ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 02 Ιουνίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

16.12.2009 Αρ. Πρ. 75227 Ενημέρωση για ΝΠΔΔ & Επιχειρήσεις των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ της χώρας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ