ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Συχνές Ερωτήσεις

Ο πίνακας 3 «Εξέλιξη προσωπικού» αφορά στην εξέλιξη του προσωπικού του οποίου η μισθοδοσία επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΤΑ. Συγκεκριμένα, για αυτά τα έτη 2013 και 2014 θα πρέπει να συμπληρωθούν τα απολογιστικά στοιχεία αποχωρήσεων, προσλήψεων, μετατάξεων και αριθμού προσωπικού.
Διευκρινίζονται τα εξής:
• Το κόστος μισθοδοσίας στην αρχή του έτους θα πρέπει να αποτυπώνει τη δαπάνη που θα καταβαλλόταν κατά τη διάρκεια του έτους στην υποθετική περίπτωση που το προσωπικό του φορέα είχε μείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (αν δηλαδή δεν είχε υπάρξει καμία εισροή ή εκροή προσωπικού λόγων συνταξιοδοτήσεων, κινητικότητας, μετατάξεων, αποσπάσεων κλπ).
• Στο τμήμα του πίνακα όπου πρέπει να συμπληρωθούν οι αποχωρήσεις προσωπικού, πέρα από τον αριθμό των αποχωρούντων θα πρέπει να συμπληρωθεί και το ποσό που εξοικονόμησε ο ΟΤΑ, για το συγκεκριμένο έτος, λόγω των συγκεκριμένων αποχωρήσεων.
• Στο τμήμα του πίνακα όπου πρέπει να συμπληρωθούν οι εισροές προσωπικού, πέρα από τον αριθμό των εισροών θα πρέπει να συμπληρωθεί και το ποσό με το οποίο επιβαρύνθηκε ο φορέας, για το συγκεκριμένο έτος, λόγω των συγκεκριμένων εισροών.
• Το κόστος μισθοδοσίας στο τέλος του έτους προκύπτει από τον εξής τύπο: + κόστος μισθοδοσίας αρχής έτους
– κόστος που εξοικονομήθηκε από τις αποχωρήσεις
+ κόστος που δημιουργήθηκε από τις εισροές προσωπικού.
Το κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι, αποτυπώνεται στα στοιχεία του φορέα μέσα από τον προϋπολογισμό του οποίου καταβάλλεται η μισθοδοσία τους. Ενδεχόμενες αποχωρήσεις ή εισροές προσωπικού λόγω απόσπασης, συμπληρώνονται στις γραμμές 2β,2γ και 3β,3γ αντίστοιχα.
Παραδείγματα: 
Α) Υπάλληλος ΟΤΑ συνταξιοδοτήθηκε στις 30.06.2013. Η περίπτωση αυτή θα καταγραφεί στη γραμμή 2α. Στο πεδίο του ποσού, θα συμπληρωθεί το ποσό που εξοικονομήθηκε από το κόστος της μισθοδοσίας, λόγω της μη καταβολής μισθοδοσίας στον συγκεκριμένο υπάλληλο για την περίοδο 01.07.2013 – 31.12.2013.
Β) Υπάλληλος μετατάχθηκε στις 30.06.2014 σε ΟΤΑ από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση στο πλαίσιο της κινητικότητας. Η περίπτωση αυτή θα καταγραφεί στη γραμμή 3γ. Στο πεδίο του ποσού, θα συμπληρωθεί το ποσό με το οποίο επιβαρύνθηκε ο φορέας καταβάλλοντας τη μισθοδοσία του υπαλλήλου για την περίοδο 01.07.20143 – 31.12.2014.
Γ) ΟΤΑ απασχόλησε στο πλαίσιο της Κοινωφελούς Εργασίας (ΕΣΠΑ) δύο (2) άτομα για διάστημα 7 μηνών. Δεδομένου ότι οι αμοιβές των ωφελούμενων καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ, τα ποσά αυτά δεν αποτυπώνονται στον πίνακα 3. Εφόσον, όμως, οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται μέσω του Π/Υ του ΟΤΑ, τότε στον πίνακα 3 θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών.

Τα ποσά του κωδικού 6055 θα συμπληρώνονται από τους Φορείς στην υποκατηγορία της γραμμής «Αμοιβές Προσωπικού» με τίτλο «Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές».

Όχι. Η αναγραφή των κατηγοριών προσωπικού εντός της παρένθεσης είναι ενδεικτική. Η βασική κατηγοριοποίηση του προσωπικού γίνεται βάσει του αν αυτό μισθοδοτείται με το ενιαίο μισθολόγιο ή όχι.

Όχι, σε κάθε περίπτωση οι Περιφέρειες θα πρέπει να υπολογίζουν μόνο τους υπαλλήλους των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον Π/Υ τους. Σε περίπτωση όμως που τα επόμενα έτη η μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού αναμένεται να βαρύνει τον Π/Υ των Περιφερειών, αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί στις εκτιμήσεις των επόμενων ετών.

Ως εγκεκριμένος Π/Υ 2015 θεωρείται ο διαμορφωμένος Π/Υ 2015 του φορέα, όπως αυτός έχει προκύψει μετά από τις αναμορφώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έτους.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση περί του αντιθέτου, οι εκτιμήσεις των ΟΤΑ για το κλείσιμο του 2015 θα πρέπει να θεωρήσουν ως δεδομένο ότι θα υλοποιηθεί ο προγραμματισμός της Κεντρικής Κυβέρνησης σχετικά με τις αποδόσεις προς τους ΟΤΑ μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Στην κατηγορία 4 «Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.», εντάσσεται υποχρεωτικά ο κωδικός 121C του στατιστικού δελτίου της ΕΕΤΑΑ. Εδώ επίσης μπορούν να ενταχθούν και οι κωδικοί 131C και 132C με την προϋπόθεση όμως ότι δεν θα συμπεριληφθούν και στην κατηγορία 2 «Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)».

Όχι αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Εφόσον, υπάρχουν στη διάθεση του ΟΤΑ στοιχεία εκτέλεσης του Π/Υ 2015 μέχρι 31.07.2015 ή μέχρι 31.08.2015, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά για την πραγματοποίηση των εκτιμήσεων.

Όπως αναφέρεται και στην ενότητα Γ2 του αρ. 27154/31.07.2015 εγγράφου του ΥΠΕΣΔΑ, συγκεκριμένα στοιχεία του πίνακα 4 «Μακροοικονομικές Προβλέψεις» μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις προβλέψεις της περιόδου 2016 – 2019, σχετικά με την κατηγορία εσόδων 5 «Ίδια Έσοδα» και με την κατηγορία εξόδων 5γ «Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες» με εξαίρεση τις υποκατηγορίες «Δαπάνες αιρετών» και «Φόροι – Τέλη».

Ειδικότερα:
Στην κατηγορία 5 «Ίδια Έσοδα» θα εφαρμοστούν οι προβλέψεις του σεναρίου σχετικά με την ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (τιμές αγοράς) για τα έτη 2016 έως 2019, με βάση τον τύπο
(Έσοδα έτους ν) = Έσοδα Έτους v-1 +(Έσοδα Έτους ν-1 x Μεταβολή ΑΕγχ.Π% έτους ν)

Πιο συγκεκριμένα:
Σύμφωνα με τον Πίνακα 4 / Υποπίνακας «ΕΓΧΩΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΑΚΑΘ. ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ», στήλες (%Δ) / Γραμμή 10 «Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (τιμές αγοράς)», το ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ προβλέπει ότι το ΑΕΠ (σε τιμές αγοράς) θα μεταβληθεί ως εξής στην περίοδο 2016 - 2019:

 Μεταβολή Α.Εγχ.Π %  2016  2017  2018  2019
 10. ΑΚΑΘ. ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ  4,88%  4,80%  4,72%  4,65%

Αν υποτεθεί ότι ο ΟΤΑ έχει καταγράψει στη στήλη « Εκτιμήσεις 2015» ότι το 2015 στην κατηγορία «Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα» θα εισπράξει συνολικά 10.000€, τότε μπορεί να εκτιμήσει ότι τα έσοδα της συγκεκριμένης κατηγορίας θα ανέλθουν

  • για το έτος 2016 στο ποσό των 10.000€ + (10.000€ x 4,88%) = 10.488 €
  • για το έτος 2017 στο ποσό των 10.488 €+ (10.488€ x 4,80%) = 10.992 €,
  • για το έτος 2018 στο ποσό των 10.992 € + (10.992€ x 4,72%) = 11.511 € και
  • για το έτος 2019 στο ποσό των 11.511 € +(11.511€ x 4,65%) = 12.045 €

Επισημαίνεται ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΟΤΑ να αξιολογήσει κατά πόσον τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή του μακροοικονομικού σεναρίου είναι ρεαλιστικά ή αν υπερβαίνουν τις πραγματικές δυνατότητες του ΟΤΑ και να κάνει τις αντίστοιχες προσαρμογές.

Αντίστοιχα, στην κατηγορία εξόδων 5γ «Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες» (εξαιρουμένων των υποκατηγοριών «Δαπάνες αιρετών» και «Φόροι – Τέλη») θα εφαρμοστούν οι προβλέψεις του σεναρίου σχετικά με την ετήσια μεταβολή του «Εν. Δείκτη Τιμών Καταναλωτή» για τα έτη 2016 έως 2019, με βάση τον τύπο
(Δαπάνες έτους ν) = Δαπάνες Έτους v-1 +(Δαπάνες Έτους ν-1 x Μεταβολή ΕνΔΚΤ% έτους ν)

Πιο συγκεκριμένα:
Σύμφωνα με τον Πίνακα 4 / «ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΤΕΣ (% Μεταβολές)», Γραμμή 10 «Εν. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ», το ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ προβλέπει ότι ο Εν.ΔΤΚ θα μεταβληθεί ως εξής στην περίοδο 2016 - 2019:

 Μεταβολή Εν. ΔΤΚ %  2016  2017  2018  2019
 10. Εν. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  1,10%  1,20%  1,20%  1,20%

Αν υποτεθεί ότι ο ΟΤΑ έχει καταγράψει στη στήλη «Εκτιμήσεις 2015» ότι το 2015 στην κατηγορία «Παροχές Τρίτων» θα καταβάλει συνολικά 20.000€ , τότε μπορεί να εκτιμήσει ότι τα έξοδα της συγκεκριμένης κατηγορίας θα ανέλθουν

  • για το έτος 2016 στο ποσό των 20.000€ + (20.000€ x 1,10%) = 20.220 €
  • για το έτος 2017 στο ποσό των 20.220 € +(20.220 € x 1,10%) = 20.463€,
  • για το έτος 2018 στο ποσό των 20.463€ + (20.463€ x 1,20%) = 20.708 € και
  • για το έτος 2019 στο ποσό των 20.708 € + (20.708 € x 1,20%) = 20.957 €

Είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΟΤΑ να αξιολογήσει κατά πόσον τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή του μακροοικονομικού σεναρίου είναι ρεαλιστικά ή αν υπερβαίνουν τις πραγματικές δυνατότητες του ΟΤΑ και να κάνει τις αντίστοιχες προσαρμογές. Ωστόσο, η οποιαδήποτε απόκλιση από τη βασική μεθοδολογία του Βασικού Σεναρίου κρίνεται σκόπιμο να καταγραφεί στο συνοδευτικό έγγραφο με το οποίο θα αποσταλεί στο ΥΠΕΣΔΑ η εκτίμηση του ΟΤΑ σχετικά με το ΜΠΔΣ 2016 – 2019.  

Εκτός από τη στήλη «Εγκεκριμένος Π/Υ 2015» η οποία αφορά προϋπολογισθέντα μεγέθη, όλες οι υπόλοιπες στήλες (εκτιμήσεις 2015, 2016,2017,2018,2019) συμπληρώνονται με τα έσοδα και τις δαπάνες, τα οποία αναμένονται να εισπραχθούν και να πληρωθούν αντίστοιχα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Όχι, ο ΚΑΕ 32 «ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ», στη στήλη «Εγκεκριμένος Π/Υ 2015», πρέπει να εγγραφεί αφαιρώντας τα ποσά του ΚΑΕ 85 «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ» προκειμένου να αποτυπώνεται η εκτίμηση είσπραξης της σχετικής κατηγορίας εσόδων. Αντίστοιχα, τα ποσά του ΚΑΕ 85 πρέπει να αφαιρεθούν και από την κατηγορία 5α) Πληρωμές ΠΟΕ. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ομοιογένεια της συγκεκριμένης στήλης με τις υπόλοιπες στις οποίες συμπληρώνονται, όπως έχει προαναφερθεί, οι εκτιμήσεις εισπράξεων.

Τα ποσά του πίνακα 5 αφορούν στο συνολικό ποσό που εκτιμάται ότι θα κατανεμηθεί ετησίως ανά Δήμο από τους ΚΑΠ και επομένως αφορά στην κάλυψη του συνόλου των δράσεων που χρηματοδοτούνται από τους ΚΑΠ. Επιπλέον, στο κατανεμηθέν ποσό περιλαμβάνεται, μόνο για το έτος 2016 και το έσοδο του άρθρου 27 του ν.3756/2009 στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους, καθώς ολοκληρώνεται η εν λόγω υποχρέωση. Επισημαίνεται ότι οι ετήσιες κατανομές δύναται να αλλάξουν στα επόμενα οικονομικά έτη με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τα ποσά του πίνακα 6 αφορούν στο συνολικό ποσό που εκτιμάται ότι θα κατανεμηθεί ετησίως ανά φορέα από τους ΚΑΠ και επομένως αφορά στην κάλυψη του συνόλου των δράσεων που χρηματοδοτούνται από τους ΚΑΠ. Επιπλέον, στο κατανεμηθέν ποσό περιλαμβάνονται και οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των Περιφερειών που από το 2016 και εφεξής θα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των Περιφερειών. Επισημαίνεται ότι οι ετήσιες κατανομές δύναται να αλλάξουν στα επόμενα οικονομικά έτη με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Το ποσό της γραμμής των πινάκων 1 και 2 «Έλλειμμα (-) / Πλεόνασμα (+) (Α-Β)» προκύπτει από την αφαίρεση των εκτιμώμενων πληρωμών από τις εκτιμώμενες εισπράξεις κατά το αντίστοιχο έτος χωρίς σε αυτά τα μεγέθη να συμπεριλαμβάνονται έσοδα και έξοδα που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές ( δηλαδή π.χ. έσοδα από δάνεια, χρηματικό / ταμειακό υπόλοιπο, πληρωμές για χρεολύσια).
Επιπρόσθετα, το ποσό της γραμμής «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ ESA» συμπεριλαμβάνει τη μεταβολή των υποχρεώσεων εκτός Γενικής Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια του έτους χρήσης. Συγκεκριμένα, η μείωση των υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους βελτιώνει το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ ESA και η αύξησή τους το επιδεινώνει.
Οι δύο αυτές γραμμές δηλαδή το «Έλλειμμα (-) / Πλεόνασμα (+) (Α-Β)» και το «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ ESA» προσδιορίζουν το ταμειακό και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα αντίστοιχα.