ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

28.12.2010 Αρ. Πρ. 52 Μεταφορά προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις Περιφέρειες
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
28.12.2010 Αρ. Πρ. 47 Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
13.12.2010 Αρ. Πρ. 39 Άμεσες ενέργειες των νυν δημοτικών αρχών για την οργάνωση και λειτουργία των νέων Δήμων.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
13.12.2010 Αρ. Πρ. 40 Άμεσες ενέργειες των νομαρχιακών αρχών για την οργάνωση και λειτουργία των περιφερειών.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
30.11.2010 Αρ. Πρ. 65586 Μεταφορά καθαριστών/στριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Δήμους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
26.11.2010 Αρ. Πρ. 36 Μετατάξεις προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε Δήμους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 257 παρ.2 του ν.3852/2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
23.11.2010 Αρ. Πρ. 35 Μετατάξεις προσωπικού βάσει των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 256 του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
18.11.2010 Αρ. Πρ. 34 Ένταξη προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που ασχολείται με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στις Περιφέρειες (άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 3879/2010)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
29.09.2010 Αρ. Πρ. 20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα : http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
18.08.2010 Αρ. Πρ. 47176 Μετάταξη – μεταφορά προσωπικού των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων στις&nbspΔ/νσεις αστικής κατάστασης & αλλοδαπών&nbsp& μετανάστευσης ή στις Δ/νσεις ιθαγένειας των&nbspκρατικών περιφερειών του Ν. 3852/2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
09.08.2010 Αρ. Πρ. 45314 Μετατάξεις υπαλλήλων των ΤΥΔΚ σύμφωνα με το άρθρο 258 του Ν. 3852/2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
04.08.2010 Αρ. Πρ. 34094 Δημοσίευση αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για την μετάταξη προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 256 του Ν.3856/10 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως- διευκρινήσεις
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
04.08.2010 Αρ. Πρ. 43094 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -Δημοσίευση αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για την μετάταξη προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 256 του Ν.3856/10 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως- διευκρινήσεις
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
23.07.2010 Αρ. Πρ. 3990 Έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για την μετάταξη προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 256 του Ν.3856/10&nbsp
Διευκρινήσεις
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
20.07.2010 Αρ. Πρ. 40623 Έκδοση Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για την μετάταξη προσωπικού των υφιστάμενων κρατικών περιφερειών σε περιφέρειες του ν.3852/2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1 2
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ