ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Συχνές Ερωτήσεις

Ο Ληξίαρχος συντάσσει την εκπρόθεσμη ληξιαρχική πράξη, αντίγραφο της οποίας αποστέλλει στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου ο τελευταίος να εκδώσει απόφαση περί της επιβολής προστίμου στους υπόχρεους προς δήλωση του γεγονότος. Ο ληξίαρχος δεν παραλαμβάνει ούτε καταχωρεί στο σύστημα κανένα παράβολο.

Όσον αφορά στην επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμη δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων, τα οποία συνέβησαν πριν την ισχύ του νόμου (8-5-2013), θα ισχύσουν οι προγενέστερες διατάξεις, δηλαδή το άρθρο 49 του ν.344/1976, όπως ίσχυε.

Οι διατάξεις του άρθρου 36 και ειδικότερα οι διατάξεις της παρ. 2 αυτού, προέβλεπαν άδεια Εισαγγελέα για την σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου μετά τον ενταφιασμό μέσα στο διάστημα 30 ημερών και μετά την παρέλευση του διαστήματος των 30 ημερών απαιτείτο Δικαστική Απόφαση, καθιστούσε δυνατή τη σύνταξη ΛΠ Θανάτου και μετά την παρέλευση 24ωρου χωρίς την παρέμβαση του Εισαγγελέα. Τώρα με την κατάργηση του άρθρου 36 υπάρχει κενό νόμου. Πιθανόν να απαιτείται σε κάθε περίπτωση Δικαστική Απόφαση.

Με το άρθρο 49 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4144/2013 δεν προβλέπονται πλέον κυρώσεις για την εκπρόθεσμη δήλωση βάπτισης. Το εδάφιο 2 της παρ.1 του άρθρου 26 πλέον δεν έχει νόημα.

Η ιερολόγηση του πολιτικού γάμου δεν είναι μεταβολή, συνεπώς δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
Για τις περιπτώσεις των μεταβολών στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων, δείτε το άρθρο 14 του Ν. 344/1976 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (είναι αναρτημένος στο site του Υπουργείου Εσωτερικών).

H ιερολόγηση πολιτικού γάμου δεν είναι μεταβολή, οπότε δεν υφίσταται εκπρόθεσμη δήλωσή της άρα ούτε πρόστιμο.

Η βάπτιση δεν είναι μεταβολή και δεν υπάρχει θέμα προστίμου. Με το άρθρο 49 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4144/2013 δεν προβλέπονται πλέον κυρώσεις για την εκπρόθεσμη δήλωση βάπτισης. Το εδάφιο 2 της παρ.1 του άρθρου 26 πλέον δεν έχει νόημα.
Για τις περιπτώσεις των μεταβολών στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων, δείτε το άρθρο 14 του Ν. 344/1976 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (είναι αναρτημένος στο site του Υπουργείου Εσωτερικών).

Η βάπτιση δεν είναι μεταβολή και δεν υπάρχει θέμα προστίμου. Με το άρθρο 49 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4144/2013 δεν προβλέπονται πλέον κυρώσεις για την εκπρόθεσμη δήλωση βάπτισης. Το εδάφιο 2 της παρ.1 του άρθρου 26 πλέον δεν έχει νόημα.
Για τις περιπτώσεις των μεταβολών στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων, δείτε το άρθρο 14 του Ν. 344/1976 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (είναι αναρτημένος στο site του Υπουργείου Εσωτερικών).

Από το ληξίαρχο που συντάσσει την έκθεση, επειδή αυτός έχει διερευνήσει το αμετάκλητο της λύσης του γάμου και σε αυτόν πρώτα δηλώθηκε το γεγονός.

Από το ληξίαρχο που συντάσσει την έκθεση, επειδή αυτός έχει διερευνήσει το αμετάκλητο της λύσης του γάμου και σε αυτόν πρώτα δηλώθηκε το γεγονός.

Το ληξιαρχείο στο οποίο πρώτα καταχωρείται το διαζύγιο - είτε στο βιβλίο εκθέσεων είτε στο βιβλίο γάμων – υποχρεούται, εάν η δήλωση είναι εκπρόθεσμη, για γεγονότα που έχουν συμβεί μετά τις 08.05.2013, να ενημερώσει το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ως εκ τούτου, και για το διαζύγιο το οποίο θα καταχωριστεί σε ληξιαρχική πράξη γάμου του Ειδικού Ληξιαρχείου θα ενημερώνετε το Γενικό Γραμματέα, εάν η δήλωση είναι εκπρόθεσμη.
Επισημαίνουμε ωστόσο ότι το Ειδικό Ληξιαρχείο διέπεται από ειδικές διατάξεις.

Εφόσον η λύση του γάμου δηλώνεται πρώτα σε εσάς, εσείς θα συντάξετε την έκθεση και θα αποστείλετε αντίγραφο αυτής στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που σας εποπτεύει για να εκδώσει απόφαση επιβολής προστίμου. Προσοχή! Οι ληξίαρχοι δεν επιβάλλουν πρόστιμο.

Αν η δικαστική απόφαση λύσης του γάμου κατέστη αμετάκλητη μετά τις 8-5-2013 ισχύει το νέο πρόστιμο.

Πρόκειται για διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης, οπότε σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει εκπρόθεσμο της δήλωσης.

Η διόρθωση γίνεται μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον. Εάν η υπηρεσία σας μπορεί να αποδείξει έννομο συμφέρον, τότε ναι.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 344/1976, για τη διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης απαιτείται δικαστική απόφαση, ή άδεια Εισαγγελέα/Ειρηνοδίκη μετά από αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον.

Η δικαστική απόφαση για διόρθωση κυρίου ονόματος (εκούσια δικαιοδοσία) αφορά σε διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς το κύριο όνομα. Επειδή οι Έλληνες από γέννηση (όχι οι πολιτογραφημένοι) εγγράφονται στα Δημοτολόγια βάσει των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, έχει νόημα η δικαστική απόφαση διόρθωσης της ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς το κύριο όνομα.
Οι πολιτογραφημένοι εγγράφονται στα δημοτολόγια βάσει της Απόφασης Πολιτογράφησής τους και με τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία που αναγράφονται σε αυτήν, τα οποία προκύπτουν τόσο από τα αλλοδαπά πιστοποιητικά τους όσο και από την υπεύθυνη δήλωση στην οποία προέβησαν οι ίδιοι δηλώνοντας τα ονοματεπωνυμικά τους στοιχεία.
Έτσι, κανένα αποτέλεσμα δε φέρει, ως προς την εγγραφή στα δημοτολόγια πολιτογραφημένων αλλοδαπών, οποιαδήποτε δικαστική απόφαση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης.

Εφόσον η δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνου ακυρωθεί δικαστικά, οι σύζυγοι θα πρέπει να επαναλάβουν σε εύλογο χρονικό διάστημα από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης την κοινή δήλωσή τους όσον αφορά στο επώνυμο των τέκνων τους ενώπιον συμβολαιογράφου (Πολ.Πρωτ.Αθην.2882/1989). Η ακύρωση της δήλωσης των γονέων και ο επαναπροσδιορισμός του επωνύμου των τέκνων τους είναι διαδικασίες επαρκείς, προκειμένου να καταχωρηθεί το νέο επώνυμο των τέκνων στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησής τους και εν συνέχεια στα δημοτολόγια και τα μητρώα αρρένων. Επιπλέον, πρέπει να καταχωρίσετε τη δικαστική απόφαση ακύρωσης προσδιορισμού επωνύμου των τέκνων στη ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων και έπειτα να καταχωρίσετε σε αυτήν τον επαναπροσδιορισμό με το συμβολαιογραφικό έγγραφο, ως διόρθωση.

Ναι, πρόκειται για μεταβολή και πρέπει να δηλώνεται μέσα σε ένα μήνα, αλλιώς είναι εκπρόθεσμη.

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 782 Κ.Πολ.Δ., η δικαστική απόφαση με την οποία βεβαιώνεται ένα γεγονός με σκοπό να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη πρέπει να βεβαιώνει και κάθε άλλο στοιχείο που πρέπει κατά το νόμο να περιέχει η πράξη αυτή, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο. Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί κώλυμα για το ληξίαρχο η σύνταξη ληξιαρχικής πράξης δυνάμει δικαστικής απόφασης με ελλιπή στοιχεία.

Όχι, δεν μπορεί. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 344/1976, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μπορεί ληξιαρχική περιφέρεια να υποδιαιρείται σε περισσότερες ή περισσότερες να συμπτυχθούν σε μία.Συνεπώς, αν θέλετε να συμπτύξετε τις ληξιαρχικές περιφέρειες του Δήμου σας θα πρέπει να εκδοθεί Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

α) Το σύστημα αλλάζει τόμο όταν αριθμήσει 250 πράξεις.
β) Η αρίθμηση γίνεται αυτόματα από το ίδιο το σύστημα.
γ) H εκτυπωμένη ληξιαρχική πράξη που βάζετε στο αρχείο έχει την υπογραφή του ληξιάρχου.

Είναι ζήτημα που άπτεται του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου σας.

Μέσα στα καθήκοντα του ληξιάρχου -που ορίζονται στο άρθρο 4 του ληξιαρχικού νόμου-είναι να εκδίδει και αντίγραφα των ληξιαρχικών πράξεων. Οι διατάξεις αυτές είναι ειδικές και κατισχύουν των άλλων διατάξεων περί επικύρωσης αντιγράφων.
Η υπογραφή του ληξιάρχου απαιτείται στα εκδιδόμενα αντίγραφα, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο η ληξιαρχική πράξη περιβάλλεται το κύρος δημοσίου εγγράφου, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύεται με τρόπο σαφή ότι η ληξιαρχική πράξη έχει συνταχθεί βάσει όσων δήλωσαν οι υπόχρεοι προς δήλωση ενώπιον του ληξιάρχου, δηλαδή ότι είναι γνήσια. Ο νόμος δεν ορίζει ότι κάποιος τρίτος μπορεί να υπογράφει τα εκδιδόμενα αντίγραφα ή αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων.
Διαφορετική είναι η περίπτωση κατά την οποία εκδίδονται φωτοαντίγραφα ληξιαρχικής πράξης (η οποία φέρει υπογραφή ληξιάρχου και δηλούντων το γεγονός καθώς και σφραγίδα), τα οποία ωστόσο επικυρώνονται από τον αρμόδιο προς επικύρωση υπάλληλο, που απλώς βεβαιώνει το ακριβές αντίγραφο αυτού.
Το εύλογο ερώτημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σε ποια δημόσια υπηρεσία θα χρησιμοποιούνται αυτά τα ακριβή φωτοαντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων, καθώς πάντα απαιτούνται αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων ή αντίγραφα αυτών και όχι ακριβή φωτοαντίγραφα.

Όσον αφορά στο κλείσιμο των βιβλίων ισχύουν όσα αναφέρονται στην αριθμ. 26 Εγκύκλιο «Περί επιθεώρησης ληξιαρχικών βιβλίων», η οποία έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους Δήμους της χώρας και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, στη διαδρομή «Αστική & Δημοτική Κατάσταση», σύνδεσμος «Θέματα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης», σύνδεσμος «Θεσμικό Πλαίσιο - Χρήσιμα Έγγραφα», σύνδεσμος «Ν. 344/1976 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει): Ληξιαρχικές Πράξεις – Μεταβολές – Πρόστιμα & Διορθώσεις».
Επισημαίνουμε ότι το Π.Δ. 943/1976 (344 Α΄) περί επιθεωρήσεως των ληξιαρχικών βιβλίων εξακολουθεί να ισχύει.

Αυτό δεν ορίζεται. Ούτε με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο οριζόταν.

Η βιβλιοδεσία θα γίνει όπως γινότανε.
Ωστόσο, αν ακυρώσετε τις πίσω λεύκες σελίδες, πρέπει να έχετε προβλέψει πού θα καταχωρούνται οι μεταβολές. Αν έχετε κάνει σχετική πρόβλεψη, τότε ακυρώστε τις.

Από το συνδυασμό του άρθρου 2 του Ν. 344/1976, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και από τα οριζόμενα στο Π.Δ. 943/1976 (344 Α΄) «περί επιθεωρήσεως ληξιαρχικών βιβλίων», προκύπτει ότι ο διοριζόμενος - με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης - ληξίαρχος μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του μόνο με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εάν διαπιστωθεί από τις αρχές που επιθεωρούν τα ληξιαρχεία και τους ληξιάρχους (δηλαδή τις εισαγγελικές αρχές) -κατόπιν εισηγήσεώς τους- ότι αυτός (ο ληξίαρχος) ασκούσε πλημμελώς τα καθήκοντα του.
Περαιτέρω, και επειδή για τους ληξίαρχους οι οποίοι είναι δημοτικοί υπάλληλοι εφαρμόζεται το πειθαρχικό δίκαιο των δημοτικών υπαλλήλων, σας επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δεν είναι μεταβολή. Πρόκειται για σύνταξη ληξιαρχικής πράξης με δικαστική απόφαση.
Για τη δήλωση με δικαστική απόφαση δεν προβλέπεται εκπρόθεσμο. Ως εκ τούτου δεν θεωρείται εκπρόθεσμη δήλωση.

Δεδομένου ότι δεν έχει γίνει η ψηφιοποίηση όλων των παλαιών ληξιαρχικών πράξεων -ώστε να χορηγούμε αντίγραφο και απόσπασμα παλαιάς ληξιαρχικής πράξης από το πληροφοριακό σύστημα- θα χορηγείτε αντίγραφα και αποσπάσματα όπως θα τα χορηγούσατε πριν την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος.

1 2 3 4