος του οικονομικού έτους 2015.
Β.4. Το ύψος των εκκρεμών υποχρεώσεων από μη καταβληθείσες δανείων στις 31.12.2015 υπολογίζεται από την αφαίρεση των πληρωμών του στοιχείου Β.3 από το άθροισμα των στοιχείων Β.1 και Β.2. Επομένως, ισχύει ότι Β.4 = Β.1 + Β.2 – Β.3. Το ποσό αυτό πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 8117 «Λοιπά Έξοδα».

Γ. Υπολογισμός ποσού που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 για τον ΚΑΕ 81
Το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 για τον ΚΑΕ 81, θα προκύψει από το άθροισμα των στοιχείων Α.7 και Β.4.
΄
Παρατίθεται το εξής παράδειγμα:
Έστω ότι ο ΟΤΑ καταρτίζει τον Π/Υ 2016 κατά τον μήνα Αύγουστο του 2015. Το συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ για τους κωδικούς του ΚΑΕ 81, υπολογίζεται ως εξής:

Α Υποχρεώσεις πλην δανείων
(+) Α.1. Ύψος συνολικών υποχρεώσεων κατά την 31.07.2015
(+) Α.2. Εκτιμώμενη δεδουλευμένη δαπάνη (τιμολόγια, μισθοδοσία, δικαστικές αποφάσεις κλπ) περιόδου 01.08.2015 - 31.12.2015
(-) Α.3. Εκτιμώμενες πληρωμές πλην τοκοχρεολυσίων περιόδου 01.08.2015 - 31.12.2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(=) Α.4. Εκτιμώμενο ύψος υποχρεώσεων εκτός δανείων στις 31.12.2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(-) Α.5. Ύψος μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ή σε καθεστώς ρύθμισης στις 31.12.2015
(+) Α.6. Ύψος μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ή σε καθεστώς ρύθμισης στις 31.12.2015 το οποίο πρέπει να πληρωθεί εντός του 2016
(=) Α.7. Ποσό υποχρεώσεων εκτός δανείων το οποίο πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 στον ΚΑΕ 81

Β. Εκκρεμείς Υποχρεώσεις από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων 
(+) Β.1. Ύψος εκκρεμών υποχρεώσεων από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων κατά την 31.07.2015
(+) Β.2. Ύψος τοκοχρεολυσίων περιόδου 01.08.2015 - 31.12.2015
(-) Β.3. Εκτιμώμενες πληρωμές τοκοχρεολυσίων περιόδου 01.08.2015 - 31.12.2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(=) Β.4. Εκτιμώμενο ύψος εκκρεμών υποχρεώσεων από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων στις 31.12.2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Γ . Υπολογισμός ποσού που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 στους ΚΑΕ με διάκριση (02)
(+) Α.4. Εκτιμώμενο ύψος υποχρεώσεων εκτός δανείων στις 31.12.2015
(+) Β.4. Εκτιμώμενο ύψος εκκρεμών υποχρεώσεων από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων στις 31.12.2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(=) Γ. Συνολικό ύψος υποχρεώσεων που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 για τους ΚΑΕ 02

Τέλος επισημαίνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία το ημερολόγιο του γενικού καθολικού του τρέχοντος έτους δεν είναι πλήρως ενημερωμένο, είναι δυνατή η εφαρμογή της ανωτέρω μεθοδολογίας με βάση τα υπόλοιπα του ισοζυγίου της Γενικής Λογιστικής της 31.12.2014 και εκτιμήσεις σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων (δεδουλευμένη δαπάνη) και τις πληρωμές για το σύνολο του 2015.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1Γ του άρθρου 6 της ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση του Π/Υ 2016 των δήμων, το χρηματικό υπόλοιπο προϋπολογισμού έτους 2016 πρέπει να προκύπτει από τη συμφωνία διαθεσίμων – χρηματικού υπολοίπου με ημερομηνία 31.12.2015, η οποία αποτελεί προσαρμογή του υπολοίπου των καταθέσεων σε τράπεζες – όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασμών – κατά την 31.12.2015, στα βιβλία του φορέα , λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα εξής:

• πληρωτέες επιταγές οι οποίες δεν έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους τους κατά την ως άνω ημερομηνία (-) (αφαιρείται),
• ποσά από μεταβιβαστικές πληρωμές που έχουν κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του φορέα εντός του έτους 2015 χωρίς αντίστοιχη έκδοση γραμματίου είσπραξης πριν το τέλος της χρήσης (-) (αφαιρείται),
• μεταφορά μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου 2016 στο λογαριασμό της ΕΑΠ στις 31.12.2015 και ενταλματοποίηση αυτής στο μήνα που αφορά (Ιαν 2016) (+) (προστίθεται)
• προσθήκη τυχόν μετρητών ταμείου κατά την 31.12.2015 (+)(προστίθεται)
• επιταγές εισπρακτέες για τις οποίες έχει εκδοθεί γραμμάτιο είσπραξης αλλά δεν έχουν εισπραχθεί από τον φορέα κατά την 31.12.2015 (+) (προστίθεται)
Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου ο αρχικός Π/Υ 2016 να καταρτιστεί με τον όσο πιο δυνατό ρεαλιστικό τρόπο, κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή της κάτωθι ή παρόμοιας με αυτή μεθοδολογίας:
i. Προσδιορισμός του χρηματικού υπολοίπου κατά την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται του μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2016, όπως αυτό προκύπτει από τη διαδικασία συμφωνίας διαθεσίμων – χρηματικού υπολοίπου η οποία περιγράφεται παραπάνω.
ii. Προσδιορισμός του εκτιμώμενου ταμειακού αποτελέσματος κατά την περίοδο από τον μήνα κατάρτισης του Π/Υ 2016 μέχρι και το τέλος του οικονομικού έτους 2015. Το ταμειακό αποτέλεσμα προκύπτει από τη διαφορά των εσόδων και των εξόδων (σε ταμειακή βάση) που εκτιμά ο δήμος ότι θα έχει κατά τη συγκεκριμένη περίοδο
iii. Από το αλγεβρικό άθροισμα των ανωτέρω στοιχείων (i) και (ii) προκύπτει το συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί στους ΚΑΕ της ομάδας εσόδων 5 «ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ». Εφόσον το στοιχείο (ii) είναι αρνητικό (ταμειακό έλλειμμα περιόδου) τότε το στοιχείο (i) μειώνεται ισόποσα, ενώ αν το στοιχείο το στοιχείο (ii) είναι θετικό (ταμειακό πλεόνασμα περιόδου) τότε το στοιχείο (i) αυξάνεται ισόποσα

Παρατίθεται το εξής παράδειγμα: Έστω ότι ο φορέας καταρτίζει τον Π/Υ 2016 κατά τον μήνα Αύγουστο του 2015. Το συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ για τους ΚΑΕ της ομάδας εσόδων 5 «ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ», θα υπολογιστεί ως εξής:
(i) Χρηματικό υπόλοιπο κατά την 31.07.2015
(+) (ii) Εκτιμώμενο ταμειακό αποτέλεσμα της περιόδου 01.08.2015 - 31.12.2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(=) (iii) Συνολικό ποσό της ομάδας εσόδων 5 "Χρηματικό Υπόλοιπο", Π/Υ 2016

Η διάκριση του χρηματικού υπολοίπου ανά πηγή χρηματοδότησης κατά την εφαρμογή της ανωτέρω μεθοδολογίας έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του δήμου.

Aναφορικά με το ζήτημα της απόδοσης και εγγραφής στον π/υ έτους 2016 των εσόδων του άρ. 27 του ν. 3756/2009 σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει καμιά πληροφόρηση ότι ο αρχικός προγραμματισμός του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2015 δεν θα υλοποιηθεί, αναφορικά με το σκέλος των δαπανών-αποδόσεων προς τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Στον π/υ οικονομικού έτους 2016 των δήμων θα εγγραφεί ποσό σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου Α10 του άρθρου 3 της 26945/31.07.2015 ΚΥΑ.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι τα ποσά των αποδόσεων των εν λόγω εσόδων είναι σταθερά από την έναρξη εκτέλεσης της από 22 Μαΐου 2009 Σύμβασης «Ρύθμιση πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1828/1989 και λοιπές σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν», μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και ο κάθε δήμος γνωρίζει με ακρίβεια το συνολικό ετήσιο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον σχετικό ΚΑΕ.

Σύμφωνα με την παράγραφο Α3 της ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση του Π/Υ 2016 των περιφερειών, τα έσοδα από επιχορηγήσεις μέσω του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες (ΚΑ Εσόδων και Εξόδων 9300-9400), θα εκτιμηθούν αρχικά με βάση τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων του επόμενου οικονομικού έτους και, στη συνέχεια, θα αναμορφώνονται με βάση τις ετήσιες πιστώσεις που θα συμπεριληφθούν στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων έτους 2016. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην αριθ. 23979/ΔΕ2649/03.06.2013 (ΦΕΚ 1367 Β΄) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών εγγράφονται με ισόποση εγγραφή στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων, και οι πιστώσεις των έργων ΠΔΕ που υλοποιούνται από την κάθε περιφέρεια με υπόλογο διαχειριστή το οικείο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο υπολογισμός των πιστώσεων των έργων ΠΔΕ θα πρέπει να γίνει με βάση τον αλγόριθμο που περιγράφεται στην ενότητα Β1 της υπ’ αρ. 75537 22.12.2014 (ΦΕΚ 3499 Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με την «Τακτοποίηση πληρωμών ∆ημοσίων Επενδύσεων µε τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου και ρύθμιση σχετικών θεμάτων». Με τη συγκεκριμένη απόφαση καθορίζονταν για το έτος 2015 τα όρια χρηματοδότησης των συνεχιζόμενων (ενταγμένων) έργων μέχρι την έκδοση των αποφάσεων προέγκρισης ή ένταξης αυτών σε Συλλογικές Αποφάσεις του έτους 2015, έχοντας ως βάση τις εγκεκριμένες ετήσιες πιστώσεις που είχαν εγκριθεί στις Σ.Α.Ε/Μ. του 2014.
Δεδομένου ότι κατά την παρούσα φάση, δεν έχει εκδοθεί η αντίστοιχη απόφαση για το 2015, ο υπολογισμός των πιστώσεων των συνεχιζόμενων έργων του Π.Δ.Ε., που θα εγγραφούν στους προϋπολογισμούς του 2016, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση τον αλγόριθμο που περιλαμβάνεται στην προαναφερόμενη απόφαση και ο οποίος περιγράφεται παρακάτω (προσαρμοσμένος στην ανάγκη κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2016):
Εθνικό σκέλος Π.Δ.Ε.: Κάθε έργο και μελέτη Π∆Ε που περιλαμβάνεται στις συλλογικές αποφάσεις ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ, ΣΑ/0, ΣΑ/5 του έτους 2015 και προβλέπεται ότι δεν θα αποπερατωθεί ή δεν θα αποπληρωθεί στο έτος αυτό, μπορεί να χρηματοδοτηθεί το επόμενο έτος µε τη διαδικασία της προκαταβολής. Το ποσό µε το οποίο δύναται να χρηματοδοτηθεί το έργο µε αυτή τη διαδικασία υπολογίζεται από τη σχέση:
Α= Υπόλοιπο προς αποπεράτωση (στοιχείο της ΣΑΕ του 2015) μείον εγκεκριμένη πίστωση του 2015 (στοιχείο της ΣΑΕ )
Β= 20% της πίστωσης του 2015.
Το μικρότερο εκ των ανωτέρω Α ή Β + το υπόλοιπο του έργου (πίστωση του 2015 μείον κατανομή του 2015) + το ανεκτέλεστο του έργου (κατανομή του 2015 μείον πληρωμή του 2015) µε την προϋπόθεση να επαρκεί το υπόλοιπο του Π/Υ του.
Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος Π.Δ.Ε.: Κάθε έργο και μελέτη Συγχρηματοδοτούμενου σκέλους που περιλαμβάνεται στις ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑ/2, ΣΑ/4, ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΝΑ/8 του έτους 2015 και προβλέπεται ότι δεν θα αποπερατωθεί ή δεν θα αποπληρωθεί στο έτος αυτό, μπορεί να χρηματοδοτηθεί το επόμενο έτος µε τη διαδικασία της προκαταβολής. Το ποσό µε το οποίο δύναται να χρηματοδοτηθεί το έργο µε αυτή τη διαδικασία υπολογίζεται από τη σχέση:
Α= Υπόλοιπο προς αποπεράτωση (στοιχείο της ΣΑΕ του 2015) μείον πίστωση του 2015 (στοιχείο της ΣΑΕ )
Β= 30% της πίστωσης του 2015.
Το μικρότερο εκ των ανωτέρω Α ή Β + το υπόλοιπο του έργου (πίστωση του 2015 μείον κατανομή του 2015) + το ανεκτέλεστο του έργου (κατανομή του 2015 μείον πληρωμή του 2015) µε την προϋπόθεση να επαρκεί στο υπόλοιπο του Π/Υ του.
Επισημαίνεται ότι για τα έργα του ΕΣΠΑ το ανεκτέλεστο του έργου (κατανομή του 2015 μείον πληρωμή του 2015) μεταφέρεται ως υπόλοιπο στο λογαριασμό του και επομένως δεν υπολογίζεται εκ νέου στο πλαφόν της προκαταβολής.

Επιπλέον, διευκρινίζονται τα εξής:
 Πίστωση του 2015: Η ετήσια πίστωση του έργου το 2015, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί σε απόφαση προέγκρισης ή ένταξης (ΤΡΟΠ 0.) του εν λόγω έργου σε Συλλογική Απόφαση έτους 2015.
• Κατανομή του 2015: Το σύνολο των κατανομών χρηματοδότησης (έτους 2015) που έχουν πραγματοποιηθεί για το εν λόγω έργο μέχρι τον μήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ 2016.
• Πληρωμή του 2015: Το σύνολο των πληρωμών (έτους 2015) που έχουν πραγματοποιηθεί για το εν λόγω έργο μέχρι τον μήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ 2016.
• Υπόλοιπο Π/Υ έργου: Υπόλοιπο αποπεράτωσης (στοιχείο της ΣΑΕ του 2015) μείον πληρωμή του 2015.

Κατά την κατάρτιση των αρχικών προϋπολογισμών του 2016, είναι στη διακριτική ευχέρεια του φορέα η πραγματοποίηση υποθέσεων σχετικά με ύψος των κατανομών και των πληρωμών για τα εν λόγω έργα μέχρι τη λήξη του 2015. Ωστόσο, καθίσταται σαφές ότι μετά τη λήξη της χρήσης 2015, οι Π/Υ 2016 είναι απαραίτητο να αναμορφωθούν καταρχάς λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα του 2015 σχετικά με το ύψος των εγκεκριμένων πιστώσεων, των κατανομών χρηματοδότησης και των πληρωμών και, στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων του 2016.

Σημειώνεται επίσης ότι το ανεκτέλεστο του έργου εγγράφεται στον Τ110 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε., με εξαίρεση το τμήμα που αφορά σε υποχρεώσεις ΠΔΕ μέχρι 31.12.2015 οι οποίες εκτιμάται θα πληρωθούν στο 2016, οπότε και χρησιμοποιείται ο ΚΑΕ Τ121 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ χρηματοδοτούμενων από το Π.Δ.Ε.»

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι δυνάμει της ως άνω υπ’ αριθμ. 23979/ΔΕ264 (ΦΕΚ-1367/Β/2013/5-6-2013) απόφασης, στον προϋπολογισμό της περιφέρειας εγγράφονται τα έργα που υλοποιούνται από περιφέρεια και πληρώνονται είτε από την Οικονομική Υπηρεσία της ή από το οικείο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1Γ του άρθρου 8 της ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση του Π/Υ 2016 των περιφερειών, το ταμειακό υπόλοιπο προϋπολογισμού έτους 2016 πρέπει να προκύπτει από τη συμφωνία διαθεσίμων – ταμειακού υπολοίπου με ημερομηνία 31.12.2015, η οποία αποτελεί προσαρμογή του υπολοίπου των καταθέσεων σε τράπεζες – όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασμών – κατά την 31.12.2015, στα βιβλία του φορέα , λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα εξής:
• πληρωτέες επιταγές οι οποίες δεν έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους τους κατά την ως άνω ημερομηνία (-) (αφαιρείται),
• ποσά από μεταβιβαστικές πληρωμές που έχουν κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του φορέα εντός του έτους 2015 χωρίς αντίστοιχη έκδοση γραμματίου είσπραξης πριν το τέλος της χρήσης (-) (αφαιρείται),
• μεταφορά μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου 2016 στο λογαριασμό της ΕΑΠ στις 31.12.2015 και ενταλματοποίηση αυτής στο μήνα που αφορά (Ιαν 2016) (+) (προστίθεται)
• προσθήκη τυχόν μετρητών ταμείου κατά την 31.12.2015 (+)(προστίθεται)
• επιταγές εισπρακτέες για τις οποίες έχει εκδοθεί γραμμάτιο είσπραξης αλλά δεν έχουν εισπραχθεί από τον φορέα κατά την 31.12.2015 (+) (προστίθεται)
Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου ο αρχικός Π/Υ 2016 να καταρτιστεί με τον όσο πιο δυνατό ρεαλιστικό τρόπο, κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή της κάτωθι ή παρόμοιας με αυτή μεθοδολογίας:
i. Προσδιορισμός του ταμειακού υπολοίπου κατά την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται του μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2016, όπως αυτό προκύπτει από τη διαδικασία συμφωνίας διαθεσίμων – ταμειακού υπολοίπου η οποία περιγράφεται παραπάνω.
ii. Προσδιορισμός του εκτιμώμενου ταμειακού αποτελέσματος κατά την περίοδο από τον μήνα κατάρτισης του Π/Υ 2016 μέχρι και το τέλος του οικονομικού έτους 2015. Το ταμειακό αποτέλεσμα προκύπτει από τη διαφορά των εσόδων και των εξόδων (σε ταμειακή βάση) που εκτιμά η περιφέρεια ότι θα έχει κατά τη συγκεκριμένη περίοδο
iii. Από το αλγεβρικό άθροισμα των ανωτέρω στοιχείων (i) και (ii) προκύπτει το συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί στους ΚΑΕ της ομάδας εσόδων Τ100 «ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ». Εφόσον το στοιχείο (ii) είναι αρνητικό (ταμειακό έλλειμμα περιόδου) τότε το στοιχείο (i) μειώνεται ισόποσα, ενώ αν το στοιχείο το στοιχείο (ii) είναι θετικό (ταμειακό πλεόνασμα περιόδου) τότε το στοιχείο (i) αυξάνεται ισόποσα.

Παρατίθεται το εξής παράδειγμα: Έστω ότι ο φορέας καταρτίζει τον Π/Υ 2016 κατά τον μήνα Αύγουστο του 2015. Το συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ για τους ΚΑΕ της ομάδας εσόδων Τ100 «ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ», θα υπολογιστεί ως εξής:

(i) Ταμειακό υπόλοιπο κατά την 31.07.2015
(+) (ii) Εκτιμώμενο ταμειακό αποτέλεσμα της περιόδου 01.08.2015 - 31.12.2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(=) (iii) Συνολικό ποσό της ομάδας εσόδων Τ100 "Ταμειακό Υπόλοιπο", Π/Υ 2016

Η διάκριση του ταμειακού υπολοίπου ανά πηγή χρηματοδότησης κατά την εφαρμογή της ανωτέρω μεθοδολογίας έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της περιφέρειας

Προκειμένου οι εκτιμήσεις σχετικά με το ύψος των υποχρεώσεων στις 31.12.2015 και σχετικά με το ύψος των πιστώσεων των ΚΑΕ με διάκριση (02) στον Π/Υ 2016 να είναι ρεαλιστικές κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή της κάτωθι - ή παρόμοιας με αυτή – μεθοδολογίας, η οποία αποτελείται από δύο σκέλη:
• Το σκέλος Α περιγράφει τον τρόπο προσδιορισμού των υποχρεώσεων πλην δανείων που πρέπει να εγγραφούν στους ΚΑΕ με διάκριση (02) του Π/Υ 2016.
• Το σκέλος Β περιγράφει τον τρόπο προσδιορισμού εκκρεμών υποχρεώσεων από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων οι οποίες ενδεχομένως έχουν προκύψει ή θα προκύψουν μέχρι το τέλος του 2015.
• Από το άθροισμα των δεδομένων που προκύπτουν από τα σκέλη Α και Β προκύπτει το συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί στους ΚΑΕ με διάκριση (02) του Π/Υ 2016.

Α. Προσδιορισμός υποχρεώσεων πλην δανείων οι οποίες πρέπει να εγγραφούν στο σχέδιο Π/Υ του 2016
Α.1. Προσδιορισμός του ύψους των συνολικών υποχρεώσεων πλην δανείων όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται του μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2016, όπως αυτές προκύπτουν από τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 315/99 και μετά από την απαλοιφή των προκαταβολών που έχουν δοθεί σε προμηθευτές για αγαθά και υπηρεσίες που δεν είχαν παραληφθεί (από την περιφέρεια) και τιμολογηθεί (από τον προμηθευτή) κατά την ως άνω ημερομηνία (εφόσον οι ανωτέρω προκαταβολές έχουν καταχωρηθεί στη χρέωση των λογαριασμών της ομάδας 5 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Δήμων και των Περιφερειών – ΠΔ 315/99).
Α.2. Εκτίμηση σχετικά με το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων που θα αναληφθούν κατά την περίοδο από τον μήνα κατάρτισης του Π/Υ 2016 μέχρι και το τέλος του οικονομικού έτους 2015, θεωρώντας ότι το σύνολο των τιμολογίων και των λοιπών ισοδύναμων εγγράφων που θα παραλάβει ο φορέας σε αυτό το διάστημα θα αποτυπωθούν τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων όσο και στη Γενική Λογιστική.
Α.3. Εκτίμηση σχετικά με τις συνολικές πληρωμές εκτός τοκοχρεολυσίων που εκτιμά ότι θα πραγματοποιήσει ο φορέας κατά την περίοδο από τον μήνα κατάρτισης του Π/Υ 2016 μέχρι και το τέλος του οικονομικού έτους 2015.
Α.4. Η εκτίμηση σχετικά με το ύψος των συνολικών υποχρεώσεων πλην δανείων στις 31.12.2015 προκύπτει από την αφαίρεση των πληρωμών του στοιχείου Α.3 από το άθροισμα των στοιχείων Α.1 και Α.2. Επομένως, ισχύει ότι Α.4 = Α.1 + Α.2 – Α.3.
Α.5. Προσδιορισμός του ύψους των υποχρεώσεων (πλην δανείων) - όπως έχουν υπολογιστεί από το στοιχείο Α.4 - για τις οποίες ο φορέας δεν έχει την υποχρέωση εξόφλησής τους εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους, διότι είτε πρόκειται για μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις είτε έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή τους σε περισσότερα του ενός έτη. Υπενθυμίζεται ότι για τις ως άνω προσδιορισμένες υποχρεώσεις που μεταφέρονται προς πληρωμή σε προϋπολογισμούς επόμενων οικονομικών ετών, ο φορέας οφείλει να έχει προβεί σε ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Α.6. Προσδιορισμός του ύψους των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων σε καθεστώς ρύθμισης που ο ΟΤΑ θα πρέπει να πληρώσει στο 2016.
Α.7. Το ποσό των υποχρεώσεων πλην δανείων που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 στους κωδικούς με διάκριση (02), υπολογίζεται με την προσθήκη του στοιχείου Α.6 στη διαφορά των στοιχείων Α.4 και Α.5. Επομένως, ισχύει ότι Α.7=Α.4-Α.5+Α.6.

Β. Εκκρεμείς Υποχρεώσεις από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων
Β.1. Προσδιορισμός του ύψους των εκκρεμών υποχρεώσεων από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων κατά την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται από τον μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2016
Β.2. Προσδιορισμός του συνολικού ύψους των τοκοχρεολυσίων που οφείλει να πληρώσει ο φορέας κατά την περίοδο από τον μήνα κατάρτισης του Π/Υ 2016 μέχρι και το τέλος του οικονομικού έτους 2015.
Β.3. Εκτίμηση σχετικά με τις συνολικές πληρωμές τοκοχρεολυσίων που εκτιμά ότι θα πραγματοποιήσει ο φορέας κατά την περίοδο από τον μήνα κατάρτισης του Π/Υ 2016 μέχρι και το τέλος του οικονομικού έτους 2015.
Β.4. Το ύψος των εκκρεμών υποχρεώσεων από μη καταβληθείσες δανείων στις 31.12.2015 υπολογίζεται από την αφαίρεση των πληρωμών του στοιχείου Β.3 από το άθροισμα των στοιχείων Β.1 και Β.2. Επομένως, ισχύει ότι Β.4 = Β.1 + Β.2 – Β.3.

Γ. Υπολογισμός ποσού που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 στους ΚΑΕ με διάκριση (02)
Το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 στους ΚΑΕ με διάκριση (02), θα προκύψει από το άθροισμα των στοιχείων Α.7 και Β.4.
΄
Παρατίθεται το εξής παράδειγμα:
Έστω ότι η Περιφέρεια καταρτίζει τον Π/Υ 2016 κατά τον μήνα Αύγουστο του 2015. Το συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ για στους ΚΑΕ με διάκριση (02, υπολογίζεται ως εξής:

Α Υποχρεώσεις πλην δανείων 
(+) Α.1. Ύψος συνολικών υποχρεώσεων κατά την 31.07.2015
(+) Α.2. Εκτιμώμενη δεδουλευμένη δαπάνη (τιμολόγια, μισθοδοσία, δικαστικές αποφάσεις κλπ) περιόδου 01.08.2015 - 31.12.2015
(-) Α.3. Εκτιμώμενες πληρωμές πλην τοκοχρεολυσίων περιόδου 01.08.2015 - 31.12.2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(=) Α.4. Εκτιμώμενο ύψος υποχρεώσεων εκτός δανείων στις 31.12.2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(-) Α.5. Ύψος μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ή σε καθεστώς ρύθμισης στις 31.12.2015
(+) Α.6. Ύψος μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ή σε καθεστώς ρύθμισης στις 31.12.2015 το οποίο πρέπει να πληρωθεί εντός του 2016
(=) Α.7. Ποσό υποχρεώσεων εκτός δανείων το οποίο πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 στον ΚΑΕ 81 

Β. Εκκρεμείς Υποχρεώσεις από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων 
(+) Β.1. Ύψος εκκρεμών υποχρεώσεων από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων κατά την 31.07.2015
(+) Β.2. Ύψος τοκοχρεολυσίων περιόδου 01.08.2015 - 31.12.2015
(-) Β.3. Εκτιμώμενες πληρωμές τοκοχρεολυσίων περιόδου 01.08.2015 - 31.12.2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(=) Β.4. Εκτιμώμενο ύψος εκκρεμών υποχρεώσεων από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων στις 31.12.2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Γ . Υπολογισμός ποσού που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 στους ΚΑΕ με διάκριση (02)
(+) Α.4. Εκτιμώμενο ύψος υποχρεώσεων εκτός δανείων στις 31.12.2015
(+) Β.4. Εκτιμώμενο ύψος εκκρεμών υποχρεώσεων από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων στις 31.12.2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(=) Γ. Συνολικό ύψος υποχρεώσεων που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 για τους ΚΑΕ 02 

Τέλος επισημαίνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία το ημερολόγιο του γενικού καθολικού του τρέχοντος έτους δεν είναι πλήρως ενημερωμένο, είναι δυνατή η εφαρμογή της ανωτέρω μεθοδολογίας με βάση τα υπόλοιπα της 31.12.2014 και εκτιμήσεις σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων (δεδουλευμένη δαπάνη) και τις πληρωμές για το σύνολο του 2015.

Οι διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013 (Α΄167), ;εξακολουθούν να ισχύον για τους δήμους και τις περιφέρειες αντίστοιχα. Ως εκ τούτου η οικονομική επιτροπή του δήμου ή της περιφέρειας έως την 5η Σεπτεμβρίου μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Aνασυγκρότησης

1. Στους κωδικούς των στηλών αυτών καταχωρούνται οι εκτιμήσεις του φορέα σχετικά με τα εισπραχθέντα έσοδα και τα πληρωθέντα έξοδα όλης της τρέχουσας χρήσης. Ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτό ότι:

α) οι εκτιμώμενες προς πληρωμή δαπάνες δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από τα εκτιμώμενα προς είσπραξη έσοδα (συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου της προηγούμενης χρήσης). Συνεπώς ισχύει η σχέση:
Σύνολο σκέλους Εσόδων (0+1+2+3+4+5) >= Σύνολο σκέλους Εξόδων (6+7+8+9)

β) επίσης, τα αναγραφόμενα ποσά εσόδων και εξόδων στις στήλες αυτές δεν μπορούν να είναι μικρότερα από τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων εξαμήνου ή επταμήνου (ανάλογα με τον μήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ). Συνεπώς ισχύει η σχέση:

Εκτίμηση για Έσοδα ή Έξοδα ανά ΚΑ >= Έσοδα ή Έξοδα ανά ΚΑ εξαμήνου ή επταμήνου

2. α) Χρηματικό Υπόλοιπο: Στο σκέλος των εσόδων ως εκτίμηση ποσού για το χρηματικό υπόλοιπο καταχωρείται το ποσό του χρηματικού υπολοίπου, που έχει αποτυπωθεί στον ισχύοντα προϋπολογισμό τρέχοντος οικονομικού έτους.

β) ΚΑΕ 85 και ΚΑΕ 9: Από τους συγκεκριμένους ΚΑΕ του προϋπολογισμού δεν είναι δυνατή η ενταλματοποίηση δαπανών. Συνεπώς, τα συγκεκριμένα πεδία πρέπει να είναι ίσα με μηδέν (0).

Στους κωδικούς των στηλών αυτών καταχωρούνται οι προβλέψεις του φορέα σχετικά με τα εισπραχθέντα έσοδα και τις πληρωθείσες δαπάνες όλης της τρέχουσας χρήσης. Ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτό ότι:
α) οι εκτιμώμενες πληρωθείσες δαπάνες δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από τα εκτιμώμενα εισπραχθέντα έσοδα (συμπεριλαμβανομένου και του ταμειακού υπολοίπου της προηγούμενης χρήσης). Συνεπώς ισχύει η σχέση:
Σύνολο Εσόδων (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000) + Τ100 Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο) >= Σύνολο Εξόδων
β) επίσης, τα αναγραφόμενα ποσά εσόδων και εξόδων στις στήλες αυτές δεν μπορούν να είναι μικρότερα από τα απολογιστικά στοιχείων εσόδων και εξόδων εξαμήνου ή επταμήνου (ανάλογα με τον μήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ). Συνεπώς ισχύει η σχέση:
Πρόβλεψη για τα Έσοδα ή Έξοδα ανά Κ.Α. >= Έσοδα ή Έξοδα ανά Κ.Α. εξαμήνου ή επταμήνου

2. α) Ταμειακό Υπόλοιπο: Ως πρόβλεψη για το ταμειακό υπόλοιπο, καταχωρείται το ποσό του ταμειακού υπολοίπου που έχει αποτυπωθεί στον ισχύοντα προϋπολογισμό τρέχοντος οικονομικού έτους του φορέα.
β) Αποθεματικό: Από τους συγκεκριμένους ΚΑΕ του προϋπολογισμού δεν είναι δυνατή η ενταλματοποίηση δαπανών. Συνεπώς, τα συγκεκριμένα πεδία πρέπει να είναι ίσα με μηδέν (0).

Με το άρθρο 7 της ΚΥΑ κατάρτισης Π/Υ οικονομικού έτους 2016, στον τύπο του προϋπολογισμού των Περιφερειών προστέθηκε η στήλη: «Προβλέψεις για το κλείσιμο του τρέχοντος έτους (2015)». Η εν λόγω στήλη πρέπει να περιλαμβάνεται και στον πίνακα του Συνοπτικού Προϋπολογισμού της Περιφέρειας. Πιο συγκεκριμένα, στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος 2, προστίθεται η εν λόγω στήλη στο (4), ενώ οι στήλες Διαμόρφωση 2015 και Απολογιστικά 2014 αναριθμούνται σε (5) και (6) αντίστοιχα. Με άλλα λόγια, οι στήλες του Πίνακα 1, τόσο για τα Έσοδα, όσο και για τα Έξοδα, διαμορφώνονται ως εξής:

 Κωδικός Αριθμός Κατονομασία Προβλέψεις 2016 Προβλέψεις 2015  Διαμόρφωση 2015 Απολογιστικά 2014
(1)  (2) (3)  (4) (5) (6)

Στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός που έχει καταρτιστεί από την οικονομική επιτροπή δεν περιλαμβάνει την εν λόγω στήλη, η οικονομική υπηρεσία του φορέα θα πρέπει να μεριμνήσει για τη διόρθωση της εν λόγω παράλειψης κατά την έγκριση του π/υ 2016 από το Περιφερειακό Συμβούλιο.