ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Συχνές Ερωτήσεις

Ναι, μπορεί, κατά διασταλτική ερμηνεία του νόμου.
Εφόσον δεν είναι πρωτογενής πράξη (ο πρώτος γάμος είναι ο συστατικός), τότε μπορεί να συνταχθεί έκθεση.

Προκειμένου οι αλλοδαποί να τελέσουν γάμο στην Ελλάδα, οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με έγκυρη κατά το δίκαιο της χώρας τους άδειας γάμου, η οποία αναγράφει τα στοιχεία των μελλόνυμφων (και των δύο) και τον τόπο τέλεσης του γάμου (π.χ. ο γάμος θα τελεστεί στο εξωτερικό ή πιο ειδικά).
Αν υπάρχει τέτοια άδεια, τότε εσείς δεν εκδίδετε νέα, μόνο τελείτε το γάμο. Σε περιπτώσεις που δεν έχουν τέτοια άδεια γάμου από τη χώρα προέλευσής τους τότε:
α) Οι αλλοδαποί που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα μπορούν να ζητήσουν την έκδοση άδειας γάμου από το Δήμαρχο του Δήμου της συνήθους διαμονής τους. Προς τούτο, οφείλουν να προσκομίσουν επίσημα μεταφρασμένα και επικυρωμένα:
i) απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησής τους και
ii) βεβαίωση από την οικεία Προξενική ή άλλη αρμόδια Αρχή της χώρας τους περί μη κωλύματος τέλεσης γάμου, διότι η υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος γάμου δεν ισχύει για τους αλλοδαπούς (προσοχή!).
β) Στην περίπτωση που η μόνιμη κατοικία του αλλοδαπού είναι στο εξωτερικό και δεν είναι εφοδιασμένος με έγκυρη κατά το δίκαιο της χώρας προέλευσης, άδειας γάμου, τότε αρμόδιος για την έκδοσή της είναι ο Δήμος στον οποίο ο αλλοδαπός έχει την απλή διαμονή του, ο οποίος πρέπει να ταυτίζεται με το Δήμο κατοικίας του Έλληνα μελλόνυμφου, προσκομίζοντας για το σκοπό αυτό τα προαναφερόμενα (i) και (ii) δικαιολογητικά.
Προσοχή! Πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο Έλληνας μελλόνυμφος είναι κάτοικος του Δήμου. Αν ο Έλληνας μελλόνυμφος είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, δεν ισχύουν τα ανωτέρω!
Συνοπτικά, η απάντηση στο α) ερώτημα είναι ναι, για όλες τις χώρες. Προσοχή όμως στην επικύρωση (έχουμε εγείρει επιφυλάξεις για APOSTILE από Αλβανία, Γεωργία κ.λπ.).
Για το β) ερώτημα η απάντηση είναι όχι, καθώς υπάρχει ειδική διάταξη περί αυτού (άρθρο 1, παρ. 3, περ. δ’ Π.Δ.391/1982).

Θα συνταχθεί έκθεση από το ληξίαρχο του τόπου τέλεσης του γάμου, η οποία όμως θα αποσταλεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών προκειμένου να καταχωρηθεί στη ληξιαρχική πράξη γάμου.

Ναι. Αντίγραφο στον ενδιαφερόμενο και θα αποστείλετε αντίγραφο και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Όχι. Δεν χρειάζεται ξεχωριστό βιβλίο.

Στο ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης μπορεί να συνταχθεί μόνο έκθεση αυτού, προκειμένου να σταλεί από το ληξίαρχο στο Ληξιαρχείο που έχει συνταχθεί ο πολιτικός.

Να επισημάνετε στον Εισαγγελέα τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 344/1976 για κήρυξη ανίσχυρης ληξιαρχικής πράξης, δεδομένου ότι το γεγονός είναι ένα (ο γάμος) και ο συστατικός γάμος είναι ο πρώτος.

Έχουν συνταχθεί για το ίδιο γεγονός δύο ληξιαρχικές πράξεις. Η νεότερη τρέπει να ακυρωθεί από τον Εισαγγελέα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 του N. 344/1976 περί κήρυξης ανίσχυρης ληξιαρχικής πράξης.

Η ληξιαρχική πράξη αποδεικνύει το γεγονός για το οποίο έχει συνταχθεί. Δηλαδή, εν προκειμένω, το γεγονός της τέλεσης του γάμου. Εφόσον το ληξιαρχείο σας δεν έχει ενημερώσει τον αρμόδιο Εισαγγελέα έτσι ώστε αυτός να ενεργήσει ως προς την απάλειψη της ληξιαρχικής πράξης με δικαστική απόφαση, η πράξη αυτή παράγει όλα τα αποτελέσματά της στο μέτρο της απόδειξης του γεγονότος για το οποίο συντάχθηκε, δηλαδή της τέλεσης του γάμου.
Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, ή θα κινηθείτε προς την απάλειψη της πράξης ή θα ικανοποιήσετε το αίτημά του διοικούμενου.

Αυτό ισχύει για ελληνικές ληξιαρχικές πράξεις που αφορούν στο ίδιο γεγονός (με τα ίδια πρόσωπα).
Εδώ έχετε αλλοδαπή ληξιαρχική πράξη, η οποία για τον αλλοδαπό είναι η συστατική του γάμου του. Προφανώς στην Ελλάδα τέλεσε θρησκευτικό γάμο, ο οποίος ωστόσο θεωρείται ανυπόστατος στη Αλβανία.
Να καταχωρίσετε τη μεταβολή της ιθαγένειάς του, αν και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Να μην ζητήσετε τίποτα από τον Εισαγγελέα.

Αφού είναι και οι δύο Αλβανοί και ο γάμος τελέστηκε στην αλβανική πρεσβεία, αρμόδιο προς σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης γάμου είναι το ληξιαρχείο της ληξιαρχικής περιφέρειας -δημοτικής ενότητας- στην οποία έλαβε χώρα ο γάμος. Εφόσον είστε το αρμόδιο ληξιαρχείο, καταχωρήστε τον.
Προσέξτε μόνο την περίπτωση που ένας εκ των δύο μπορεί να έχει και την ελληνική ιθαγένεια, όποτε ο γάμος είναι ανυπόστατος.

Γάμος (θρησκευτικός ή πολιτικός) λύνεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση (άρθρο 1438 Αστικού Κώδικα). Η λύση ενός γάμου -συμπεριλαμβανομένου και του θρησκευτικού- επέρχεται τη χρονική στιγμή της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και όχι του διαζευκτηρίου της Μητρόπολης.
Ως εκ τούτου, μόνο με τη δικαστική απόφαση -και το πιστοποιητικό του πρωτοδικείου περί αμετακλήτου- μπορείτε να καταχωρείτε τη λύση του γάμου και δεν θα ζητάτε το διαζευκτήριο της μητρόπολης.

Η λύση του γάμου είναι μεταβολή. Έτσι στο άρθρο 14 του Ν. 344/1976 -όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4144/2013- και ειδικότερα στην παράγραφο 3 αυτού ορίζεται: «Υπόχρεως προς δήλωσιν είναι ο δι’ αιτήσεως ή δι’ άλλης πράξεώς του προκαλέσας την μεταβολήν, ως και εκείνος του οποίου μετεβλήθη η αστική κατάστασις».
Ως εκ τούτου, πρέπει κάποιος από τους πρώην συζύγους να κάνει τη δήλωση.

Καταρχάς, το Ειδικό Ληξιαρχείο μπορούσε να καταχωρήσει την απόφαση του γερμανικού δικαστηρίου. Τώρα, εφόσον έχει γίνει αναγνώριση δεδικασμένου από ελληνικό δικαστήριο, μπορεί να συνταχθεί έκθεση επί αυτού είτε από το ληξίαρχο του τόπου έκδοσης της δικαστικής απόφασης είτε από το ληξίαρχο του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων.
Σε κάθε περίπτωση η έκθεση πρέπει να αποσταλεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Εάν η Βουλγαρία ήταν μέλος της Ε.Ε. το έτος 2010 δεν χρειάζεται αναγνώριση δεδικασμένου, βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1347/2000 όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 2201/2003.
Για όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. από το έτος 2003 δεν χρειάζεται αναγνώριση δεδικασμένου όσον αφορά στις δικαστικές αποφάσεις λύσης γάμου (εκτός Δανίας).

Εφόσον στο διαζευκτήριο αναγράφεται το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης με υπογραφή Εισαγγελέα, δεν είναι υποχρεωτικό για τους ληξιάρχους να το διερευνούν.
Ωστόσο, ζήτημα τίθεται με τη νέα διάταξη του άρθρου 4 παρ.5 του Ν. 4144/2013, στην οποία ορίζεται ότι "τα πιστοποιητικά περί αμετακλήτου λύσης ή ακύρωσης του γάμου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας ή δημοτικής αρχής, πρέπει να φέρουν επ' αυτών επισημείωση του αρμοδίου ληξιάρχου κ.λπ.".

Εξαρτάται πότε έχει εκδοθεί το διαζύγιο. Εάν εκδόθηκε πριν την ένταξη της Ρουμανίας στην Ε.Ε., τότε χρειάζεται αναγνώριση δεδικασμένου.
Το άρθρο 39 του κανονισμό 1347/2000 όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 2201/2003 θα σας βοηθήσει. Υπάρχει σχετικό παράρτημα βάσει του οποίου η απόφαση θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναφερόμενο στο άρθρο 39, σχετικά με αποφάσεις που εκδίδονται σε γαμικές διαφορές.

Σας παραπέμπουμε στα άρθρα 503, 518, 564 και 605 Κ.Πολ.Δ. που σχετίζονται με την υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, σας γνωρίζουμε ότι ερωτήματα όπως το συγκεκριμένο –το οποίο συνυφαίνεται με επίδοση και τι συνιστά επίδοση- άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

To συμβολαιογραφικό έγγραφο κατατίθεται στο ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των συμβαλλομένων.

Όχι. Δεν υπόκειται σε πρόστιμο. Τούτο διότι, όπως αναφέρεται και στην ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν. 3719/2008 (σλ 3, Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης): «Περαιτέρω επειδή στο άρθρο 8 του Ν.344/1976 ορίζεται ότι για τη βεβαίωση της αστικής κατάστασης του φυσικού προσώπου σε κάθε ληξιαρχείο τηρούνται βιβλία γεννήσεων, γάμου, θανάτου και εκθέσεων και ότι στα βιβλία αυτά καταχωρίζονται οι πράξεις που έχουν σαν αντικείμενο τη βεβαίωση της γέννησης, γάμου ή θανάτου του φυσικού προσώπου, την μεταβολή του περιεχομένου ή την διόρθωση τέτοιας ληξιαρχικής πράξης, καταχωρίσεις δηλαδή πράξεων αναφορικά με την αστική κατάσταση του προσώπου η οποία ήταν ήδη διαμορφωμένη κατά το χρόνο της δήλωσης, η ενσωμάτωση αυτή καθίσταται δυνατή μόνο με την παραδοχή ότι δημιουργείται νέο ληξιαρχικό βιβλίο στο οποίο θα καταχωρούνται τα σύμφωνα συμβίωσης και ότι αντικείμενο της ληξιαρχικής αυτής πράξης θα είναι η βεβαίωση της ίδιας της ισχύος της συμφωνίας των συμβαλλομένων η οποία με την δήλωση θα διαμορφώνει πλέον την αστική τους κατάσταση καθώς και με την παραδοχή ότι η υποχρέωση των δηλούντων τα ληξιαρχικά γεγονότα γέννησης, γάμου και θανάτου και τη μεταβολή του περιεχομένου των ληξιαρχικών πράξεων μετά την σύνταξη τους, υποχωρεί προκειμένου περί συμφώνου συμβίωσης και μη αυτοδίκαιης λύσης αυτού σε δυνατότητα και όχι σε υποχρέωση των δηλούντων αφού η ισχύς της συμφωνίας των συμβαλλομένων και η ισχύς της μη αυτοδίκαιης λύσης της εξαρτάται από τη δήλωσή της στον αρμόδιο ληξίαρχο».

Η δήλωση του Συμφώνου Συμβίωσης δεν συνιστά υποχρέωση των δηλούντων άλλα δυνατότητα αυτών. Έτσι προκειμένου περί της δήλωσης - δηλαδή της κατάθεσης αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο Ληξίαρχο - δεν υφίσταται το εκπρόθεσμο. Μόνο η δήλωση της λύσης του, σύμφωνα με το άρθρο 14, υπόκειται σε χρονικό περιορισμό (ένα μήνα, όπως όλες οι μεταβολές).

Πρέπει να συνταχθεί πρώτα ληξιαρχική πράξη γέννησης. Θα τη συντάξετε όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 344/1976.
Στο άρθρο 21 του Ν. 344/1976 ορίζεται ότι:
«1. Υπόχρεοι προς δήλωσιν των γεννήσεων είναι α) ο πατήρ, β) ο ιατρός γ) η μαία και δ) πας οιοσδήποτε παραστάς κατά τον τοκετόν.
2. Η υποχρέωσις των κατά το παρόν άρθρον κατά τάξιν επομένων γεννάται μόνον ελλείποντος ή κωλυομένου προς δήλωσιν του προηγουμένου.
3. Η δήλωσις δύναται να γίνει και υπό της μητρός ή αντιπροσώπου αυτής, έχοντος ειδικήν εντολήν δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου».

Στη συνέχεια θα συντάξετε και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, βάσει του ιατρικού πιστοποιητικού.

Άδεια ταφής πλέον δεν εκδίδεται. Συντάσσεται ληξιαρχική πράξη θανάτου, στην οποία αναγράφεται και ο τόπος όπου θα γίνει η ταφή. Έτσι, εφόσον σάς έχει δηλωθεί το γεγονός και έχετε πιστοποίηση ιατρού περί του συμβάντος του θανάτου, συντάσσετε ληξιαρχική πράξη θανάτου.

α) Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 344/1975 «Ληξιαρχική πράξις συντάσσεται και περί γεγονότος γεννήσεως ή γάμου ή θανάτου, βεβαιουμένου διά τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως, ως λαβόντος χώραν καθ’ ωρισμένον χρόνον, επί τη προσαγωγή προς τον ληξίαρχον αντιγράφου της αποφάσεως, νομίμως κεκυρωμένου». Συνεπώς, αφού ο νόμος το ορίζει, υποχρεούστε να τη συντάξετε.
β) Όσα στοιχεία λείπουν από τη δικαστική απόφαση θα τα παραλείψετε.
γ) Δεν υπάρχει προθεσμία για τη δήλωση ληξιαρχικής πράξης με δικαστική απόφαση.

Δείτε τη Γνωμοδότηση 3409/Φ. ΕΡΩΤ.83/28-11-2002 του Ν.Σ.Κ (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διαδρομή: Θέματα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης → Θεσμικό Πλαίσιο–Χρήσιμα Έγγραφα → Ν.344/1976 → Θεσμικό Πλαίσιο - Γνωμοδοτήσεις).
Σύμφωνα με αυτήν, «τα στοιχεία που θα συλλεγούν δεν θα εμπεριέχουν τον ονοματεπωνυμικό προσδιορισμό των θανόντων και η όλη διαδικασία θα συντελεστεί με επιτόπια επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο χώρο του ληξιαρχείου».

Η ληξιαρχική πράξη θανάτου συντάσσεται βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα. Εφόσον δεν υφίσταται θέμα ταυτοποίησης (υπάρχει στην αστυνομική ταυτότητα αριθμός δημοτολογίου που παραπέμπει στην θανούσα), θα διαγραφεί από το δημοτολόγιο βάσει της ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

Αυτό που θα δηλώσουν οι υπόχρεοι. Δεν υπάρχει εκπρόθεσμο στο θάνατο.

Εφόσον δεν έχει προηγηθεί ταφή, συντάσσετε κανονικά την πράξη. Δεν υπάρχει πρόστιμο για την εκπρόθεσμη δήλωση θανάτου (ούτε υπήρχε ποτέ).

Αφού ο θανών/η θανούσα είναι χήρος/α δεν χρειάζεται να αναγράφονται τα στοιχεία του πεθαμένου συζύγου. Στο δημοτολόγιο ο πεθαμένος σύζυγος του χήρου/της χήρας έχει ήδη διαγραφεί. Ως εκ τούτου, δεν θα αναγράφετε στοιχεία συζύγου σε περιπτώσεις χηρείας.

Δεν εκδίδεται πλέον ξεχωριστή άδεια ταφής. Θα πρέπει να αναγράφεται στη ληξιαρχική πράξη θανάτου ο τόπος και η ημερομηνία ταφής.
Η αλλοδαπή ληξιαρχική πράξη - ή η προξενική - πρέπει να μεταγραφεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο, όπως ορίζει ο νόμος.

1 2 3 4