ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Νοέμβριος 2019

Συχνές Ερωτήσεις

Α) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.3 του Π.Δ. 391/1982, οι αλλοδαποί που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα μπορούν να ζητήσουν την έκδοση άδειας γάμου από το Δήμαρχο του Δήμου της συνήθους διαμονής τους, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα επίσημα - μεταφρασμένα και επικυρωμένα - δικαιολογητικά, δηλαδή α) απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησής τους και β) βεβαίωση από την οικεία προξενική ή άλλη αρμόδια αρχή της χώρας τους περί του ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός.
Τονίζουμε ότι, εφόσον εκ του συνόλου της βεβαίωσης περί μη κωλύματος γάμου που προσκομίζει ο μελλόνυμφος αλλοδαπός προκύπτει η δυνατότητα τέλεσης ή όχι γάμου, δεν θεωρείται απαραίτητο να αναγράφεται η λέξη «κώλυμα», καθώς ίσως δεν είναι γνωστή στο αλλοδαπό εσωτερικό δίκαιο.
Ωστόσο στην περίπτωση που η μόνιμη κατοικία του αλλοδαπού είναι στο εξωτερικό και αυτός δεν είναι εφοδιασμένος με έγκυρη, κατά το δίκαιο της χώρας του, άδεια γάμου, τότε αρμόδιος για την έκδοση της άδειας γάμου είναι ο Δήμος που ο αλλοδαπός έχει την απλή διαμονή του, ο οποίος ταυτίζεται με το Δήμο κατοικίας του Έλληνα μελλόνυμφου, προσκομίζοντας τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.
Επισημαίνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υποβολή δικαιολογητικών είναι η προσκόμιση από τον αλλοδαπό κάθε επίσημου στοιχείου (βίζας, άδειας παραμονής, διαβατηρίου κ.λπ.), από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός διαμένει νόμιμα στη χώρα μας.

Β) Το Δελτίο Αιτήσαντος Ασύλου (ροζ κάρτα), σύμφωνα με όσα μας γνώρισε η Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, επιτρέπει την παραμονή στην ελληνική επικράτεια μέχρι την ημερομηνία λήξης του.
Έτσι, σε περίπτωση που έχετε αίτημα έκδοσης άδειας γάμου σε αλλοδαπό, κάτοχο Δελτίου Αιτήσαντος Ασύλου (ροζ κάρτα), ο οποίος σας προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ορθά επικυρωμένα και μεταφρασμένα), καθώς και βεβαίωση για τα περί της ταυτότητάς του στοιχεία, η οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση όπου έχει παραδώσει το διαβατήριό του, τότε νομιμοποιείστε να εκδώσετε αυτήν τη άδεια.
Ευνόητο είναι ότι εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει διαβατήριο ή η Αστυνομική Διεύθυνση δεν πιστοποιεί τα προσωπικά του στοιχεία, τότε δεν νομιμοποιείστε για την έκδοση άδειας γάμου. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ο Δήμος σας θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας για το γεγονός ότι ο εν λόγω - παρόλο που φέρεται διωκόμενος από τη χώρα προέλευσής του (καθεστώς αιτήσαντος ασύλου) - διατηρεί άριστες σχέσεις και επικοινωνία με την οικεία Πρεσβεία της χώρας του, προκειμένου να σας γνωρίσει εάν η συγκεκριμένη ροζ κάρτα χρήζει ανάκλησης.

Γ) Τέλος, με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να εξετάζονται ως προς το νόμιμο της επικύρωσής τους τα δικαιολογητικά που προέρχονται από Πακιστάν, Νιγηρία, Γεωργία, Αρμενία. Όταν περιέρχονται στις υπηρεσίες σας δικαιολογητικά προερχόμενα από τις προαναφερθείσες χώρες, για τα οποία πιθανόν εγείρονται αμφιβολίες ως προς το νόμιμο τόσο της έκδοσης όσο και της επικύρωσής τους, θα πρέπει να επικοινωνείτε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΞ.

Ναι, μπορείτε να εκδώσετε την άδεια γάμου, εφόσον η ενδιαφερόμενη έχει την απλή διαμονή της στο Δήμο σας και ο μέλλων σύζυγός της είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου σας. Η απλή διαμονή μπορεί να είναι και διαμονή σε ξενοδοχείο.

Εάν η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής στην οποία αναφέρεστε επιτρέπει τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα, τότε ναι.
Σε κάθε περίπτωση, για ζητήματα μετανάστευσης και νομιμότητας της διαμονής στη χώρα αλλοδαπών υπηκόων, μπορούν να σας πληροφορήσουν κατά λόγο αρμοδιότητας οι Διευθύνσεις Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.
Σχετικό, επίσης, είναι το με αρ. πρωτ. 9682/17.04.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Σύναψη γάμων μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και πολιτών της Ε.Ε. ή Ελλήνων», το οποίο είναι αναρτημένο στο σύνδεσμο «Χρήσιμα Έγγραφα» της κατηγορίας «Έκδοση Άδειας Γάμου» (banner «Αστική & Δημοτική Κατάσταση», ιστοσελίδα Υπουργείου Εσωτερικών).

Με το άρθρο 5 παρ.2 του ΠΔ 391/982 ορίζεται ότι σε κάθε Δήμο ο Δήμαρχος ορίζει με πάγια πράξη μία (1) τακτή ημέρα της εβδομάδας και ορισμένη ώρα έναρξης για την τέλεση των γάμων. Η έννοια του πάγιου και μόνιμου χαρακτήρα δεν συμπορεύεται με τη μεταγενέστερη έκδοση πράξης παράλληλης ισχύος και διαφορετικού ή ειδικού ρυθμιστικού πεδίου για το αυτό αντικείμενο .Επίσης, ο νόμος ορίζει ειδικές περιπτώσεις κωλύματος (δείτε παρ. 3 άρθρου 6 του ίδιου νόμου) στις οποίες μπορεί ο γάμος να τελεστεί σε διαφορετικό χρόνο και χώρο από αυτόν που έχει οριστεί με την προαναφερθείσα πάγια πράξη και για αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται άδεια εισαγγελέα.
Ως εκ τούτου δεν είναι σύννομη μια τέτοια απόφαση δημάρχου.

Δύο αλλοδαποί υπήκοοι που ζουν μόνιμα στο εξωτερικό, έρχονται ως τουρίστες στην Ελλάδα και επιθυμούν να τελέσουν το γάμο τους στην Ελλάδα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγκυρη, κατά το δίκαιο της χώρας τους, άδεια γάμου.
Εσείς δεν εκδίδετε άδεια γάμου, απλώς τελείτε το γάμο.

Για ζητήματα μετανάστευσης και νομιμότητας της διαμονής στη χώρα αλλοδαπών υπηκόων, μπορούν να σας πληροφορήσουν κατά λόγο αρμοδιότητας οι Διευθύνσεις Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.
Σχετικό, επίσης, είναι το με αρ. πρωτ. 9682/17.04.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Σύναψη γάμων μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και πολιτών της Ε.Ε. ή Ελλήνων», το οποίο είναι αναρτημένο στο σύνδεσμο «Χρήσιμα Έγγραφα» της κατηγορίας «Έκδοση Άδειας Γάμου» (banner «Αστική & Δημοτική Κατάσταση», ιστοσελίδα Υπουργείου Εσωτερικών).

Εκδίδετε άδεια και για την αλλοδαπή, εφόσον ο μέλλων σύζυγός της είναι κάτοικος του Δήμου σας και εφόσον έχει τα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος.

Απαιτείται δικαστική απόφαση, κατ’ άρθρο 1350 του Αστικού Κώδικα.

To απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης του αιτούντα την έκδοση άδειας γάμου, απαιτείται ως δικαιολογητικό προκειμένου να πιστοποιηθεί η ημεροχρονολογία γέννησής του (ημερομηνία και έτος γέννησης).
Για όσα πρόσωπα δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης ή τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτή έρχονται σε αντίθεση με αυτά που αναγράφονται στην ταυτότητα του αιτούντα, υποβάλλεται πιστοποιητικό γέννησης από το δημοτολόγιο του οικείου δήμου, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία και το έτος γέννησης.

Αφού είναι πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να τελέσει γάμο με ταυτότητα που έχει λατινικούς χαρακτήρες.

Αφού δεν έχουν επικύρωση από το ελληνικό προξενείο/πρεσβεία στην Κένυα ή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, δεν νομιμοποιείστε να τα παραλάβετε.

Στο άρθρο 3 του Π.Δ. 391/1982 ορίζεται ότι «…ο δήμαρχος οφείλει να αναμένει επί μία εβδομάδα από την ημέρα της κατάθεσης της σχετικής αίτησης την ενδεχόμενη καταγγελία, από τρίτους, της έλλειψης στο πρόσωπο του αιτούντος κάποιας θετικής προϋπόθεσης ή της ύπαρξης στο πρόσωπο του ίδιου ή στις σχέσεις του με αυτόν, με τον οποίο πρόκειται να τελέσει γάμο, ενός κωλύματος γάμου».
Ως εκ τούτου, το επταήμερο είναι ημερολογιακό. Εάν για παράδειγμα σας κατέθεσαν αίτηση την 16η-12-2013, τότε το αργότερο που μπορείτε να εκδώσετε την άδεια γάμου είναι την 23η-12-2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Π.Δ. 391/1982, σε κάθε Δήμο ο Δήμαρχος ορίζει με πάγια πράξη μία (1) τακτή ημέρα της εβδομάδας και ορισμένη ώρα έναρξης για την τέλεση των γάμων.
Η έννοια του πάγιου και μόνιμου χαρακτήρα δεν συμπορεύεται με τη μεταγενέστερη έκδοση πράξης παράλληλης ισχύος και διαφορετικού ή ειδικού ρυθμιστικού πεδίου για το ίδιο αντικείμενο.
Επίσης, ο νόμος ορίζει ειδικές περιπτώσεις κωλύματος (δείτε άρθρο 6 παρ. 3 του ίδιου νόμου) στις οποίες μπορεί ο γάμος να τελεστεί σε διαφορετικό χρόνο και χώρο από αυτόν που έχει οριστεί με την πάγια πράξη και γι’ αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται άδεια εισαγγελέα.
Ως εκ τούτου, δεν είναι σύννομη μια τέτοια απόφαση του Δημάρχου.

Εφόσον έχει νόμιμη διαμονή στη χώρα, νομιμοποιείστε να εκδώσετε άδεια γάμου.
Για την έκδοση άδειας γάμου σε αιτούντες άσυλο (καθεστώς διεθνούς
προστασίας) σχετικό είναι το με αρ. πρωτ. Φ.131360/9477/2012 έγγραφο, με το οποίο η υπηρεσία μας έχει ενημερώσει σχετικά το Δήμο σας και το οποίο θα βρείτε αναρτημένο στο σύνδεσμο «Χρήσιμα Έγγραφα» της κατηγορίας «Έκδοση Άδειας Γάμου» (banner «Αστική & Δημοτική Κατάσταση», ιστοσελίδα Υπουργείου Εσωτερικών)

Μία από τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας γάμου είναι να έχουν συμπληρώσει οι μελλόνυμφοι το 18ο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που αυτοί είναι ανήλικοι, απαιτείται δικαστική άδεια. Ωστόσο στην υπό εξέταση περίπτωση η άδεια γάμου έχει εκδοθεί και ο γάμος έχει τελεσθεί. Εφόσον σας προσκομιστεί πιστοποιητικό γάμου, είστε υποχρεωμένος ως ληξίαρχος να συντάξετε ληξιαρχική πράξη γάμου.
Το αν έχει ποινικές ευθύνες αυτός που εξέδωσε την άδεια γάμου είναι άλλο ζήτημα, το οποίο δεν σχετίζεται με τα καθήκοντα του ληξιάρχου ως προς την καταχώριση του γάμου. Ο ληξίαρχος υποχρεούται να διερευνά μόνο το υποστατό του γάμου, δηλαδή εάν ο γάμος τελέστηκε με τον τύπο (θρησκευτικό ή πολιτικό) που ορίζει το ελληνικό δίκαιο.

Εφόσον δεν υπάρχει λύση του γάμου δε θα εκδοθεί νέα άδεια γάμου. Με την προσκόμιση της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου θα τελεστεί ο γάμος και με τον άλλο τύπο. Ούτως η άλλως, δεν θεωρείται ότι τελεί δεύτερο γάμο. Απλώς στην παλιά ληξιαρχική πράξη θα καταχωριστεί ότι τελέστηκε γάμος και με τον άλλο τύπο.