ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 17 Οκτώβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

30.06.2008 Αρ. Πρ. ΚΥΑ 36808 Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ).
07.02.2008 Αρ. Πρ. 4 Κανονισμός 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)» .-Οδηγία 2004/18/ΕΚ.
07.02.2008 Αρ. Πρ. 4 Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)-Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006.
07.02.2008 Αρ. Πρ. 4 Κανονισμός 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)»
07.02.2008 Αρ. Πρ. 4 Κανονισμός 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)»-Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ