ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Συχνές Ερωτήσεις

Το προσωπικό που μετατάσσεται τίθεται σε διαθεσιμότητα χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός, αρχομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μετάταξης από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μετά τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο φορέας προέλευσης εκδίδει διαπιστωτική πράξη θέσης σε διαθεσιμότητα του μεταταχθέντος προσωπικού. Η διαθεσιμότητα παύει αυτοδικαίως με την πάροδο μηνός, και προς τούτο εκδίδεται αμελλητί σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής.

Στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αποστέλλεται με μέριμνα του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης περίληψη της απόφασης της μετάταξης του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής. Προκειμένου για την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ η περίληψη της απόφασης αποστέλλεται με μέριμνα του Υπουργού Εσωτερικών.