ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ληξίαρχος συντάσσει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, αφού του προσκομιστεί το ιατρικό πιστοποιητικό. Εφόσον υπάρχει πιστοποίηση ιατρού, δεν έχετε ευθύνη για το εάν ο ενταφιασμός γίνει πριν την πάροδο 12ωρου.

Δεν προβλέπεται πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλωση θανάτου.

Πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, προκειμένου να μεταγραφεί η πράξη του προξένου, έτσι ώστε να γίνει νόμιμα η ταφή.

Θα αναγράψετε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό θανάτου και θα κάνετε μνεία στις παρατηρήσεις α) ότι είναι αλλοδαπή και β) ότι έχει δηλωθεί απώλεια των εγγράφων της βάσει της δήλωσης στην Αστυνομία.

Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Όταν έχετε τις υπογραφές των ιατρών στο αρχείο σας, δεν τις ζητάτε ξανά.

Συνταξιούχος φυσικά. Τη χρονική στιγμή που απεβίωσε δεν ασκούσε κανένα επάγγελμα, ήταν συνταξιούχος.

Τη συντάσσετε βάσει του ιατρικού πιστοποιητικού και της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του αποβιώσαντος.

Εφόσον σας δηλώνεται η οικογενειακή κατάσταση, θα την καταγράφετε. Η σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και η καταχώριση επί αυτών των διορθώσεων και των μεταβολών, γίνεται «επί τη δηλώσει του προς τούτο οριζομένου υπό του παρόντος νόμου προσώπου» (άρθρο 8 Ν. 344/1976). Αν έχει γίνει λάθος κατά τη δήλωση, θα διορθωθεί η ληξιαρχική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 13 του ίδιου νόμου.

Αφού σας προσκόμισαν και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, θα συντάξετε τη ληξιαρχική πράξη με την ημερομηνία γέννησης. Ούτως ή άλλως, η αστυνομική ταυτότητα εκδίδεται βάσει των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τα δημοτολόγια.

Όχι, δεν χρειάζεται εισαγγελική εντολή. Συντάσσετε την πράξη, βάσει του ιατρικού πιστοποιητικού. Δεν προβλέπεται (ούτε προβλεπόταν) καταβολή προστίμου στην εκπρόθεσμη δήλωση θανάτου.

Όχι. Αφού δεν υπάρχει ενταφιασμός, συντάσσετε κανονικά την ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Εφόσον έχει χαθεί το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, οφείλουν οι συγγενείς να το δηλώσουν στην Αστυνομία. Αν σας προσκομίσουν τη βεβαίωση της Αστυνομίας περί της απώλειας, είστε κατοχυρωμένοι νομικά.

Ναι, μπορεί να καταχωρηθεί. Εφόσον η ληξιαρχική πράξη γάμου έχει συνταχθεί σε άλλο ληξιαρχείο, η λύση του γάμου μπορεί να καταχωρηθεί στο βιβλίο εκθέσεων είτε του ληξιαρχείου του τόπου κατοικίας του δηλούντος είτε του ληξιαρχείου του τόπου όπου βρίσκεται το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 344/1976 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4144/2013, οι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου μετά τη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων λόγω νομιμοποίησης, αναγνώρισης…..λύσης ή ακύρωσης γάμου, καταχωρίζονται στο πεδίο του πληροφοριακού συστήματος 8Α που φέρει την ένδειξη «Μεταβολές», εντός μηνός από τότε που έλαβαν χώρα, με την προσκόμιση της σχετικής διοικητικής πράξης ή του πιστοποιητικού περί του αμετακλήτου της σχετικής δικαστικής απόφασης.
Περαιτέρω, στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι υπόχρεος προς δήλωση είναι εκείνος, ο οποίος με αίτησή του ή με άλλη πράξη προκάλεσε τη μεταβολή, καθώς και εκείνος του οποίου μεταβλήθηκε η αστική κατάσταση.
Επίσης, στο άρθρο 10 του Ν. 344/1976 ορίζεται ότι ο υπόχρεος σε δήλωση μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, να προβεί σ’ αυτήν ενώπιον του ληξιάρχου και δι’ αντιπροσώπου, ο οποίος έχει ειδική εντολή, κατόπιν συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, για το οποίο γίνεται μνεία στην οικεία ληξιαρχική πράξη.

Στην υπό εξέταση περίπτωση κανένας από τους υπόχρεους προς δήλωση της λύσης του γάμου (οι σύζυγοι) δεν σας προσκόμισε, είτε ο ίδιος αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί λύσεως του γάμου αυτού. Ωστόσο επειδή κατά την ελληνική έννομη τάξη τα γεγονότα που αφορούν στην αστική κατάσταση των ιδιωτών οφείλουν να δηλώνονται στον ληξίαρχο προκειμένου αυτά να καταχωρίζονται στα ληξιαρχικά βιβλία, σε περίπτωση που οι υπόχρεοι προς δήλωση έχουν αποβιώσει χωρίς να έχουν προβεί στη δήλωση της λύσης του γάμου τους, ή όταν ο ένας εκ των δύο συζύγων έχει αποβιώσει και ο επιζών σύζυγος δεν προβαίνει σε τούτο ως οφείλει, η λύση γάμου – η οποία έχει επέλθει με αμετάκλητη δικαστική απόφαση - δύναται να δηλωθεί από όποιον έχει έννομο συμφέρον (ήτοι τα τέκνα των συζύγων, τα αδέλφια αυτών, οι γονείς τους κτλ.).

Εάν οι σύζυγοι (διάδικοι) έχουν παραιτηθεί από την άσκηση των ένδικων μέσων -γεγονός που βεβαιώνεται από τη γραμματεία του Πρωτοδικείου- τούτο σημαίνει, άνευ άλλου τινός, ότι έχει επέλθει το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης από την ημερομηνία της παραίτησης.
Ευνόητο δε είναι ότι η παραίτηση από τα ένδικα μέσα γίνεται πριν εκπνεύσουν οι προθεσμίες που τάσσονται από τον Κ.Πολ.Δ. για την άσκηση των ένδικων μέσων.

Σύμφωνα με το άρθρο 1586 του Αστικού Κώδικα. Αφού καταχωριστεί στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης η υιοθεσία του ενήλικα, θα καταχωριστεί σε αυτή και το επώνυμό του, το οποίο θα είναι αυτό του θετού γονέα. Βάσει αυτής της ΛΠ θα εγγραφεί στο δημοτολόγιο με τα νέα του στοιχεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 1586 του Αστικού Κώδικα, το οποίο αναφέρεται στην υιοθεσία ενηλίκου, μπορεί το θετό τέκνο να παίρνει το επώνυμο του θετού γονέα, στο οποίο έχει το δικαίωμα να προσθέσει και το πριν από την υιοθεσία επώνυμό του. Αυτή η προσθήκη θα αναγραφεί στη ληξιαρχική πράξη γέννησής του, στο περιθώριο της οποίας έχει καταχωρηθεί η υιοθεσία και ως νομιμοποιητική βάση θα αναγραφεί η προαναφερθείσα διάταξη του Αστικού Κώδικα. Θα ζητήσετε υπεύθυνη δήλωση του ενήλικου υιοθετηθέντος προκειμένου να καταχωρίσετε την προσθήκη στη ληξιαρχική πράξη. Βάση αυτής της προσθήκης στη ΛΠ γέννσης (βλέπε κατωτέρω) θα γίνει η διόρθωση του επωνύμου στα Δημοτολόγια και τα Μητρώα Αρρένων.

«Βάσει του άρθρου 1586 του Αστικού Κώδικα και της από …(ημερομηνία και έτος)… Υπεύθυνης Δήλωσης του ……, προστίθεται το επώνυμο του φυσικού του γονέα …(όνομα φυσικού γονέα )… σε αυτό που ήδη φέρει».

Α) Δεν χρειάζεται νέα δικαστική απόφαση ούτε θα συνταχθεί νέα ΛΠ στον τόπο κατοικίας των θετών γονέων. Η υιοθεσία του θα καταχωριστεί στην υφιστάμενη ΛΠ γέννησής του, ως μεταβολή.
Β) Η δικαστική απόφαση περί της υιοθεσίας, εφόσον καταστεί τελεσίδικη, είναι επαρκής προκειμένου να καταχωρίσετε στην ήδη συντεταγμένη ΛΠ γέννησης του ενήλικα πλέον την υιοθεσία του ως μεταβολή. Δεν υφίσταται πια η μυστικότητα της υιοθεσίας.
Όχι, δεν πρέπει να ζητήσετε νέα δικαστική απόφαση.

Α) Όχι. Επειδή η ληξιαρχική πράξη γέννησης συντάσσεται με βάση τη δικαστική απόφαση περί της υιοθεσίας ανηλίκου, δεν πρόκειται για μεταβολή, οπότε δεν υφίσταται η προθεσμία του ενός μήνα.
Εάν ήταν ενήλικος, η δικαστική απόφαση περί υιοθεσίας θα καταχωριζόταν στη ΛΠ του ενήλικα ως μεταβολή και τότε θα ίσχυε η προθεσμία του ενός μήνα για δήλωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει εκπρόθεσμο δήλωσης, επειδή πρόκειται για σύνταξη νέας ληξιαρχικής πράξης, βάσει δικαστικής απόφασης.
Β) Η ληξιαρχική πράξη γέννησης για την υιοθεσία συντάσσεται με βάση τη δικαστική απόφαση περί της υιοθεσίας ανηλίκου, ως εκ τούτου δεν πρόκειται για μεταβολή, οπότε δεν υφίσταται η προθεσμία του ενός μήνα.
Σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει εκπρόθεσμο δήλωσης, επειδή πρόκειται για σύνταξη νέας ληξιαρχικής πράξης γέννησης βάσει δικαστικής απόφασης.
Εάν υιοθετείται ενήλικος, η δικαστική απόφαση περί υιοθεσίας θα καταχωριστεί στην ληξιαρχική πράξη γέννησης του ενήλικα ως μεταβολή και στην περίπτωση αυτή ισχύει η προθεσμία του ενός μήνα για δήλωση της μεταβολής.

Ισχύει το άρθρο 1563 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο “θα πάρει το επώνυμο του θετού γονέα …”. Δηλαδή, στη ληξιαρχική πράξη θα εγγράψετε το επώνυμο του θετού γονέα και όταν ενηλικιωθεί τότε θα πάρει -εάν θέλει- και το επώνυμο που έφερε πριν την υιοθεσία.
Η ανωτέρω διάταξη είναι αναγκαστικού δικαίου, δηλαδή αντίθετη συμφωνία είναι ανίσχυρη. Επίσης, η απόκτηση του επωνύμου του θετού γονέα γίνεται αυτοδικαίως.

Το δελτίο αιτήσαντος ασύλου (ροζ κάρτα) επιτρέπει τη διαμονή στη χώρα έως ότου εξετασθεί η αίτηση ασύλου και αναλόγως απορριφθεί ή γίνει αποδεκτή.
Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι έχει νόμιμη διαμονή στη χώρα, μπορεί να κάνει ονοματοδοσία για το τέκνο του. Απαραίτητο είναι το διαβατήριο εν ισχύ, ενώ σε περίπτωση που αυτό έχει παρακρατηθεί από την αστυνομία βεβαίωση από την αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση περί αυτού.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πολίτης μετέβαλε το θρήσκευμά του και η μεταβολή αυτή κατά το ίδιο θρήσκευμα είναι σύμφυτη με πρόσδοση νέου ονόματος, επέρχεται και πολιτειακά μεταβολή του κυρίου ονόματος με προσθήκη του προσδοθέντος ονόματος στο ήδη υπάρχον ακόμα και όταν το τελευταίο προήλθε από ονοματοδοσία.
Σημειώνεται ότι η καταχώρηση της εν λόγω μεταβολής θρησκεύματος και της συνακόλουθης προσθήκης του προσδοθέντος στο ήδη υπάρχον κύριο όνομα, βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 14 του Ν. 344/1976 και ως εκ τούτου δεν απαιτεί την έκδοση δικαστικής απόφασης της εκούσιας δικαιοδοσίας κατά άρθρο 782 Κ.Πολ.Δ. διότι η έκδοση αυτή συνυφαίνεται με τη διόρθωση ανακριβών στοιχείων που παρεισέφρησαν κατά το χρόνο σύνταξης της ληξιαρχικής πράξης.

Η δήλωση προσδιορισμού δεν καταγράφηκε στη ληξιαρχική πράξη από παράλειψη ή παραδρομή του ληξιάρχου. Ωστόσο, πρέπει να καταγραφεί στη ληξιαρχική πράξη.
Αν το θεωρήσουμε ως διόρθωση, τότε θα πρέπει να πάρετε άδεια Εισαγγελέα /Ειρηνοδίκη.

Το δελτίο αιτήσαντος ασύλου (ροζ κάρτα) επιτρέπει την διαμονή στη χώρα, έως ότου εξετασθεί η αίτηση ασύλου και αναλόγως απορριφθεί ή γίνει αποδεκτή. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι ο αλλοδαπός έχει νόμιμη διαμονή στη χώρα, μπορεί να κάνει ονοματοδοσία για το τέκνο του.
Απαραίτητο είναι το διαβατήριο εν ισχύ, ενώ στην περίπτωση που αυτό έχει παρακρατηθεί από την αστυνομία, βεβαίωση από την αρμόδια αστυνομική Διεύθυνση περί αυτού.

Η ονοματοδοσία γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ληξιαρχικού νόμου, με δήλωση των γονέων του τέκνου που ασκούν τη γονική μέριμνα.
Αν ένας από τους γονείς δεν υπάρχει ή δεν έχει τη γονική μέριμνα, η δήλωση του ονόματος γίνεται από τον άλλο γονέα. Αν και οι δυο γονείς δεν υπάρχουν ή δεν έχουν τη γονική μέριμνα, το όνομα καταχωρίζεται με δήλωση αυτού που έχει την επιτροπεία του τέκνου.
Θα πρέπει λοιπόν να ελέγξετε την δικαστική απόφαση της επιμέλειας. Έχει χάσει ο πατέρας τη γονική μέριμνα; Η γιαγιά έχει την επιτροπεία του τέκνου; Εάν ο πατέρας δεν έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας του τέκνου, δεν μπορεί η γιαγιά να κάνει ονοματοδοσία.

Ονοματοδοσία γίνεται όταν και οι δύο γονείς από κοινού δηλώσουν το όνομα του τέκνου τους. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να είναι ικανοί για δικαιοπραξία και να αποδεικνύουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Σε περιπτώσεις αλλοδαπών που δεν έχουν νόμιμη διαμονή στη χώρα, αυτό δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί.
Έτσι, παράνομοι αλλοδαποί δεν μπορούν να προβούν σε ονοματοδοσία του τέκνου τους. Πιθανόν να μπορούν να κάνουν ονοματοδοσία στην πρεσβεία ή στο προξενείο τους.

Ο ενήλικος μπορεί να κάνει μόνος του ονοματοδοσία για τον εαυτό του, σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί κύριο όνομα στη ληξιαρχική πράξη γέννησής του.
Σε ανήλικο προβαίνουν στην ονοματοδοσία και οι δύο γονείς από κοινού.

Η βάπτιση αποτελεί κτήση θρησκεύματος.
Η βάπτιση θεωρείται και κτήση κυρίου ονόματος, όταν στη δήλωσή της προβαίνουν και οι δύο γονείς από κοινού. Αν λοιπόν στη δήλωση της βάπτισης προβούν και οι δύο γονείς από κοινού (ή ο ένας με εξουσιοδότηση του άλλου), τότε θεωρείται και ονοματοδοσία (πρόσδοση κυρίου ονόματος).

Όχι, πρέπει να έχουν και οι δύο γονείς άδεια διαμονής.

Μπορεί και μόνος του ως ενήλικος να κάνει την ονοματοδοσία του με δήλωση στο ληξίαρχο (ΕΡ.ΝΟΜ.ΑΚ β.Βαθρακοκοίλη ΣΕΛ.959-960 ΑΘΗΝΑ 2004). Όσον αφορά στο θρήσκευμα, εάν δεν υπάρχει καταχώριση στα βιβλία της εκκλησίας για τη βάπτισή του, δεν υπάρχει τρόπος να καταγραφεί.

1 2 3 4