ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 04 Ιουλίου 2022

Συχνές Ερωτήσεις

Στο ΠΣΛΗΨ καταχωρείτε στο πεδίο «Αριθµός Πράξης» µόνο τον αριθµό της
ΛΠ και στο πεδίο που εµφανίζεται δίπλα µε τίτλο «Επίθεµα» καταχωρείτε µόνο τον/τους
χαρακτήρα(ες) που συνοδεύουν τον αριθµό της ΛΠ. Στη φόρµα αναζήτησης των ΛΠ στο
πεδίο «Αριθµός» δεν πρέπει να πληκτρολογείτε και τον/τους χαρακτήρα(ες) επιθέµατος.
Για παράδειγµα πληκτρολογώντας στον αριθµό την τιµή 23, το αποτέλεσµα αναζήτησης
θα σας φέρει την καταχωρηµένη ΛΠ µε Αριθµό 23, αλλά και όλες τις ΛΠ µε τυχόν επίθεµα
π.χ. 23Α, 23Β, κλπ.

Στο ΠΣΛΗΨ καταχωρείτε σαν ηµεροµηνία γέννησης 1/1/xxxx, όπου xxxx το
έτος γέννησης και τσεκάρετε την ένδειξη «αφορά έτος» που βρίσκεται ακριβώς κάτω από
το κουτί της ηµεροµηνίας γέννησης. Σε τέτοια περίπτωση στην εκτύπωση αντιγράφου ή
αποσπάσµατος τυπώνεται µόνο το έτος γέννησης και όχι η πλήρης ηµεροµηνία που
καταχωρήσατε.

Οι ΛΠ που έχουν σαρωθεί, ψηφιοποιούνται σταδιακά σε τοπική εφαρµογή
της Εταιρίας, και στη συνέχεια αφού πρώτα ελεγχθούν, θα ενσωµατωθούν στη βάση
δεδοµένων του ΠΣΛΗΨ. Όταν ολοκληρωθούν τα ανωτέρω θα ενηµερωθείτε σχετικώς.
Συνεπώς, µέχρι τότε, όταν συµβαίνει κάποια µεταβολή/προσθήκη/διόρθωση σε σαρωµένη
ΛΠ, θα πρέπει να καταχωρείτε στο ΠΣΛΗΨ όλα τα στοιχεία της ΛΠ, καθώς και την
τρέχουσα µεταβολή/προσθήκη/διόρθωση.

Στο ΠΣΛΗΨ καταχωρείτε αποκλειστικά και µόνο ΛΠ οι οποίες έχουν
σαρωθεί από την Εταιρία που έχει αναλάβει την Ψηφιοποίηση των Πράξεων του
Ληξιαρχείου σας, και για τις οποίες συµβαίνει κάποια µεταβολή/
προσθήκη/διόρθωση µετά την ηµεροµηνία σάρωσης αυτών. Σε αυτές τις
περιπτώσεις καταχωρείτε στο ΠΣΛΗΨ όλα τα στοιχεία της παλαιάς ΛΠ (µε ακριβώς ίδιο
αριθµό/τόµο/έτος) και επιπλέον την µεταβολή/προσθήκη/διόρθωση, την οποία και έχετε
πρωτύτερα αναγράψει στο περιθώριο της ήδη βιβλιοδετηµένης ΛΠ και έχει υπογράψει και
ο δηλών(ούσα) την µεταβολή/προσθήκη/διόρθωση. Στο εξής, µπορείτε να δίδετε
αντίγραφα ή αποσπάσµατα αυτών των ΛΠ από το ΠΣΛΗΨ.

Όταν καταχωρείτε στο ΠΣΛΗΨ µια σαρωµένη ΛΠ στην οποία συµβαίνει, µετά
την ηµεροµηνία σάρωσης της, ιερολόγηση του πολιτικού γάµου, αυτό δεν το καταχωρείτε
σαν µεταβολή στο ΠΣΛΗΨ, αλλά στα στοιχεία γάµου µε το κουµπί της προσθήκης γάµου
δηµιουργείται µία δεύτερη καρτέλα δίπλα στον πολιτικό γάµο, και εκεί επιλέγετε τύπο
γάµου θρησκευτικό και συµπληρώνετε τα κατάλληλα πεδία.

O χρήστης που συνδέεται έχει την δυνατότητα να αλλάξει παραµετρικά τα
στοιχεία του Ληξιαρχείου στο οποίο ανήκει. Μέσα στα στοιχεία αυτά είναι και το όνοµα
του Ληξιάρχου το οποίο τυπώνεται στις εκτυπώσεις. Αυτό αλλάζει µέσω της φόρµας
«Παράµετροι-> Στοιχεία Ληξιαρχείων -> Ληξίαρχος»

Όχι, αν δεν υπάρχει τηλέφωνο δεν είναι απαραίτητο να καταχωρήσετε κάτι.
Το πεδίο του τηλεφώνου δεν επιτρέπει την καταχώρηση χαρακτήρων. Αν δεν υπάρχει
τηλέφωνο απλά δεν γράφετε τίποτε.

Η σωστή διαδικασία είναι να ζητήσετε την απενεργοποίηση του παλιού
χρήστη (εάν και εφόσον δεν θα καταχωρεί πλέον πράξεις) και τη δηµιουργία νέου
κωδικού πρόσβασης για τον νέο χρήστη. Τον νέο χρήστη θα τον ζητήσετε για το ΠΣΛΗΠ,
µε την επισήµανση να προστεθεί ως χρήστης και στο ΠΣΛΗΨ.

Στο ΠΣΛΗΨ όταν έχουµε πράξεις που εγράφησαν προ Καποδίστρια, τότε θα
πρέπει στο πεδίο που αναφέρεται σαν Τόπος προ Καλλικράτη να συµπληρώνετε το
κείµενο όπως είναι στο Βιβλίο.

Θα πρέπει να καταχωρείτε ότι φαίνεται ως ∆ηλών και στο βιβλίο.

Θα πρέπει να περαστεί η ΛΠ µε το διαζύγιο µόνο στο ΠΣΛΗΠ. Στο ΠΣΛΗΨ
καταχωρείται µόνο η αντικατάσταση της παλιάς πράξης µε την νέα, µέσω του µενού του
ΠΣΛΗΨ «Ληξιαρχικές Πράξεις Γάµου -> Καταχώρηση Αντικατάστασης Ψηφιοποιηµένης ΛΠ
Γάµου».

Ναι, µπορείτε να το αναγράφετε στις παρατηρήσεις

Ναι στο ΠΣΛΗΨ ενηµερώνετε το πεδίο το οποίο αφορά η διόρθωση µε την
νέα ισχύουσα τιµή, αλλά γράφετε και τη διόρθωση που έγινε στις Παρατηρήσεις.

Ναι θα ήταν καλό. Προσοχή, η ΛΠ καταχωρείται στο ΠΣΛΗΨ µε τον
αριθµό/τόµο/έτος, όπως ακριβώς έχει στο βιβλίο. ∆εν δίνετε άλλη αρίθµηση.