ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

16.12.2009 Αρ. Πρ. 75227 Ενημέρωση για ΝΠΔΔ & Επιχειρήσεις των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ της χώρας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ