ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Συχνές Ερωτήσεις

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς πρέπει να είναι σαφές, δεν μπορεί να γίνει ένταξη έργου υπό όρους στο ιδιοκτησιακό. Με την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει π.χ. να έχει γίνει η διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης από την Κεντρική Διοίκηση σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή με συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του κτιρίου από τον ιδιώτη στον ΟΤΑ για τουλάχιστον 15 χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου κτλ.

Ισχύουν ακριβώς οι ίδιες προϋποθέσεις που αφορούν και την ανέγερση νέου κτιρίου (Δημαρχείου ή Σχολείου), βεβαίως μόνο ως προς το τμήμα της επέκτασης, δεδομένου ότι δεν είναι επιλέξιμες οι παρεμβάσεις στις υφιστάμενες δομές.

Το υπό ένταξη κτίριο θα πρέπει να είναι ανενεργό τουλάχιστον από 01-01-2018. Τούτο αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας, του ΔΕΔΗΕ, Αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου κτλ. Τα παραπάνω δικαιολογητικά συνοδεύονται και από βεβαίωση του δημάρχου.

Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι εφικτό να γίνουν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης (π.χ. διατηρητέα κτίρια, μνημεία).

Ναι, είναι επιλέξιμο, εφόσον είναι εφικτό (απαιτούνται σχετικά έγγραφα/αποφάσεις Πρακτικό Καταλληλότητας αρμόδιας Επιτροπής, εμπειρογνωμοσύνη ΚΤ.ΥΠ. κτλ) και το κόστος ανακατασκευής, ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργικό, δε ξεπερνά το κόστος κατασκευής νέου κτιρίου αντίστοιχων προδιαγραφών. Δεν είναι επιλέξιμα κτίρια που χρειάζονται δαπάνες συντήρησης και μικροεπισκευών.

Η ωφέλιμη επιφάνεια προκύπτει από το "εμβαδόν δόμησης". Δεν προσμετρούνται υπόγεια, ημιυπαίθριοι κ.τ.λ. Επιπλέον, εξετάζονται και θέματα αναγκών/σκοπιμότητας, πχ δεν μπορεί ένα σχολείο με απαίτηση 8 αιθουσών, σύμφωνα με την σύμφωνη γνώμη/σκοπιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών, να αιτείται 12 αίθουσες, αντίστοιχα ερμηνεύεται και η ωφέλιμη επιφάνεια για κτίριο Δημαρχείου (οργανόγραμμα κτλ). Παράδειγμα:
Οι επιφάνειες σχολικού κτιρίου αναλύονται βάσει μεγεθών Διαγράμματος Δόμησης
(ή κάλυψης) ως εξής:
Δόμηση (βάση Σ.Δ.): 800,00 μ2
Ημιυπαίθριοι: 200,00 μ2
Εξώστες: 200,00 μ2
Υπόγειο: 400,00 μ2
Περιβάλλων Χώρος: 1.000,00 μ2
Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου είναι:
800,00 μ2 x 1.500,00 €/μ2 = 1.200.000,00 € (Πλέον ΦΠΑ)

Ναι εφόσον τηρούνται όλες οι λοιπές προϋποθέσεις της πρόσκλησης (σύμφωνες γνώμες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώριμες μελέτες, μοναδιαία κόστη κτλ).
Σημειώνεται ότι σε κάθε κατηγορία είναι επιλέξιμο μόνο ένα έργο ανά Δήμο (π.χ. στην Ομάδα Γ ένα Μουσικό Σχολείο ή ένας Δημοτικός Παιδικός Σταθμός).
Ενδεικτικά για θέματα εξοπλισμών και υποδομών σχολείων μπορείτε να ενημερωθείτε μεταξύ άλλων και στους παρακάτω συνδέσμους:
https://www.ktyp.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=129&lang=el
https://www.ktyp.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=127&lang=el

Δικαιούχοι στην Πρόσκληση είναι μόνο Δήμοι (όχι δημοτικές επιχειρήσεις, ΔΕΥΑ κλπ), ενώ και τα κτίρια πρέπει να είναι είτε ιδιοκτησία τους είτε παραχωρημένα σε αυτούς.

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα υλοποιείται έως 31.12.2022, θα απαιτηθεί διάρκεια παραχωρητηρίου τουλάχιστον 20 ετών (με έτος υποβολής/αναφοράς το 2018).

Ναι είναι καταρχήν επιλέξιμο το εν λόγω αντικείμενο, θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα σχετικά που αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση V καθώς και στοιχεία τόσο της ένταξης στον Θησέα όσο και ολοκλήρωσης της εν λόγω εργολαβίας (αποφάσεις, οριστική παραλαβή κτλ).

Η συνέργεια δομών έχει εφαρμογή στην Ομάδα Α2 για κτίρια τα οποία αποτελούν ξεχωριστές κάθετες ιδιοκτησίες, πιθανώς να βρίσκονται και σε διαφορετική γειτονιά ενός οικισμού, και αποκτούν την ίδια ή συνδεμένη χρήση. Παράδειγμα συνδεδεμένων χρήσεων θα μπορούσε να είναι:
- Δημοτικά σφαγεία και δημοτική αγορά
- Γειτονιά των μουσείων (λαογραφικό, γεωφυσικό κ.τ.λ.)
- Δημοτικά λουτρά και κολυμβητήριο
- Επισκέψιμοι ανεμόμυλοι (έως 2) ως λαογραφικό στοιχείο
- Καρνάγιο (ή αλιευτικό καταφύγιο) και ναυτικό μουσείο (ή μουσείο αλιείας)
- Δημοτικές αποθήκες (έως 2)