ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 16 Οκτώβριος 2019
Αστική & Δημοτική Κατάσταση

Ν. 344/1976 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει): Ληξιαρχικές Πράξεις - Μεταβολές - Πρόστιμα & Διορθώσεις

Γέννηση

Ναι, μπορείτε να τη συντάξετε.

Γέννηση

Εάν έχει συνταχθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης με δικαστική απόφαση, δεν υπάρχει προθεσμία δήλωσης του γεγονότος. Ούτε με τις προηγούμενες διατάξεις υπήρχε προθεσμία δήλωσης.

Γέννηση

Πρέπει να συνταχθεί πρώτα ληξιαρχική πράξη γέννησης. Θα τη συντάξετε σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 344/1976, όπως αυτό ισχύει μετά το Ν. 2130/1993.
Στο άρθρο 21 του Ν. 344/1976 ορίζεται ότι:
1. Υπόχρεοι προς δήλωσιν των γεννήσεων είναι: α) ο πατήρ, β) ο ιατρός, γ) η μαία και δ) πας οιοσδήποτε παραστάς κατά τον τοκετόν.
2. Η υποχρέωσις των κατά το παρόν άρθρον κατά τάξιν επομένως γεννάται μόνον ελλείποντος ή κωλυομένου προς δήλωσιν του προηγουμένου.
3. Η δήλωσις δύναται να γίνη και υπό της μητρός ή αντιπροσώπου αυτής έχοντος ειδικήν εντολήν δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου».
Μετά θα συντάξετε και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου βάσει του ιατρικού πιστοποιητικού.

Γέννηση

Πλέον, μετά τις 8-5-2013, όλα τα ληξιαρχικά γεγονότα καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα (εκτός από τις εκθέσεις). Η εμπλοκή εισαγγελέα έχει καταργηθεί με τον N. 4144/2013.
Επίσης, δεν εκδίδονται άδειες ταφής αλλά ληξιαρχικές πράξεις θανάτου στις οποίες αναγράφεται ο τόπος και η ημερομηνία της ταφής.

Γέννηση

α) Ο νόμος ορίζει ότι χρειάζεται και συναίνεση της μητέρας, η οποία παρέχεται με δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου. Οι δηλώσεις της αναγνώρισης και της συναίνεσης γίνονται αυτοπροσώπως (1467 Αστικού Κώδικα).
β) Ο γάμος λύνεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και όχι με τελεσίδικη απόφαση. Το παιδί που γεννήθηκε μέσα σε 300 ημέρες από την λύση του γάμου της μητέρας του (βλέπε αμετάκλητη δικαστική απόφαση) τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα το σύζυγο της μητέρας (άρθρο 1465 Αστικού Κώδικα).

Γέννηση

Εφόσον ισχύει το ελληνικό δίκαιο -ως το δίκαιο της κοινής συνήθους διαμονής των γονέων και του τέκνου (άρθρο 18 Αστικού Κώδικα)- τότε το επώνυμο των τέκνων θα είναι ή του πατέρα ή της μητέρας (άρθρο 1505 Αστικού Κώδικα) ή ο συνδυασμό των δύο επωνύμων, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από δύο συνθετικά.

Γέννηση

Εάν τα παιδιά είναι ανήλικα, τότε θα συνταχθούν δύο ξεχωριστές ληξιαρχικές πράξεις γέννησης (άρθρο 20 Ν. 610 /1970). Θα καταχωριστούν στο Πληροφοριακό Σύστημα, διότι πλέον όλες οι πράξεις καταχωρίζονται σε αυτό. Από τα παλαιά βιβλία θα διαγραφούν οι πράξεις γεννήσεών τους.

Γέννηση

Ισχύει το άρθρο 1475 του Αστικού Κώδικα. Δεν χρειάζεται συναίνεση επιτρόπου. Η αναγνώριση γίνεται με μόνη τη δήλωση του πατέρα.

Γέννηση

Οι μεταβολές καταχωρούνται στην οικεία ληξιαρχική πράξη. Π.χ. η λύση του γάμου (μεταβολή) στην ληξιαρχική πράξη γάμου. Το απόσπασμα περιλαμβάνει όλες τις μεταβολές. Εφόσον έχετε καταχωρίσει τη μεταβολή στη ληξιαρχική πράξη, θα εμφανιστεί και στο απόσπασμα.

Γέννηση

Διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης δεν μπορεί να γίνει, επειδή όταν αυτή συντάχθηκε ήταν σωστή. Μετέπειτα άλλαξε η ονομασία, οπότε με τη σχετική βεβαίωση του ΥΠ.ΕΞ. μπορείτε να προβείτε στην έκδοση πιστοποιητικού με τη νέα ονομασία.
Σχετική η Εγκύκλιος 21 (Φ.104770/10830/07-07-2006) και η Γνωμοδότηση ΝΣΚ 228/2006 (αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: Θέματα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης → Θεσμικό Πλαίσιο-Χρήσιμα Έγγραφα → Ν. 344/1976 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει): Ληξιαρχικές Πράξεις – Μεταβολές – Πρόστιμα & Διορθώσεις).

Γέννηση

Εάν η ενδιαφερόμενη αιτείται να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη γέννησής της, αυτό θα γίνει δικαστικά, βάσει του άρθρου 782 Κ.Πολ.Δ.
Σε κάθε περίπτωση, όταν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, οι έλληνες πολίτες προσκομίζουν (όταν τους ζητείται από τις υπηρεσίες) πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο εκδίδεται από το δημοτολόγιο και για τους έλληνες πολίτες είναι ισχυρότερο αποδεικτικά από μία ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Γέννηση

Εφόσον έχετε πιστοποιητικό του νοσοκομείου, δεν έχετε πρόβλημα να συντάξετε τη ληξιαρχική πράξη, παρακρατώντας το αντίστοιχο παράβολο για την εκπρόθεσμη δήλωση.

Γέννηση

Εάν έχει ειδικό πληρεξούσιο ως εκπρόσωπος του ζευγαριού, μπορείτε.

Γέννηση

Αν οι γονείς δήλωσαν επώνυμο της κόρης τους xxxΙΔΗΣ (πιθανόν αν είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού) θα το εγγράψετε έτσι.Σε κάθε περίπτωση οφείλετε να ρωτήσετε τους γονείς μήπως έγινε λάθος στην καταχώριση από το ληξίαρχο.

Γέννηση

Η βάπτιση δηλώνεται μετά τη γέννηση, δηλαδή ήδη υπάρχει εκτυπωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Όταν σας δηλώνουν τη βάπτιση, καταγράφετε χειρόγραφα στην εκτυπωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης τη βάπτιση, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του Ν. 344/1976.
Εκτός από την χειρόγραφη συμπλήρωση της αρχικής πράξης, τα στοιχεία της βάπτισης θα πρέπει να καταχωρηθούν και στο ΠΣ ΛΗΠ (δηλ. θρήσκευμα, δόγμα, όνομα, ημερομηνία και ώρα βάπτισης, χώρα και ναός - αν επιλεγεί χώρα εκτός Ελλάδας καταχωρείται η πόλη της βάπτισης και ο ιερός ναός, ενώ αν επιλεγεί Ελλάδα καταχωρείται ο ιερός ναός). Στην επόμενη έκδοση του ΠΣ ΛΗΠ θα μπορεί να καταχωρείται ο δηλών και θα εμφανίζεται στη ληξιαρχική πράξη.
Μέχρι να γίνει αυτό, θα εκδίδεται αντίγραφο μόνο από τη χειρόγραφη ληξιαρχική πράξη.

Γέννηση

Δεν υφίσταται στην ελληνική έννομη τάξη νομοθετική ρύθμιση που να επιτρέπει δίγλωσσα ή πολύγλωσσα αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων ή πιστοποιητικά από τα δημοτολόγια. Ως εκ τούτου, δεν νομιμοποιείστε να εκδίδετε τέτοια.

Γέννηση

Εάν έχετε την πιστοποίηση του ιατρού, τότε -σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 344/1976- θα συντάξετε την πράξη.

Γέννηση

Συντάσσετε πάντα με τη δήλωση. Εάν σας έχουν προσκομίσει επίσημα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν με τρόπο σαφή ότι έκαναν ψευδή προγενέστερη δήλωση, τότε νομιμοποιείστε να παραπέμψετε την υπόθεση στον Εισαγγελέα που σας επιθεωρεί.

Γέννηση

Οφείλετε να καταχωρίσετε τη γέννηση. Σας έχουν προσκομιστεί περισσότερα δικαιολογητικά από ό,τι ορίζει ο νόμος.

Γέννηση

Στο διατακτικό της απόφασης αναφέρεται ποια είναι τα στοιχεία που χρήζουν διόρθωσης και δίνεται εντολή στον αρμόδιο ληξίαρχο για τη διόρθωσή τους. Έτσι, εάν από το διατακτικό δεν προκύπτει διόρθωση σε άλλα στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης, δεν νομιμοποιείστε να τα διορθώσετε αυτεπαγγέλτως.

Γέννηση

Η αναγνώριση, σύμφωνα με το άρθρο 1475 του Αστικού Κώδικα, ελλείψει δικαιοπρακτικής ικανότητας των γονέων μπορεί να γίνει από τον παππού ή τη γιαγιά της πατρικής γραμμής. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 1506 ΑΚ, το δικαίωμα της ρύθμισης του επωνύμου και του κυρίου ονόματος προϋποθέτει την άσκηση γονεϊκού δικαιώματος, που σε περιπτώσεις στέρησης δικαιοπρακτικής ικανότητας των γονέων δίνεται σε επίτροπο (άρθρα 1589-1606 ΑΚ), ο οποίος δύναται να προβεί τόσο στην προσθήκη του επωνύμου του πατέρα στο επώνυμο που ήδη φέρει το εκτός γάμου γεννηθέν τέκνο, το οποίο ταυτίζεται με αυτό της μητέρας, όσο και στην πρόσδοση κυρίου ονόματος στο τέκνο (ονοματοδοσία, άρθρο 15 του Ν. 1438/1984).
Ως εκ τούτου, με το συμβολαιογραφικό έγγραφο θα καταχωρίσετε μόνο την αναγνώριση.

Γέννηση

Γάμος

Πρόκειται για δεύτερο γάμο. Η «επανασύσταση γάμου» είναι εκκλησιαστικός όρος και δεν υφίσταται θεσμικά - διοικητικά.
Η ληξιαρχική πράξη του (δεύτερου) γάμου θα συνταχθεί στο ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης αυτού.

Γάμος

Πρόκειται για διόρθωση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.344/1976, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η διόρθωση αφορά σε σφάλματα εκ παραδρομής που έγιναν κατά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης και γίνεται είτε δικαστικά είτε με άδεια εισαγγελέα.

Γάμος

Θα συντάξετε τη ληξιαρχική πράξη γάμου. Στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης θα καταχωρίσετε την αυτοδίκαιη λύση αυτού (του Συμφώνου Συμβίωσης) λόγω γάμου.

Γάμος

-- Γάμοι που τελούνται σε Πρεσβείες ή Προξενεία στην Ελλάδα μεταξύ αλλοδαπών, καταχωρούνται - εφόσον είναι υποστατοί κατά άρθρο 13 του Αστικού Κώδικα - στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου ανήκει διοικητικά η Πρεσβεία ή το Προξενείο και εφόσον η Ελλάδα δεν έχει ρυθμίσει διαφορετικά μέσω Διμερούς Συμφωνίας με το αποστέλλον κράτος τη δυνατότητα τέλεσης τέτοιου γάμου.
-- Γάμος που τελείται στην Αλβανική Πρεσβεία και ένας από τους μελλόνυμφους έχει και την Ελληνική Ιθαγένεια πέραν της Αλβανικής, θεωρείται ανυπόστατος, επειδή τελέστηκε κατά παράβαση τέτοιας Διμερούς Συμφωνίας, οπότε δεν καταχωρίζεται σχετική ληξιαρχική πράξη γάμου.

Γάμος

Η ληξιαρχική πράξη θα συνταχθεί βάσει του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας των δηλούντων. Η χήρα η οποία έχει τελέσει γάμο πριν το 1983 διατηρεί το συζυγικό της επώνυμο κατά τη διάρκεια της χηρείας της και το αποβάλλει αυτοδίκαια εάν συνάψει νέο γάμο. Η ληξιαρχική πράξη γάμου θα την αναγράφει με το επώνυμο που έφερε μέχρι τώρα (αυτό του θανόντος συζύγου) και στις παρατηρήσεις θα σημειωθεί ότι το επώνυμο μετά το γάμο της θα είναι το πατρικό της. Η εγγραφή στα δημοτολόγια θα γίνει με το πατρικό της επώνυμο.

Γάμος

Όχι δεν υπάρχει πρόστιμο. Η ιερολόγηση του γάμου δεν είναι μεταβολή.

Γάμος

Ναι, αφού έχετε τη δήλωση του «τελέσαντος ή συμπράξαντος εις την ιεροπραξίαν θρησκευτικού λειτουργού», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.344/1976. Περαιτέρω, στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «Βραδυτέρα δήλωσις μέχρι της ενενηκοστής ημέρας ή και πέραν ταύτης είναι δεκτή, συνεπάγεται όμως τας κατά το άρθρον 49 …ποινάς».

Γάμος

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.3 του Π.Δ. 391/1982, οι αλλοδαποί που έχουν την κατοικία ή την συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα μπορούν να ζητήσουν την έκδοση άδειας γάμου από το Δήμαρχο του Δήμου της συνήθους διαμονής τους, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα, επίσημα μεταφρασμένα και επικυρωμένα, δικαιολογητικά, δηλαδή απόσπασμα της αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης γέννησής τους και βεβαίωση από την οικεία Προξενική ή άλλη αρμόδια Αρχή της χώρας τους περί του ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός. Τονίζουμε ότι εφόσον εκ του συνόλου της βεβαίωσης περί μη κωλύματος γάμου, την οποία προσκομίζει ο μελλόνυμφος αλλοδαπός, προκύπτει η δυνατότητα τέλεσης ή όχι γάμου, κρίνεται ότι δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται η λέξη «κώλυμα» που ίσως δεν είναι γνωστή στο ξένο εσωτερικό δίκαιο. Ωστόσο, στην περίπτωση που η μόνιμη κατοικία του αλλοδαπού είναι στο εξωτερικό και αυτός/αυτή δεν είναι εφοδιασμένοι με έγκυρη, κατά το δίκαιο της χώρας τους άδειας γάμου, τότε αρμόδιος για την έκδοση της άδειας γάμου είναι ο Δήμος στον οποίο ο/η αλλοδαπός/ή έχουν την απλή διαμονή τους, ο οποίος θα ταυτίζεται με το Δήμο κατοικίας του Έλληνα μελλόνυμφου προσκομίζοντας τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά. Επισημαίνουμε ότι, απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υποβολή δικαιολογητικών είναι η προσκόμιση από τον αλλοδαπό κάθε επισήμου στοιχείου (βίζας, άδειας παραμονής, διαβατήριο κ.λπ.), από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός παραμένει νόμιμα στην χώρα μας.
Δηλαδή όλα τα παραπάνω ισχύουν όταν ο αλλοδαπός δεν είναι εφοδιασμένος με έγκυρη κατά το δίκαιο της χώρας του άδειας γάμου.

Γάμος

Όχι. Τα στοιχεία της είναι αυτά που αναγράφονται στο διαβατήριό της. Να ζητήσετε διόρθωση του πιστοποιητικού του ιερέα.

Γάμος

Ναι, μπορεί, κατά διασταλτική ερμηνεία του νόμου.
Εφόσον δεν είναι πρωτογενής πράξη (ο πρώτος γάμος είναι ο συστατικός), τότε μπορεί να συνταχθεί έκθεση.

Γάμος

Προκειμένου οι αλλοδαποί να τελέσουν γάμο στην Ελλάδα, οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με έγκυρη κατά το δίκαιο της χώρας τους άδειας γάμου, η οποία αναγράφει τα στοιχεία των μελλόνυμφων (και των δύο) και τον τόπο τέλεσης του γάμου (π.χ. ο γάμος θα τελεστεί στο εξωτερικό ή πιο ειδικά).
Αν υπάρχει τέτοια άδεια, τότε εσείς δεν εκδίδετε νέα, μόνο τελείτε το γάμο. Σε περιπτώσεις που δεν έχουν τέτοια άδεια γάμου από τη χώρα προέλευσής τους τότε:
α) Οι αλλοδαποί που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα μπορούν να ζητήσουν την έκδοση άδειας γάμου από το Δήμαρχο του Δήμου της συνήθους διαμονής τους. Προς τούτο, οφείλουν να προσκομίσουν επίσημα μεταφρασμένα και επικυρωμένα:
i) απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησής τους και
ii) βεβαίωση από την οικεία Προξενική ή άλλη αρμόδια Αρχή της χώρας τους περί μη κωλύματος τέλεσης γάμου, διότι η υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος γάμου δεν ισχύει για τους αλλοδαπούς (προσοχή!).
β) Στην περίπτωση που η μόνιμη κατοικία του αλλοδαπού είναι στο εξωτερικό και δεν είναι εφοδιασμένος με έγκυρη κατά το δίκαιο της χώρας προέλευσης, άδειας γάμου, τότε αρμόδιος για την έκδοσή της είναι ο Δήμος στον οποίο ο αλλοδαπός έχει την απλή διαμονή του, ο οποίος πρέπει να ταυτίζεται με το Δήμο κατοικίας του Έλληνα μελλόνυμφου, προσκομίζοντας για το σκοπό αυτό τα προαναφερόμενα (i) και (ii) δικαιολογητικά.
Προσοχή! Πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο Έλληνας μελλόνυμφος είναι κάτοικος του Δήμου. Αν ο Έλληνας μελλόνυμφος είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, δεν ισχύουν τα ανωτέρω!
Συνοπτικά, η απάντηση στο α) ερώτημα είναι ναι, για όλες τις χώρες. Προσοχή όμως στην επικύρωση (έχουμε εγείρει επιφυλάξεις για APOSTILE από Αλβανία, Γεωργία κ.λπ.).
Για το β) ερώτημα η απάντηση είναι όχι, καθώς υπάρχει ειδική διάταξη περί αυτού (άρθρο 1, παρ. 3, περ. δ’ Π.Δ.391/1982).

Γάμος

Θα συνταχθεί έκθεση από το ληξίαρχο του τόπου τέλεσης του γάμου, η οποία όμως θα αποσταλεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών προκειμένου να καταχωρηθεί στη ληξιαρχική πράξη γάμου.

Γάμος

Ναι. Αντίγραφο στον ενδιαφερόμενο και θα αποστείλετε αντίγραφο και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Γάμος

Όχι. Δεν χρειάζεται ξεχωριστό βιβλίο.

Γάμος

Στο ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης μπορεί να συνταχθεί μόνο έκθεση αυτού, προκειμένου να σταλεί από το ληξίαρχο στο Ληξιαρχείο που έχει συνταχθεί ο πολιτικός.

Γάμος

Να επισημάνετε στον Εισαγγελέα τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 344/1976 για κήρυξη ανίσχυρης ληξιαρχικής πράξης, δεδομένου ότι το γεγονός είναι ένα (ο γάμος) και ο συστατικός γάμος είναι ο πρώτος.

Γάμος

Έχουν συνταχθεί για το ίδιο γεγονός δύο ληξιαρχικές πράξεις. Η νεότερη τρέπει να ακυρωθεί από τον Εισαγγελέα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 του N. 344/1976 περί κήρυξης ανίσχυρης ληξιαρχικής πράξης.

Γάμος

Η ληξιαρχική πράξη αποδεικνύει το γεγονός για το οποίο έχει συνταχθεί. Δηλαδή, εν προκειμένω, το γεγονός της τέλεσης του γάμου. Εφόσον το ληξιαρχείο σας δεν έχει ενημερώσει τον αρμόδιο Εισαγγελέα έτσι ώστε αυτός να ενεργήσει ως προς την απάλειψη της ληξιαρχικής πράξης με δικαστική απόφαση, η πράξη αυτή παράγει όλα τα αποτελέσματά της στο μέτρο της απόδειξης του γεγονότος για το οποίο συντάχθηκε, δηλαδή της τέλεσης του γάμου.
Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, ή θα κινηθείτε προς την απάλειψη της πράξης ή θα ικανοποιήσετε το αίτημά του διοικούμενου.

Γάμος

Αυτό ισχύει για ελληνικές ληξιαρχικές πράξεις που αφορούν στο ίδιο γεγονός (με τα ίδια πρόσωπα).
Εδώ έχετε αλλοδαπή ληξιαρχική πράξη, η οποία για τον αλλοδαπό είναι η συστατική του γάμου του. Προφανώς στην Ελλάδα τέλεσε θρησκευτικό γάμο, ο οποίος ωστόσο θεωρείται ανυπόστατος στη Αλβανία.
Να καταχωρίσετε τη μεταβολή της ιθαγένειάς του, αν και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Να μην ζητήσετε τίποτα από τον Εισαγγελέα.

Γάμος

Αφού είναι και οι δύο Αλβανοί και ο γάμος τελέστηκε στην αλβανική πρεσβεία, αρμόδιο προς σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης γάμου είναι το ληξιαρχείο της ληξιαρχικής περιφέρειας -δημοτικής ενότητας- στην οποία έλαβε χώρα ο γάμος. Εφόσον είστε το αρμόδιο ληξιαρχείο, καταχωρήστε τον.
Προσέξτε μόνο την περίπτωση που ένας εκ των δύο μπορεί να έχει και την ελληνική ιθαγένεια, όποτε ο γάμος είναι ανυπόστατος.

Γάμος

Γάμος (θρησκευτικός ή πολιτικός) λύνεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση (άρθρο 1438 Αστικού Κώδικα). Η λύση ενός γάμου -συμπεριλαμβανομένου και του θρησκευτικού- επέρχεται τη χρονική στιγμή της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και όχι του διαζευκτηρίου της Μητρόπολης.
Ως εκ τούτου, μόνο με τη δικαστική απόφαση -και το πιστοποιητικό του πρωτοδικείου περί αμετακλήτου- μπορείτε να καταχωρείτε τη λύση του γάμου και δεν θα ζητάτε το διαζευκτήριο της μητρόπολης.

Γάμος

Η λύση του γάμου είναι μεταβολή. Έτσι στο άρθρο 14 του Ν. 344/1976 -όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4144/2013- και ειδικότερα στην παράγραφο 3 αυτού ορίζεται: «Υπόχρεως προς δήλωσιν είναι ο δι’ αιτήσεως ή δι’ άλλης πράξεώς του προκαλέσας την μεταβολήν, ως και εκείνος του οποίου μετεβλήθη η αστική κατάστασις».
Ως εκ τούτου, πρέπει κάποιος από τους πρώην συζύγους να κάνει τη δήλωση.

Γάμος

Καταρχάς, το Ειδικό Ληξιαρχείο μπορούσε να καταχωρήσει την απόφαση του γερμανικού δικαστηρίου. Τώρα, εφόσον έχει γίνει αναγνώριση δεδικασμένου από ελληνικό δικαστήριο, μπορεί να συνταχθεί έκθεση επί αυτού είτε από το ληξίαρχο του τόπου έκδοσης της δικαστικής απόφασης είτε από το ληξίαρχο του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων.
Σε κάθε περίπτωση η έκθεση πρέπει να αποσταλεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Γάμος

Εάν η Βουλγαρία ήταν μέλος της Ε.Ε. το έτος 2010 δεν χρειάζεται αναγνώριση δεδικασμένου, βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1347/2000 όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 2201/2003.
Για όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. από το έτος 2003 δεν χρειάζεται αναγνώριση δεδικασμένου όσον αφορά στις δικαστικές αποφάσεις λύσης γάμου (εκτός Δανίας).

Γάμος

Εφόσον στο διαζευκτήριο αναγράφεται το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης με υπογραφή Εισαγγελέα, δεν είναι υποχρεωτικό για τους ληξιάρχους να το διερευνούν.
Ωστόσο, ζήτημα τίθεται με τη νέα διάταξη του άρθρου 4 παρ.5 του Ν. 4144/2013, στην οποία ορίζεται ότι "τα πιστοποιητικά περί αμετακλήτου λύσης ή ακύρωσης του γάμου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας ή δημοτικής αρχής, πρέπει να φέρουν επ' αυτών επισημείωση του αρμοδίου ληξιάρχου κ.λπ.".

Γάμος

Εξαρτάται πότε έχει εκδοθεί το διαζύγιο. Εάν εκδόθηκε πριν την ένταξη της Ρουμανίας στην Ε.Ε., τότε χρειάζεται αναγνώριση δεδικασμένου.
Το άρθρο 39 του κανονισμό 1347/2000 όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 2201/2003 θα σας βοηθήσει. Υπάρχει σχετικό παράρτημα βάσει του οποίου η απόφαση θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναφερόμενο στο άρθρο 39, σχετικά με αποφάσεις που εκδίδονται σε γαμικές διαφορές.

Γάμος

Σας παραπέμπουμε στα άρθρα 503, 518, 564 και 605 Κ.Πολ.Δ. που σχετίζονται με την υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, σας γνωρίζουμε ότι ερωτήματα όπως το συγκεκριμένο –το οποίο συνυφαίνεται με επίδοση και τι συνιστά επίδοση- άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Γάμος

Σύμφωνο Συμβίωσης

To συμβολαιογραφικό έγγραφο κατατίθεται στο ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των συμβαλλομένων.

Σύμφωνο Συμβίωσης

Όχι. Δεν υπόκειται σε πρόστιμο. Τούτο διότι, όπως αναφέρεται και στην ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν. 3719/2008 (σλ 3, Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης): «Περαιτέρω επειδή στο άρθρο 8 του Ν.344/1976 ορίζεται ότι για τη βεβαίωση της αστικής κατάστασης του φυσικού προσώπου σε κάθε ληξιαρχείο τηρούνται βιβλία γεννήσεων, γάμου, θανάτου και εκθέσεων και ότι στα βιβλία αυτά καταχωρίζονται οι πράξεις που έχουν σαν αντικείμενο τη βεβαίωση της γέννησης, γάμου ή θανάτου του φυσικού προσώπου, την μεταβολή του περιεχομένου ή την διόρθωση τέτοιας ληξιαρχικής πράξης, καταχωρίσεις δηλαδή πράξεων αναφορικά με την αστική κατάσταση του προσώπου η οποία ήταν ήδη διαμορφωμένη κατά το χρόνο της δήλωσης, η ενσωμάτωση αυτή καθίσταται δυνατή μόνο με την παραδοχή ότι δημιουργείται νέο ληξιαρχικό βιβλίο στο οποίο θα καταχωρούνται τα σύμφωνα συμβίωσης και ότι αντικείμενο της ληξιαρχικής αυτής πράξης θα είναι η βεβαίωση της ίδιας της ισχύος της συμφωνίας των συμβαλλομένων η οποία με την δήλωση θα διαμορφώνει πλέον την αστική τους κατάσταση καθώς και με την παραδοχή ότι η υποχρέωση των δηλούντων τα ληξιαρχικά γεγονότα γέννησης, γάμου και θανάτου και τη μεταβολή του περιεχομένου των ληξιαρχικών πράξεων μετά την σύνταξη τους, υποχωρεί προκειμένου περί συμφώνου συμβίωσης και μη αυτοδίκαιης λύσης αυτού σε δυνατότητα και όχι σε υποχρέωση των δηλούντων αφού η ισχύς της συμφωνίας των συμβαλλομένων και η ισχύς της μη αυτοδίκαιης λύσης της εξαρτάται από τη δήλωσή της στον αρμόδιο ληξίαρχο».

Σύμφωνο Συμβίωσης

Η δήλωση του Συμφώνου Συμβίωσης δεν συνιστά υποχρέωση των δηλούντων άλλα δυνατότητα αυτών. Έτσι προκειμένου περί της δήλωσης - δηλαδή της κατάθεσης αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο Ληξίαρχο - δεν υφίσταται το εκπρόθεσμο. Μόνο η δήλωση της λύσης του, σύμφωνα με το άρθρο 14, υπόκειται σε χρονικό περιορισμό (ένα μήνα, όπως όλες οι μεταβολές).

Σύμφωνο Συμβίωσης

Θάνατος

Πρέπει να συνταχθεί πρώτα ληξιαρχική πράξη γέννησης. Θα τη συντάξετε όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 344/1976.
Στο άρθρο 21 του Ν. 344/1976 ορίζεται ότι:
«1. Υπόχρεοι προς δήλωσιν των γεννήσεων είναι α) ο πατήρ, β) ο ιατρός γ) η μαία και δ) πας οιοσδήποτε παραστάς κατά τον τοκετόν.
2. Η υποχρέωσις των κατά το παρόν άρθρον κατά τάξιν επομένων γεννάται μόνον ελλείποντος ή κωλυομένου προς δήλωσιν του προηγουμένου.
3. Η δήλωσις δύναται να γίνει και υπό της μητρός ή αντιπροσώπου αυτής, έχοντος ειδικήν εντολήν δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου».

Στη συνέχεια θα συντάξετε και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, βάσει του ιατρικού πιστοποιητικού.

Θάνατος

Άδεια ταφής πλέον δεν εκδίδεται. Συντάσσεται ληξιαρχική πράξη θανάτου, στην οποία αναγράφεται και ο τόπος όπου θα γίνει η ταφή. Έτσι, εφόσον σάς έχει δηλωθεί το γεγονός και έχετε πιστοποίηση ιατρού περί του συμβάντος του θανάτου, συντάσσετε ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Θάνατος

α) Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 344/1975 «Ληξιαρχική πράξις συντάσσεται και περί γεγονότος γεννήσεως ή γάμου ή θανάτου, βεβαιουμένου διά τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως, ως λαβόντος χώραν καθ’ ωρισμένον χρόνον, επί τη προσαγωγή προς τον ληξίαρχον αντιγράφου της αποφάσεως, νομίμως κεκυρωμένου». Συνεπώς, αφού ο νόμος το ορίζει, υποχρεούστε να τη συντάξετε.
β) Όσα στοιχεία λείπουν από τη δικαστική απόφαση θα τα παραλείψετε.
γ) Δεν υπάρχει προθεσμία για τη δήλωση ληξιαρχικής πράξης με δικαστική απόφαση.

Θάνατος

Δείτε τη Γνωμοδότηση 3409/Φ. ΕΡΩΤ.83/28-11-2002 του Ν.Σ.Κ (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διαδρομή: Θέματα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης → Θεσμικό Πλαίσιο–Χρήσιμα Έγγραφα → Ν.344/1976 → Θεσμικό Πλαίσιο - Γνωμοδοτήσεις).
Σύμφωνα με αυτήν, «τα στοιχεία που θα συλλεγούν δεν θα εμπεριέχουν τον ονοματεπωνυμικό προσδιορισμό των θανόντων και η όλη διαδικασία θα συντελεστεί με επιτόπια επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο χώρο του ληξιαρχείου».

Θάνατος

Η ληξιαρχική πράξη θανάτου συντάσσεται βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα. Εφόσον δεν υφίσταται θέμα ταυτοποίησης (υπάρχει στην αστυνομική ταυτότητα αριθμός δημοτολογίου που παραπέμπει στην θανούσα), θα διαγραφεί από το δημοτολόγιο βάσει της ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

Θάνατος

Αυτό που θα δηλώσουν οι υπόχρεοι. Δεν υπάρχει εκπρόθεσμο στο θάνατο.

Θάνατος

Εφόσον δεν έχει προηγηθεί ταφή, συντάσσετε κανονικά την πράξη. Δεν υπάρχει πρόστιμο για την εκπρόθεσμη δήλωση θανάτου (ούτε υπήρχε ποτέ).

Θάνατος

Αφού ο θανών/η θανούσα είναι χήρος/α δεν χρειάζεται να αναγράφονται τα στοιχεία του πεθαμένου συζύγου. Στο δημοτολόγιο ο πεθαμένος σύζυγος του χήρου/της χήρας έχει ήδη διαγραφεί. Ως εκ τούτου, δεν θα αναγράφετε στοιχεία συζύγου σε περιπτώσεις χηρείας.

Θάνατος

Δεν εκδίδεται πλέον ξεχωριστή άδεια ταφής. Θα πρέπει να αναγράφεται στη ληξιαρχική πράξη θανάτου ο τόπος και η ημερομηνία ταφής.
Η αλλοδαπή ληξιαρχική πράξη - ή η προξενική - πρέπει να μεταγραφεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο, όπως ορίζει ο νόμος.

Θάνατος

Ο ληξίαρχος συντάσσει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, αφού του προσκομιστεί το ιατρικό πιστοποιητικό. Εφόσον υπάρχει πιστοποίηση ιατρού, δεν έχετε ευθύνη για το εάν ο ενταφιασμός γίνει πριν την πάροδο 12ωρου.

Θάνατος

Δεν προβλέπεται πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλωση θανάτου.

Θάνατος

Πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, προκειμένου να μεταγραφεί η πράξη του προξένου, έτσι ώστε να γίνει νόμιμα η ταφή.

Θάνατος

Θα αναγράψετε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό θανάτου και θα κάνετε μνεία στις παρατηρήσεις α) ότι είναι αλλοδαπή και β) ότι έχει δηλωθεί απώλεια των εγγράφων της βάσει της δήλωσης στην Αστυνομία.

Θάνατος

Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Όταν έχετε τις υπογραφές των ιατρών στο αρχείο σας, δεν τις ζητάτε ξανά.

Θάνατος

Συνταξιούχος φυσικά. Τη χρονική στιγμή που απεβίωσε δεν ασκούσε κανένα επάγγελμα, ήταν συνταξιούχος.

Θάνατος

Τη συντάσσετε βάσει του ιατρικού πιστοποιητικού και της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του αποβιώσαντος.

Θάνατος

Εφόσον σας δηλώνεται η οικογενειακή κατάσταση, θα την καταγράφετε. Η σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και η καταχώριση επί αυτών των διορθώσεων και των μεταβολών, γίνεται «επί τη δηλώσει του προς τούτο οριζομένου υπό του παρόντος νόμου προσώπου» (άρθρο 8 Ν. 344/1976). Αν έχει γίνει λάθος κατά τη δήλωση, θα διορθωθεί η ληξιαρχική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 13 του ίδιου νόμου.

Θάνατος

Αφού σας προσκόμισαν και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, θα συντάξετε τη ληξιαρχική πράξη με την ημερομηνία γέννησης. Ούτως ή άλλως, η αστυνομική ταυτότητα εκδίδεται βάσει των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τα δημοτολόγια.

Θάνατος

Όχι, δεν χρειάζεται εισαγγελική εντολή. Συντάσσετε την πράξη, βάσει του ιατρικού πιστοποιητικού. Δεν προβλέπεται (ούτε προβλεπόταν) καταβολή προστίμου στην εκπρόθεσμη δήλωση θανάτου.

Θάνατος

Όχι. Αφού δεν υπάρχει ενταφιασμός, συντάσσετε κανονικά την ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Θάνατος

Εφόσον έχει χαθεί το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, οφείλουν οι συγγενείς να το δηλώσουν στην Αστυνομία. Αν σας προσκομίσουν τη βεβαίωση της Αστυνομίας περί της απώλειας, είστε κατοχυρωμένοι νομικά.

Θάνατος

Διαζύγιο

Ναι, μπορεί να καταχωρηθεί. Εφόσον η ληξιαρχική πράξη γάμου έχει συνταχθεί σε άλλο ληξιαρχείο, η λύση του γάμου μπορεί να καταχωρηθεί στο βιβλίο εκθέσεων είτε του ληξιαρχείου του τόπου κατοικίας του δηλούντος είτε του ληξιαρχείου του τόπου όπου βρίσκεται το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση.

Διαζύγιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 344/1976 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4144/2013, οι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου μετά τη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων λόγω νομιμοποίησης, αναγνώρισης…..λύσης ή ακύρωσης γάμου, καταχωρίζονται στο πεδίο του πληροφοριακού συστήματος 8Α που φέρει την ένδειξη «Μεταβολές», εντός μηνός από τότε που έλαβαν χώρα, με την προσκόμιση της σχετικής διοικητικής πράξης ή του πιστοποιητικού περί του αμετακλήτου της σχετικής δικαστικής απόφασης.
Περαιτέρω, στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι υπόχρεος προς δήλωση είναι εκείνος, ο οποίος με αίτησή του ή με άλλη πράξη προκάλεσε τη μεταβολή, καθώς και εκείνος του οποίου μεταβλήθηκε η αστική κατάσταση.
Επίσης, στο άρθρο 10 του Ν. 344/1976 ορίζεται ότι ο υπόχρεος σε δήλωση μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, να προβεί σ’ αυτήν ενώπιον του ληξιάρχου και δι’ αντιπροσώπου, ο οποίος έχει ειδική εντολή, κατόπιν συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, για το οποίο γίνεται μνεία στην οικεία ληξιαρχική πράξη.

Στην υπό εξέταση περίπτωση κανένας από τους υπόχρεους προς δήλωση της λύσης του γάμου (οι σύζυγοι) δεν σας προσκόμισε, είτε ο ίδιος αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί λύσεως του γάμου αυτού. Ωστόσο επειδή κατά την ελληνική έννομη τάξη τα γεγονότα που αφορούν στην αστική κατάσταση των ιδιωτών οφείλουν να δηλώνονται στον ληξίαρχο προκειμένου αυτά να καταχωρίζονται στα ληξιαρχικά βιβλία, σε περίπτωση που οι υπόχρεοι προς δήλωση έχουν αποβιώσει χωρίς να έχουν προβεί στη δήλωση της λύσης του γάμου τους, ή όταν ο ένας εκ των δύο συζύγων έχει αποβιώσει και ο επιζών σύζυγος δεν προβαίνει σε τούτο ως οφείλει, η λύση γάμου – η οποία έχει επέλθει με αμετάκλητη δικαστική απόφαση - δύναται να δηλωθεί από όποιον έχει έννομο συμφέρον (ήτοι τα τέκνα των συζύγων, τα αδέλφια αυτών, οι γονείς τους κτλ.).

Διαζύγιο

Εάν οι σύζυγοι (διάδικοι) έχουν παραιτηθεί από την άσκηση των ένδικων μέσων -γεγονός που βεβαιώνεται από τη γραμματεία του Πρωτοδικείου- τούτο σημαίνει, άνευ άλλου τινός, ότι έχει επέλθει το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης από την ημερομηνία της παραίτησης.
Ευνόητο δε είναι ότι η παραίτηση από τα ένδικα μέσα γίνεται πριν εκπνεύσουν οι προθεσμίες που τάσσονται από τον Κ.Πολ.Δ. για την άσκηση των ένδικων μέσων.

Διαζύγιο

Υιοθεσία

Σύμφωνα με το άρθρο 1586 του Αστικού Κώδικα. Αφού καταχωριστεί στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης η υιοθεσία του ενήλικα, θα καταχωριστεί σε αυτή και το επώνυμό του, το οποίο θα είναι αυτό του θετού γονέα. Βάσει αυτής της ΛΠ θα εγγραφεί στο δημοτολόγιο με τα νέα του στοιχεία.

Υιοθεσία

Σύμφωνα με το άρθρο 1586 του Αστικού Κώδικα, το οποίο αναφέρεται στην υιοθεσία ενηλίκου, μπορεί το θετό τέκνο να παίρνει το επώνυμο του θετού γονέα, στο οποίο έχει το δικαίωμα να προσθέσει και το πριν από την υιοθεσία επώνυμό του. Αυτή η προσθήκη θα αναγραφεί στη ληξιαρχική πράξη γέννησής του, στο περιθώριο της οποίας έχει καταχωρηθεί η υιοθεσία και ως νομιμοποιητική βάση θα αναγραφεί η προαναφερθείσα διάταξη του Αστικού Κώδικα. Θα ζητήσετε υπεύθυνη δήλωση του ενήλικου υιοθετηθέντος προκειμένου να καταχωρίσετε την προσθήκη στη ληξιαρχική πράξη. Βάση αυτής της προσθήκης στη ΛΠ γέννσης (βλέπε κατωτέρω) θα γίνει η διόρθωση του επωνύμου στα Δημοτολόγια και τα Μητρώα Αρρένων.

«Βάσει του άρθρου 1586 του Αστικού Κώδικα και της από …(ημερομηνία και έτος)… Υπεύθυνης Δήλωσης του ……, προστίθεται το επώνυμο του φυσικού του γονέα …(όνομα φυσικού γονέα )… σε αυτό που ήδη φέρει».

Υιοθεσία

Α) Δεν χρειάζεται νέα δικαστική απόφαση ούτε θα συνταχθεί νέα ΛΠ στον τόπο κατοικίας των θετών γονέων. Η υιοθεσία του θα καταχωριστεί στην υφιστάμενη ΛΠ γέννησής του, ως μεταβολή.
Β) Η δικαστική απόφαση περί της υιοθεσίας, εφόσον καταστεί τελεσίδικη, είναι επαρκής προκειμένου να καταχωρίσετε στην ήδη συντεταγμένη ΛΠ γέννησης του ενήλικα πλέον την υιοθεσία του ως μεταβολή. Δεν υφίσταται πια η μυστικότητα της υιοθεσίας.
Όχι, δεν πρέπει να ζητήσετε νέα δικαστική απόφαση.

Υιοθεσία

Α) Όχι. Επειδή η ληξιαρχική πράξη γέννησης συντάσσεται με βάση τη δικαστική απόφαση περί της υιοθεσίας ανηλίκου, δεν πρόκειται για μεταβολή, οπότε δεν υφίσταται η προθεσμία του ενός μήνα.
Εάν ήταν ενήλικος, η δικαστική απόφαση περί υιοθεσίας θα καταχωριζόταν στη ΛΠ του ενήλικα ως μεταβολή και τότε θα ίσχυε η προθεσμία του ενός μήνα για δήλωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει εκπρόθεσμο δήλωσης, επειδή πρόκειται για σύνταξη νέας ληξιαρχικής πράξης, βάσει δικαστικής απόφασης.
Β) Η ληξιαρχική πράξη γέννησης για την υιοθεσία συντάσσεται με βάση τη δικαστική απόφαση περί της υιοθεσίας ανηλίκου, ως εκ τούτου δεν πρόκειται για μεταβολή, οπότε δεν υφίσταται η προθεσμία του ενός μήνα.
Σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει εκπρόθεσμο δήλωσης, επειδή πρόκειται για σύνταξη νέας ληξιαρχικής πράξης γέννησης βάσει δικαστικής απόφασης.
Εάν υιοθετείται ενήλικος, η δικαστική απόφαση περί υιοθεσίας θα καταχωριστεί στην ληξιαρχική πράξη γέννησης του ενήλικα ως μεταβολή και στην περίπτωση αυτή ισχύει η προθεσμία του ενός μήνα για δήλωση της μεταβολής.

Υιοθεσία

Ισχύει το άρθρο 1563 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο “θα πάρει το επώνυμο του θετού γονέα …”. Δηλαδή, στη ληξιαρχική πράξη θα εγγράψετε το επώνυμο του θετού γονέα και όταν ενηλικιωθεί τότε θα πάρει -εάν θέλει- και το επώνυμο που έφερε πριν την υιοθεσία.
Η ανωτέρω διάταξη είναι αναγκαστικού δικαίου, δηλαδή αντίθετη συμφωνία είναι ανίσχυρη. Επίσης, η απόκτηση του επωνύμου του θετού γονέα γίνεται αυτοδικαίως.

Υιοθεσία

Ονοματοδοσία

Το δελτίο αιτήσαντος ασύλου (ροζ κάρτα) επιτρέπει τη διαμονή στη χώρα έως ότου εξετασθεί η αίτηση ασύλου και αναλόγως απορριφθεί ή γίνει αποδεκτή.
Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι έχει νόμιμη διαμονή στη χώρα, μπορεί να κάνει ονοματοδοσία για το τέκνο του. Απαραίτητο είναι το διαβατήριο εν ισχύ, ενώ σε περίπτωση που αυτό έχει παρακρατηθεί από την αστυνομία βεβαίωση από την αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση περί αυτού.

Ονοματοδοσία

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πολίτης μετέβαλε το θρήσκευμά του και η μεταβολή αυτή κατά το ίδιο θρήσκευμα είναι σύμφυτη με πρόσδοση νέου ονόματος, επέρχεται και πολιτειακά μεταβολή του κυρίου ονόματος με προσθήκη του προσδοθέντος ονόματος στο ήδη υπάρχον ακόμα και όταν το τελευταίο προήλθε από ονοματοδοσία.
Σημειώνεται ότι η καταχώρηση της εν λόγω μεταβολής θρησκεύματος και της συνακόλουθης προσθήκης του προσδοθέντος στο ήδη υπάρχον κύριο όνομα, βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 14 του Ν. 344/1976 και ως εκ τούτου δεν απαιτεί την έκδοση δικαστικής απόφασης της εκούσιας δικαιοδοσίας κατά άρθρο 782 Κ.Πολ.Δ. διότι η έκδοση αυτή συνυφαίνεται με τη διόρθωση ανακριβών στοιχείων που παρεισέφρησαν κατά το χρόνο σύνταξης της ληξιαρχικής πράξης.

Ονοματοδοσία

Η δήλωση προσδιορισμού δεν καταγράφηκε στη ληξιαρχική πράξη από παράλειψη ή παραδρομή του ληξιάρχου. Ωστόσο, πρέπει να καταγραφεί στη ληξιαρχική πράξη.
Αν το θεωρήσουμε ως διόρθωση, τότε θα πρέπει να πάρετε άδεια Εισαγγελέα /Ειρηνοδίκη.

Ονοματοδοσία

Το δελτίο αιτήσαντος ασύλου (ροζ κάρτα) επιτρέπει την διαμονή στη χώρα, έως ότου εξετασθεί η αίτηση ασύλου και αναλόγως απορριφθεί ή γίνει αποδεκτή. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι ο αλλοδαπός έχει νόμιμη διαμονή στη χώρα, μπορεί να κάνει ονοματοδοσία για το τέκνο του.
Απαραίτητο είναι το διαβατήριο εν ισχύ, ενώ στην περίπτωση που αυτό έχει παρακρατηθεί από την αστυνομία, βεβαίωση από την αρμόδια αστυνομική Διεύθυνση περί αυτού.

Ονοματοδοσία

Η ονοματοδοσία γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ληξιαρχικού νόμου, με δήλωση των γονέων του τέκνου που ασκούν τη γονική μέριμνα.
Αν ένας από τους γονείς δεν υπάρχει ή δεν έχει τη γονική μέριμνα, η δήλωση του ονόματος γίνεται από τον άλλο γονέα. Αν και οι δυο γονείς δεν υπάρχουν ή δεν έχουν τη γονική μέριμνα, το όνομα καταχωρίζεται με δήλωση αυτού που έχει την επιτροπεία του τέκνου.
Θα πρέπει λοιπόν να ελέγξετε την δικαστική απόφαση της επιμέλειας. Έχει χάσει ο πατέρας τη γονική μέριμνα; Η γιαγιά έχει την επιτροπεία του τέκνου; Εάν ο πατέρας δεν έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας του τέκνου, δεν μπορεί η γιαγιά να κάνει ονοματοδοσία.

Ονοματοδοσία

Ονοματοδοσία γίνεται όταν και οι δύο γονείς από κοινού δηλώσουν το όνομα του τέκνου τους. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να είναι ικανοί για δικαιοπραξία και να αποδεικνύουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Σε περιπτώσεις αλλοδαπών που δεν έχουν νόμιμη διαμονή στη χώρα, αυτό δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί.
Έτσι, παράνομοι αλλοδαποί δεν μπορούν να προβούν σε ονοματοδοσία του τέκνου τους. Πιθανόν να μπορούν να κάνουν ονοματοδοσία στην πρεσβεία ή στο προξενείο τους.

Ονοματοδοσία

Ο ενήλικος μπορεί να κάνει μόνος του ονοματοδοσία για τον εαυτό του, σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί κύριο όνομα στη ληξιαρχική πράξη γέννησής του.
Σε ανήλικο προβαίνουν στην ονοματοδοσία και οι δύο γονείς από κοινού.

Ονοματοδοσία

Η βάπτιση αποτελεί κτήση θρησκεύματος.
Η βάπτιση θεωρείται και κτήση κυρίου ονόματος, όταν στη δήλωσή της προβαίνουν και οι δύο γονείς από κοινού. Αν λοιπόν στη δήλωση της βάπτισης προβούν και οι δύο γονείς από κοινού (ή ο ένας με εξουσιοδότηση του άλλου), τότε θεωρείται και ονοματοδοσία (πρόσδοση κυρίου ονόματος).

Ονοματοδοσία

Όχι, πρέπει να έχουν και οι δύο γονείς άδεια διαμονής.

Ονοματοδοσία

Μπορεί και μόνος του ως ενήλικος να κάνει την ονοματοδοσία του με δήλωση στο ληξίαρχο (ΕΡ.ΝΟΜ.ΑΚ β.Βαθρακοκοίλη ΣΕΛ.959-960 ΑΘΗΝΑ 2004). Όσον αφορά στο θρήσκευμα, εάν δεν υπάρχει καταχώριση στα βιβλία της εκκλησίας για τη βάπτισή του, δεν υπάρχει τρόπος να καταγραφεί.

Ονοματοδοσία

Πρόστιμα

Ο Ληξίαρχος συντάσσει την εκπρόθεσμη ληξιαρχική πράξη, αντίγραφο της οποίας αποστέλλει στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου ο τελευταίος να εκδώσει απόφαση περί της επιβολής προστίμου στους υπόχρεους προς δήλωση του γεγονότος. Ο ληξίαρχος δεν παραλαμβάνει ούτε καταχωρεί στο σύστημα κανένα παράβολο.

Πρόστιμα

Όσον αφορά στην επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμη δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων, τα οποία συνέβησαν πριν την ισχύ του νόμου (8-5-2013), θα ισχύσουν οι προγενέστερες διατάξεις, δηλαδή το άρθρο 49 του ν.344/1976, όπως ίσχυε.

Πρόστιμα

Οι διατάξεις του άρθρου 36 και ειδικότερα οι διατάξεις της παρ. 2 αυτού, προέβλεπαν άδεια Εισαγγελέα για την σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου μετά τον ενταφιασμό μέσα στο διάστημα 30 ημερών και μετά την παρέλευση του διαστήματος των 30 ημερών απαιτείτο Δικαστική Απόφαση, καθιστούσε δυνατή τη σύνταξη ΛΠ Θανάτου και μετά την παρέλευση 24ωρου χωρίς την παρέμβαση του Εισαγγελέα. Τώρα με την κατάργηση του άρθρου 36 υπάρχει κενό νόμου. Πιθανόν να απαιτείται σε κάθε περίπτωση Δικαστική Απόφαση.

Πρόστιμα

Με το άρθρο 49 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4144/2013 δεν προβλέπονται πλέον κυρώσεις για την εκπρόθεσμη δήλωση βάπτισης. Το εδάφιο 2 της παρ.1 του άρθρου 26 πλέον δεν έχει νόημα.

Πρόστιμα

Η ιερολόγηση του πολιτικού γάμου δεν είναι μεταβολή, συνεπώς δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
Για τις περιπτώσεις των μεταβολών στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων, δείτε το άρθρο 14 του Ν. 344/1976 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (είναι αναρτημένος στο site του Υπουργείου Εσωτερικών).

Πρόστιμα

H ιερολόγηση πολιτικού γάμου δεν είναι μεταβολή, οπότε δεν υφίσταται εκπρόθεσμη δήλωσή της άρα ούτε πρόστιμο.

Πρόστιμα

Η βάπτιση δεν είναι μεταβολή και δεν υπάρχει θέμα προστίμου. Με το άρθρο 49 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4144/2013 δεν προβλέπονται πλέον κυρώσεις για την εκπρόθεσμη δήλωση βάπτισης. Το εδάφιο 2 της παρ.1 του άρθρου 26 πλέον δεν έχει νόημα.
Για τις περιπτώσεις των μεταβολών στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων, δείτε το άρθρο 14 του Ν. 344/1976 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (είναι αναρτημένος στο site του Υπουργείου Εσωτερικών).

Πρόστιμα

Η βάπτιση δεν είναι μεταβολή και δεν υπάρχει θέμα προστίμου. Με το άρθρο 49 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4144/2013 δεν προβλέπονται πλέον κυρώσεις για την εκπρόθεσμη δήλωση βάπτισης. Το εδάφιο 2 της παρ.1 του άρθρου 26 πλέον δεν έχει νόημα.
Για τις περιπτώσεις των μεταβολών στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων, δείτε το άρθρο 14 του Ν. 344/1976 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (είναι αναρτημένος στο site του Υπουργείου Εσωτερικών).

Πρόστιμα

Από το ληξίαρχο που συντάσσει την έκθεση, επειδή αυτός έχει διερευνήσει το αμετάκλητο της λύσης του γάμου και σε αυτόν πρώτα δηλώθηκε το γεγονός.

Πρόστιμα

Από το ληξίαρχο που συντάσσει την έκθεση, επειδή αυτός έχει διερευνήσει το αμετάκλητο της λύσης του γάμου και σε αυτόν πρώτα δηλώθηκε το γεγονός.

Πρόστιμα

Το ληξιαρχείο στο οποίο πρώτα καταχωρείται το διαζύγιο - είτε στο βιβλίο εκθέσεων είτε στο βιβλίο γάμων – υποχρεούται, εάν η δήλωση είναι εκπρόθεσμη, για γεγονότα που έχουν συμβεί μετά τις 08.05.2013, να ενημερώσει το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ως εκ τούτου, και για το διαζύγιο το οποίο θα καταχωριστεί σε ληξιαρχική πράξη γάμου του Ειδικού Ληξιαρχείου θα ενημερώνετε το Γενικό Γραμματέα, εάν η δήλωση είναι εκπρόθεσμη.
Επισημαίνουμε ωστόσο ότι το Ειδικό Ληξιαρχείο διέπεται από ειδικές διατάξεις.

Πρόστιμα

Εφόσον η λύση του γάμου δηλώνεται πρώτα σε εσάς, εσείς θα συντάξετε την έκθεση και θα αποστείλετε αντίγραφο αυτής στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που σας εποπτεύει για να εκδώσει απόφαση επιβολής προστίμου. Προσοχή! Οι ληξίαρχοι δεν επιβάλλουν πρόστιμο.

Πρόστιμα

Αν η δικαστική απόφαση λύσης του γάμου κατέστη αμετάκλητη μετά τις 8-5-2013 ισχύει το νέο πρόστιμο.

Πρόστιμα

Διορθώσεις – Μεταβολές

Πρόκειται για διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης, οπότε σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει εκπρόθεσμο της δήλωσης.

Διορθώσεις – Μεταβολές

Η διόρθωση γίνεται μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον. Εάν η υπηρεσία σας μπορεί να αποδείξει έννομο συμφέρον, τότε ναι.

Διορθώσεις – Μεταβολές

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 344/1976, για τη διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης απαιτείται δικαστική απόφαση, ή άδεια Εισαγγελέα/Ειρηνοδίκη μετά από αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον.

Διορθώσεις – Μεταβολές

Η δικαστική απόφαση για διόρθωση κυρίου ονόματος (εκούσια δικαιοδοσία) αφορά σε διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς το κύριο όνομα. Επειδή οι Έλληνες από γέννηση (όχι οι πολιτογραφημένοι) εγγράφονται στα Δημοτολόγια βάσει των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, έχει νόημα η δικαστική απόφαση διόρθωσης της ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς το κύριο όνομα.
Οι πολιτογραφημένοι εγγράφονται στα δημοτολόγια βάσει της Απόφασης Πολιτογράφησής τους και με τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία που αναγράφονται σε αυτήν, τα οποία προκύπτουν τόσο από τα αλλοδαπά πιστοποιητικά τους όσο και από την υπεύθυνη δήλωση στην οποία προέβησαν οι ίδιοι δηλώνοντας τα ονοματεπωνυμικά τους στοιχεία.
Έτσι, κανένα αποτέλεσμα δε φέρει, ως προς την εγγραφή στα δημοτολόγια πολιτογραφημένων αλλοδαπών, οποιαδήποτε δικαστική απόφαση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης.

Διορθώσεις – Μεταβολές

Εφόσον η δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνου ακυρωθεί δικαστικά, οι σύζυγοι θα πρέπει να επαναλάβουν σε εύλογο χρονικό διάστημα από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης την κοινή δήλωσή τους όσον αφορά στο επώνυμο των τέκνων τους ενώπιον συμβολαιογράφου (Πολ.Πρωτ.Αθην.2882/1989). Η ακύρωση της δήλωσης των γονέων και ο επαναπροσδιορισμός του επωνύμου των τέκνων τους είναι διαδικασίες επαρκείς, προκειμένου να καταχωρηθεί το νέο επώνυμο των τέκνων στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησής τους και εν συνέχεια στα δημοτολόγια και τα μητρώα αρρένων. Επιπλέον, πρέπει να καταχωρίσετε τη δικαστική απόφαση ακύρωσης προσδιορισμού επωνύμου των τέκνων στη ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων και έπειτα να καταχωρίσετε σε αυτήν τον επαναπροσδιορισμό με το συμβολαιογραφικό έγγραφο, ως διόρθωση.

Διορθώσεις – Μεταβολές

Ναι, πρόκειται για μεταβολή και πρέπει να δηλώνεται μέσα σε ένα μήνα, αλλιώς είναι εκπρόθεσμη.

Διορθώσεις – Μεταβολές

Λοιπά

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 782 Κ.Πολ.Δ., η δικαστική απόφαση με την οποία βεβαιώνεται ένα γεγονός με σκοπό να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη πρέπει να βεβαιώνει και κάθε άλλο στοιχείο που πρέπει κατά το νόμο να περιέχει η πράξη αυτή, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο. Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί κώλυμα για το ληξίαρχο η σύνταξη ληξιαρχικής πράξης δυνάμει δικαστικής απόφασης με ελλιπή στοιχεία.

Λοιπά

Όχι, δεν μπορεί. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 344/1976, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μπορεί ληξιαρχική περιφέρεια να υποδιαιρείται σε περισσότερες ή περισσότερες να συμπτυχθούν σε μία.Συνεπώς, αν θέλετε να συμπτύξετε τις ληξιαρχικές περιφέρειες του Δήμου σας θα πρέπει να εκδοθεί Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Λοιπά

α) Το σύστημα αλλάζει τόμο όταν αριθμήσει 250 πράξεις.
β) Η αρίθμηση γίνεται αυτόματα από το ίδιο το σύστημα.
γ) H εκτυπωμένη ληξιαρχική πράξη που βάζετε στο αρχείο έχει την υπογραφή του ληξιάρχου.

Λοιπά

Είναι ζήτημα που άπτεται του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου σας.

Λοιπά

Μέσα στα καθήκοντα του ληξιάρχου -που ορίζονται στο άρθρο 4 του ληξιαρχικού νόμου-είναι να εκδίδει και αντίγραφα των ληξιαρχικών πράξεων. Οι διατάξεις αυτές είναι ειδικές και κατισχύουν των άλλων διατάξεων περί επικύρωσης αντιγράφων.
Η υπογραφή του ληξιάρχου απαιτείται στα εκδιδόμενα αντίγραφα, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο η ληξιαρχική πράξη περιβάλλεται το κύρος δημοσίου εγγράφου, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύεται με τρόπο σαφή ότι η ληξιαρχική πράξη έχει συνταχθεί βάσει όσων δήλωσαν οι υπόχρεοι προς δήλωση ενώπιον του ληξιάρχου, δηλαδή ότι είναι γνήσια. Ο νόμος δεν ορίζει ότι κάποιος τρίτος μπορεί να υπογράφει τα εκδιδόμενα αντίγραφα ή αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων.
Διαφορετική είναι η περίπτωση κατά την οποία εκδίδονται φωτοαντίγραφα ληξιαρχικής πράξης (η οποία φέρει υπογραφή ληξιάρχου και δηλούντων το γεγονός καθώς και σφραγίδα), τα οποία ωστόσο επικυρώνονται από τον αρμόδιο προς επικύρωση υπάλληλο, που απλώς βεβαιώνει το ακριβές αντίγραφο αυτού.
Το εύλογο ερώτημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σε ποια δημόσια υπηρεσία θα χρησιμοποιούνται αυτά τα ακριβή φωτοαντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων, καθώς πάντα απαιτούνται αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων ή αντίγραφα αυτών και όχι ακριβή φωτοαντίγραφα.

Λοιπά

Όσον αφορά στο κλείσιμο των βιβλίων ισχύουν όσα αναφέρονται στην αριθμ. 26 Εγκύκλιο «Περί επιθεώρησης ληξιαρχικών βιβλίων», η οποία έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους Δήμους της χώρας και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, στη διαδρομή «Αστική & Δημοτική Κατάσταση», σύνδεσμος «Θέματα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης», σύνδεσμος «Θεσμικό Πλαίσιο - Χρήσιμα Έγγραφα», σύνδεσμος «Ν. 344/1976 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει): Ληξιαρχικές Πράξεις – Μεταβολές – Πρόστιμα & Διορθώσεις».
Επισημαίνουμε ότι το Π.Δ. 943/1976 (344 Α΄) περί επιθεωρήσεως των ληξιαρχικών βιβλίων εξακολουθεί να ισχύει.

Λοιπά

Αυτό δεν ορίζεται. Ούτε με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο οριζόταν.

Λοιπά

Η βιβλιοδεσία θα γίνει όπως γινότανε.
Ωστόσο, αν ακυρώσετε τις πίσω λεύκες σελίδες, πρέπει να έχετε προβλέψει πού θα καταχωρούνται οι μεταβολές. Αν έχετε κάνει σχετική πρόβλεψη, τότε ακυρώστε τις.

Λοιπά

Από το συνδυασμό του άρθρου 2 του Ν. 344/1976, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και από τα οριζόμενα στο Π.Δ. 943/1976 (344 Α΄) «περί επιθεωρήσεως ληξιαρχικών βιβλίων», προκύπτει ότι ο διοριζόμενος - με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης - ληξίαρχος μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του μόνο με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εάν διαπιστωθεί από τις αρχές που επιθεωρούν τα ληξιαρχεία και τους ληξιάρχους (δηλαδή τις εισαγγελικές αρχές) -κατόπιν εισηγήσεώς τους- ότι αυτός (ο ληξίαρχος) ασκούσε πλημμελώς τα καθήκοντα του.
Περαιτέρω, και επειδή για τους ληξίαρχους οι οποίοι είναι δημοτικοί υπάλληλοι εφαρμόζεται το πειθαρχικό δίκαιο των δημοτικών υπαλλήλων, σας επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.

Λοιπά

Δεν είναι μεταβολή. Πρόκειται για σύνταξη ληξιαρχικής πράξης με δικαστική απόφαση.
Για τη δήλωση με δικαστική απόφαση δεν προβλέπεται εκπρόθεσμο. Ως εκ τούτου δεν θεωρείται εκπρόθεσμη δήλωση.

Λοιπά

Δεδομένου ότι δεν έχει γίνει η ψηφιοποίηση όλων των παλαιών ληξιαρχικών πράξεων -ώστε να χορηγούμε αντίγραφο και απόσπασμα παλαιάς ληξιαρχικής πράξης από το πληροφοριακό σύστημα- θα χορηγείτε αντίγραφα και αποσπάσματα όπως θα τα χορηγούσατε πριν την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος.

Λοιπά

Θέματα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Προκειμένου μετά το διαζύγιο να λάβει τη δημοτικότητα που είχε πριν το γάμο του, θα έπρεπε να είχε μεταδημοτεύσει εξαιτίας του γάμου του. Όμως στην προκειμένη περίπτωση ο τέως δημότης σας μεταδημότευσε με άλλες διατάξεις (π.χ. εκείνες της διετούς κατοικίας), συνεπώς δεν μπορεί να κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 3463/2006.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Όπως ορίζει το άρθρο 15 του ν.3463/2006 «Σε περίπτωση αναγνώρισης ενώ το τέκνο ήταν ανήλικο μπορεί να αποκτήσει με αμετάκλητη δήλωση των γονέων του στο ληξίαρχο του τόπου καταχώρισης της δήλωσης αναγνώρισης, τη δημοτικότητα του πατέρα ή της μητέρας του από τότε που έγινε η αναγνώριση».
Δηλαδή η δήλωση της δημοτικότητας γίνεται στο ληξίαρχο, στον οποίο καταχωρείται η πράξη αναγνώρισης και εφόσον υπάρχει τέτοια δήλωση, αυτή είναι αμετάκλητη.

Στη δική σας περίπτωση, εφόσον δεν υπάρχει τέτοια δήλωση δημοτικότητας στο ληξίαρχο, παρά μόνο στο συμβολαιογραφικό έγγραφο της αναγνώρισης, το ανήλικο τέκνο όφειλε να είναι εγγεγραμμένο στη μερίδα της μητέρας του με κανονική εγγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 2 του Ν. 3463/2006. Εφόσον όμως γίνει η προαναφερθείσα δήλωση στο ληξίαρχο, μπορούν οι γονείς να προσδιορίσουν από κοινού τη νέα δημοτικότητα του τέκνου.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Για να εγγραφεί στο Δημοτολόγιο στη μερίδα του πατέρα του με κανονική εγγραφή, πρέπει να προηγηθεί καθορισμός ιθαγένειας. Οπότε εγγράφεται στο Δημοτολόγιο από την ημερομηνία καθορισμού της ιθαγένειάς του, αλλά συστατικά αποκτά τη δημοτικότητα από την ημεροχρονολογία της αναγνώρισής του.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Σας γνωρίζουμε ότι για τη μεταδημότευση ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 15 και το άρθρο 279 του Ν. 3463/2006 (114 Α) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η μεταδημότευση γίνεται με πράξη του Δημάρχου, η οποία προσυπογράφεται και από τον προϊστάμενο του δημοτολογίου, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη των νόμιμων προϋποθέσεων μεταδημότευσης.
Εν όψει των ανωτέρω, ο ενήλικας ή ο έγγαμος δύναται μετά από μία διετία να γίνει δημότης του Δήμου στον οποίο κατοικεί. Η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας δεν απαιτείται στις περιπτώσεις α) που ο ενήλικας αιτείται να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του, δυνατότητα η οποία παρέχεται μία φορά β) μεταδημότευσης του ενός συζύγου, προκειμένου να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου γ) πρώην συζύγων, λόγω λύσης του γάμου τους, προκειμένου να αποκτήσουν τη δημοτικότητα που είχαν πριν το γάμο.
Όταν πρόκειται για μεταδημότευση με την προϋπόθεση της διετούς κατοικίας, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
-- αίτηση του ενδιαφερομένου στο Δήμο στον οποίο επιθυμεί να μεταδημοτεύσει,
-- βεβαίωση, σύμφωνα με το άρθρο 279 του Ν. 3463/2006, περί της διετούς μόνιμης εγκατάστασης του αιτούντος στην περιφέρεια του Δήμου στον οποίο επιθυμεί να μεταδημοτεύσει και
-- πιστοποιητικό περί εγγραφής του στο δημοτολόγιο του Δήμου από τον οποίο επιθυμεί να μεταδημοτεύσει.

Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου (σύμφωνα με το άρθρο 279 του Ν. 3463/2006) βεβαιώνεται από το Δήμαρχο. Η οικεία βεβαίωση χορηγείται εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στο Δήμο, η οποία αποδεικνύεται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο απόδειξης λογαριασμού ΔΕΚΟ ή αντιγράφου εκκαθαριστικού της οικείας Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.).
Εάν αιτιολογημένως η ιδιότητα του μονίμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αυτή αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμαρχος μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης με παράθεση ειδικής αιτιολογίας.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Εφόσον, μετά τη χηρεία, η γονική μέριμνα περνά στον άλλο γονέα, μπορείτε να κάνετε τη μεταδημότευση.
Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 1510), «σε περίπτωση όπου η γονική μέριμνα παύει λόγω θανάτου …… η γονική μέριμνα ανήκει αποκλειστικά στον άλλο». Επομένως, μόνο η ληξιαρχική πράξη θανάτου αρκεί για την απόδειξη της γονικής μέριμνας.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Διασταλτικά, δύναται η ίδια να κάνει ως ενήλικη ονοματοδοσία, προσδίδοντας στη ληξιαρχική πράξη γέννησης το κύριο όνομα με το οποίο αναγράφεται στην οικογενειακή της μερίδα στο Δημοτολόγιο.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 497/1991, τα στοιχεία του ονόματος, η οικογενειακή κατάσταση, ο τόπος, η ημερομηνία και το έτος γέννησης, καθώς και η ελληνική ιθαγένεια, προκύπτουν από το Δημοτολόγιο.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Εξαρτάται από την περίπτωση. Αν τα ενήλικα τέκνα βρίσκονται εγγεγραμμένα σε ξεχωριστή οικογενειακή μερίδα, το έννομο συμφέρον πρέπει οπωσδήποτε να θεμελιώνεται.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Η υπηρεσία Δημοτολογίου κάθε Δήμου μπορεί να βεβαιώνει την ταυτοπροσωπία για κάθε ανήλικο παιδί που είναι δημότης του.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Όχι, δεν μπορεί, διότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3463/2006 απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, με την οποία ανατίθεται η επιμέλεια στον έναν γονέα, προκειμένου να αποκτήσουν τα τέκνα τη δημοτικότητα αυτού.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Το σωστό είναι να γίνει εγγραφή στο Δήμο όπου είχε την πατρική της μερίδα ή εκεί όπου έχει μόνιμη κατοικία. Η εγγραφή θα γίνει όπως ορίζει το άρθρο 1 της Φ.22026/4813/10-3-1992 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών για τα «Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ενέργεια εγγραφών, διαγραφών κλπ μεταβολών στα δημοτολόγια».
Εφόσον υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησής της και ταυτότητα δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Όσον αφορά στο γάμο της ιδίας, βάσει του πιστοποιητικού της Ι. Μητρόπολης μπορεί να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη γάμου.
Ερευνήστε εάν στη μερίδα του συζύγου της έχει παιδιά, ούτως ώστε να εγγραφούν και αυτά ενδεικτικά στη νεοκαταρτισθείσα οικογενειακή μερίδα.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Είναι ορθή η απαίτηση του υπαλλήλου του Δήμου Χ, καθόσον το πιστοποιητικό για τη μεταδημότευση είναι συνυφασμένο με ειδικό σκοπό χρήσης, γεγονός που επιτρέπει την αναγραφή των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του διαγραφέντος μέλους από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία στην οικογενειακή μερίδα.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Δεν θα το καταχωρήσετε, επειδή τα βιβλία Δημοτολογίων που τηρούν οι Δήμοι καθώς και τα Μητρώα Αρρένων δεν είναι ληξιαρχικά βιβλία και οι εγγραφές σε αυτά δεν φέρουν χαρακτήρα ληξιαρχικών πράξεων. Ως εκ τούτου, η αίτηση διόρθωσης στα ανωτέρω βιβλία αποτελεί αντικείμενο της αρμοδιότητας των διοικητικών αρχών (Βαθρακοκοίλη Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Μπρακατσούλια Εκούσια Δικαιοδοσία) και συνακολούθως, εάν προκύψει διοικητική διαφορά, η επίλυσή της υπάγεται στην αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων και όχι των πολιτικών – όπως του Ειρηνοδικείου στο οποίο αναφέρεστε.
Εν ολίγοις, δεν νομιμοποιείστε να προχωρήσετε σε καμία αλλαγή κυρίου ονόματος στα δημοτολόγια βάσει της δικαστικής απόφασης.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Στην περίπτωση κατά την οποία υφίσταται κοινή δημοτικότητα του αναγνωρίσαντος πατέρα και της μητέρας του εκτός γάμου των γονέων του γεννηθέντος τέκνου, στερείται νοήματος η δήλωση προσδιορισμού δημοτικότητας του τέκνου, κατά άρθρο 15, παρ. 2 του Ν.3463/2006. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση του ερωτήματός σας το εκτός γάμου γεννηθέν τέκνο θα παραμείνει στην οικογενειακή μερίδα της μητέρας του.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Συντάχθηκε από το ληξιαρχείο σας ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου αλλοδαπών με όνομα μητέρας Μ… το έτος 2006. Η μητέρα το έτος 2007 άλλαξε το κύριο όνομα της από Μ… σε Α… με διοικητική αλλοδαπή πράξη, αλλαγή που αποτυπώνεται πλέον στα νομιμοποιητικά της έγγραφα (διαβατήριο). Οι γονείς ερχόμενοι να καταχωρήσουν τη μεταβολή της ιθαγένειας του πατέρα (έτος 2013) σε αυτήν τη ληξιαρχική πράξη γέννησης, προσκομίζουν και την αλλοδαπή διοικητική πράξη προκειμένου να καταχωριστεί σε αυτήν η μεταβολή και των στοιχείων της μητέρας.
Αν καταλάβαμε σωστά, εφόσον η δήλωση θα γίνει τώρα, θα λάβετε υπόψη σας την 587/2012 Γνωμοδότηση ΝΣΚ, δηλαδή θα καταχωρίσετε τη μεταβολή με μόνη την προσκόμιση της αλλοδαπής διοικητικής πράξης (επικυρωμένη από τον Έλληνα Πρόξενο στην αλλοδαπή - δεν δεχόμαστε apostile από Αλβανία).
Αναγκαστικά θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη, αφού δεν την είχε δηλώσει το έτος 2007 (με αναγνώριση δεδικασμένου τότε) και τη δηλώνει σήμερα.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Όταν λέμε νέα εγγραφή, εννοούμε ότι ο ενδιαφερόμενος δεν ήταν ποτέ εγγεγραμμένος σε κάποιο δήμο της χώρας, οπότε η εγγραφή του γίνεται βάσει της ληξιαρχικής πράξης γέννησης με τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Φ. 42301/12168/1995 (ΦΕΚ 608 Β’).
Για όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν έχουμε νέα εγγραφή αλλά είτε μεταφορά από μία μερίδα του ίδιου δήμου σε άλλη, είτε μεταδημότευση, δηλ. εγγραφή σε μερίδα άλλου δήμου. Έτσι, τα στοιχεία του ονόματος, η οικογενειακή κατάσταση, ο τόπος, η ημερομηνία και το έτος γέννησης, καθώς και η ελληνική ιθαγένεια προκύπτουν από την εγγραφή στο δημοτολόγιο (άρθρο 9 Π.Δ. 497/1991).
Το να ζητάτε να διορθωθούν οι ληξιαρχικές πράξεις -βάσει των οποίων ενεγράφησαν στο δημοτολόγιο είτε το δικό σας είτε άλλου δήμου- προκειμένου να προχωρήσετε στην τακτοποίηση της μερίδας τους, δεν είναι ορθό.
Υπάρχει επίσης και το ισχυρό ενδεχόμενο οι ληξιαρχικές πράξεις να είναι σωστά συντεταγμένες και το λάθος να έχει γίνει κατά τη μεταφορά στο Δημοτολόγιο.
Επαναλαμβάνουμε ωστόσο, ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενημερώνετε τον δημότη για τυχόν υφιστάμενες διαφορές.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Ναι. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται κανονική εγγραφή του αποβιώσαντος άνδρα σε δημοτολόγιο δήμου αλλά υφίσταται εγγραφή του μόνο στα Μητρώα Αρρένων, τότε το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από το Δήμο, στο Μητρώο Αρρένων του οποίου υφίσταται εγγραφή -υπό την προϋπόθεση ότι αυτός δεν είναι εγγεγραμμένος σε δημοτολόγιο Δήμου της χώρας- βάσει α) δημοσίων εγγράφων που αποδεικνύουν τη συγγενική σχέση ανάμεσα στον αποβιώσαντα και τα πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται ως εγγύτεροι συγγενείς στις δηλώσεις αυτές και β) υπεύθυνων δηλώσεων μαρτύρων.
Ωστόσο, θα πρέπει να αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό ότι δεν υφίσταται εγγραφή του αποβιώσαντος σε κανένα Δήμο της χώρας αλλά μόνο εγγραφή του στα Μητρώα Αρρένων έτους ……. του Δήμου……….

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Πρέπει να διαγραφεί από τα δημοτολόγια προκειμένου να μην επιβαρυνθεί το δημόσιο με θετική ζημία. Εφόσον από τη ληξιαρχική πράξη θανάτου προκύπτει η ταυτοπροσωπία του εγγεγραμμένου στα δημοτολόγια, τον διαγράφουμε επισημαίνοντας τις διαφορές που προκύπτουν.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Εφόσον δεν αποδεικνύεται η πραγματική εγκατάσταση στο Δήμο σας, ο Δήμαρχος δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, με παράθεση ειδικής αιτιολογίας.
Εάν δεν έχει βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, τότε δε νομιμοποιείστε να της εκδώσετε άδεια γάμου, η οποία ωστόσο μπορεί να εκδοθεί από το Δήμο στον οποίο είναι δημοτολογικά εγγεγραμμένη.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Επισημαίνεται ότι στη δημοτολογική μερίδα που τηρείται –προκειμένου περί εγγάμων που έχουν αποκτήσει τέκνο (είτε αυτοί έχουν κοινή δημοτικότητα είτε διαφορετική)– δεν προβλέπεται να γίνεται αναφορά στο πρόσωπο του γονέα στον οποίο έχει περιέλθει, με δικαστική απόφαση, η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Εφόσον δεν καθορίζεται η επιμέλεια, δεν αλλάζετε τις μερίδες. Δηλαδή τα ανήλικα θα παραμείνουν στην μερίδα που είναι εγγεγραμμένα.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Τα τέκνα θα ακολουθήσουν τη δημοτικότητα που είχαν με το γάμο των γονέων τους, όπως ορίζει το άρθρο 15, παρ.1 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.
Όχι, δεν μπορούν να μεταφερθούν με υπεύθυνες δηλώσεις.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Εφόσον η κόρη δεν είχε κάνει υπεύθυνη δήλωση για να εγγραφεί σε δική της μερίδα ως ενήλικη και ήταν εγγεγραμμένη σε οικογενειακή μερίδα των γονέων της (εν προκειμένω του πατέρα) θα γίνει εγγραφή όλων σε μία οικογενειακή μερίδα.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Η ύπαρξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας αποδεικνύει ότι κάποιος Δήμος έχει εκδώσει πιστοποιητικό που τις αναγράφει κατ’ αυτόν τον τρόπο.
Εφόσον έχουν καθιερωθεί με αυτά τα επώνυμα, δεν θα κάνετε καμμία διόρθωση χωρίς οι ίδιες να το αιτηθούν. Εάν οι ίδιες επιθυμούν το επώνυμό τους να συνάδει με τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησής τους, τότε θα κάνετε διορθώσεις στο δημοτολόγιο (σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 497/1997) έτσι ώστε να φέρουν το επώνυμο που αναγράφεται στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησής τους.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Μπορείτε, επειδή ο πατέρας πολιτογραφήθηκε μεταγενέστερα της κόρης.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Όχι, διότι στο δημοτολόγιο εγγράφονται έλληνες πολίτες, κατά οικογένεια. Η εν λόγω ούτε ελληνίδα πολίτης είναι, ούτε παιδί του πολιτογραφημένου.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Να προσκομίσει πρόσφατο αλλοδαπό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Όλα τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα. Αλλιώς δεν γίνονται δεκτά.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Θα γίνει πρώτα καθορισμός της ιθαγένειας από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αλλιώς δεν θα εγγραφεί στο Δημοτολόγιο.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Όχι, ο νόμος δεν ορίζει συναίνεση του ενηλίκου, ωστόσο ο ενήλικος μπορεί να προσβάλει την αναγνώριση, σύμφωνα με το άρθρο 1477 του Αστικού Κώδικα.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Σύμφωνα με τα άρθρα 127 και 128 και 129 του Αστικού Κώδικα, περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία έχουν όσοι συμπλήρωσαν το 10ο έτος της ηλικίας τους. Σύμφωνα δε με την ερμηνεία του Αστικού Κώδικα (Βαθρακοκοίλης, άρθρο 1475 σελ. 664-665) δεν μπορούν να προβούν σε εκούσια αναγνώριση τέκνου οι κάτω των 10 ετών και όσοι έχουν ανικανότητα δήλωσης βούλησης.
Συνεπώς, ο ανήλικος που είναι 16 ετών μπορεί να προβεί σε εκούσια αναγνώριση.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Εφόσον η δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνου ακυρωθεί δικαστικά, οι σύζυγοι θα πρέπει να επαναλάβουν σε εύλογο χρονικό διάστημα από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης την κοινή δήλωσή τους όσον αφορά στο επώνυμο των τέκνων τους ενώπιον συμβολαιογράφου (Πολ.Πρωτ.Αθην.2882/1989).
Η ακύρωση της δήλωσης των γονέων και ο επαναπροσδιορισμός του επωνύμου των τέκνων τους είναι διαδικασίες επαρκείς, προκειμένου να καταχωρηθεί το νέο επώνυμο των τέκνων στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησής τους και εν συνέχεια στα δημοτολόγια και τα μητρώα αρρένων.
Επιπλέον, πρέπει να καταχωρίσετε τη δικαστική απόφαση ακύρωσης προσδιορισμού επωνύμου των τέκνων στη ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων και έπειτα να καταχωρίσετε σε αυτήν τον επαναπροσδιορισμό με το συμβολαιογραφικό έγγραφο, ως διόρθωση.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Μπορεί να πάρει επικυρωμένο αντίγραφο από αυτό που έχετε στο αρχείο σας, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει σε άλλη υπηρεσία. Στο φάκελό της θα μείνουν τα πρωτότυπα πιστοποιητικά.
Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα να επιστρέφεται το πρωτότυπο και να κατακρατείται στο φάκελο της υπηρεσίας αντίγραφό του (με τη σφραγίδα της υπηρεσίας) εξακολουθεί να υφίσταται, ωστόσο άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι παρέλκει διότι, ως διοικητική πρακτική, ήταν συνυφασμένη με το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε πριν την αντικατάσταση του άρθρου 11 του Ν.2690/1999 από το άρθρο 16, παρ. 5 του Ν. 3245/2005 -υπό το πρίσμα του οποίου νομοθετικού καθεστώτος εξεδόθησαν οι αρ. 233/200 και 381/2002 Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ.
Συναφώς, σας παραπέμπουμε στο αρ. πρωτ. οικ.35531/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής → Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης → Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής → Σχετικά Έγγραφα).

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Η δικαστική απόφαση για διόρθωση κυρίου ονόματος (εκούσια δικαιοδοσία) αφορά σε διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς το κύριο όνομα. Επειδή οι Έλληνες από γέννηση (όχι οι πολιτογραφημένοι) εγγράφονται στα Δημοτολόγια βάσει των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, έχει νόημα η δικαστική απόφαση διόρθωσης της ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς το κύριο όνομα.
Οι πολιτογραφημένοι εγγράφονται στα δημοτολόγια βάσει της Απόφασης Πολιτογράφησής τους και με τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία που αναγράφονται σε αυτήν, τα οποία προκύπτουν τόσο από τα αλλοδαπά πιστοποιητικά τους όσο και από την υπεύθυνη δήλωση στην οποία προέβησαν οι ίδιοι δηλώνοντας τα ονοματεπωνυμικά τους στοιχεία.
Έτσι, κανένα αποτέλεσμα δε φέρει, ως προς την εγγραφή στα δημοτολόγια πολιτογραφημένων αλλοδαπών, οποιαδήποτε δικαστική απόφαση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Δεν μπορείτε να έχετε μόνο ενδεικτικές εγγραφές σε μια μερίδα, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία κανονική εγγραφή. Τα παιδιά πρέπει να είναι εγγεγραμμένα έστω και ενδεικτικά στην οικογενειακή μερίδα του πατέρα, στην οποία αυτός εμφανίζεται ως πρώτο μέλος με κανονική εγγραφή.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Εφόσον υπάρχει αναγνώριση δεδικασμένου αλλοδαπής απόφασης από ελληνικό δικαστήριο, τότε μπορείτε να καταχωρίσετε τη μεταβολή. Σχετική είναι η Γνωμοδότηση 65/1991 ΝΣΚ (αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: Θέματα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης → Θεσμικό Πλαίσιο-Χρήσιμα Έγγραφα → Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο → Θεσμικό Πλαίσιο).

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Το Ειδικό Ληξιαρχείο δεν μπορεί να διορθώσει τη ληξιαρχική πράξη επειδή αρμοδιότητά του είναι να μεταγράφει μόνο τις αλλοδαπές ληξιαρχικές πράξεις.
Το δημοτολόγιο οφείλει να ελέγξει ποιο δίκαιο ισχύει περί του επωνύμου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εάν ισχύει το δίκαιο του τόπου κοινής συνήθους διαμονής και η συνήθης διαμονή τους είναι στην Ελλάδα, θα καταχωριστεί στο δημοτολόγιό με το πατρικό της επώνυμο και όχι με αυτό που αναγραφεί η ληξιαρχική πράξη.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης δεν μπορεί να γίνει, επειδή όταν αυτή συντάχθηκε ήταν σωστή. Μετέπειτα άλλαξε η ονομασία, οπότε με τη σχετική βεβαίωση του ΥΠΕΞ μπορείτε να προβείτε στην έκδοση πιστοποιητικού με τη νέα ονομασία.
Σχετική η Εγκύκλιος 21 (Φ.104770/10830/07-07-2006) και η Γνωμοδότηση ΝΣΚ 228/2006 (αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: Θέματα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης → Θεσμικό Πλαίσιο-Χρήσιμα Έγγραφα → Ν. 344/1976 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει): Ληξιαρχικές Πράξεις – Μεταβολές – Πρόστιμα & Διορθώσεις).

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Το άρθρο 15 του Ν. 3463/2006 ορίζει ότι οι γονείς υποχρεούνται εντός της προθεσμίας προς δήλωση της γέννησης του πρώτου τέκνου τους (10 ημέρες) να προσδιορίσουν -με αμετάκλητη δήλωσή τους ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου κατάρτισης της σχετικής ληξιαρχικής πράξης- τη δημοτικότητά του. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει η δήλωση, το τέκνο αποκτά τη δημοτικότητα του πατέρα. Αν έχει γίνει τέτοια δήλωση δεν ανακαλείται.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Εάν δεν έχει γίνει αμετάκλητη δήλωση περί της δημοτικότητας σε εσάς, το ληξίαρχο στον οποίο έχει καταχωριστεί η αναγνώριση, τότε θα παραμείνει με τη δημοτικότητα της μητέρας.
Η δημοτικότητα, ακόμη και όταν αναφέρεται στη συμβολαιογραφική πράξη, πρέπει να δηλωθεί και από τους δύο γονείς στο ληξίαρχο (άρθρο 15 Ν. 3463/2006, περ.2).

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Δεν υφίσταται στην ελληνική έννομη τάξη νομοθετική ρύθμιση που να επιτρέπει δίγλωσσα ή πολύγλωσσα αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων ή πιστοποιητικά από τα δημοτολόγια. Ως εκ τούτου, δεν νομιμοποιείστε να εκδίδετε τέτοια.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Αν έχει έννομο συμφέρον μπορεί να αιτηθεί την έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων. Αρμόδια για τη διακρίβωση του έννομου συμφέροντος είναι η υπηρεσία σας. Αν η υπηρεσία σας δεν μπορεί να διακριβώσει το έννομο συμφέρον, ζητήστε εισαγγελική άδεια.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Τα πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών εκδίδονται βάσει των δημοτολογίων και όχι βάσει υπεύθυνων δηλώσεων. Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και θεωρείται πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως του δημότη, εκδίδεται δε με βάσει τα δημοτολόγια ή άλλα επίσημα στοιχεία που τηρούνται στο Δήμο ή από στοιχεία που προκύπτουν από έρευνα, την οποία υποχρεούνται να διενεργούν οι δήμαρχοι με αλληλογραφία με άλλες αρχές. Σε περίπτωση που δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά, τότε χρησιμοποιούνται οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. Πολλοί δήμοι θεωρούν την υποβολή των δύο υπευθύνων δηλώσεων ως το καταλυτικό στοιχείο για την έκδοση του πιστοποιητικού, ενώ στην πραγματικότητα το κυρίαρχο στοιχείο είναι α) η ύπαρξη κανονικής εγγραφής στα δημοτολόγια και β) η έρευνα εκ μέρους των Δήμων για τη συλλογή επισήμων στοιχείων. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται κανονική εγγραφή του αποβιώσαντος άνδρα σε δημοτολόγιο δήμου, αλλά υφίσταται μόνο εγγραφή του στα Μητρώα Αρρένων, τότε το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από το Δήμο στου οποίου το Μητρώο Αρρένων υφίσταται εγγραφή (υπό την προϋπόθεση ότι αυτός δεν βρίσκεται εγγεγραμμένος σε δημοτολόγιο Δήμου της χώρας), βάσει υπεύθυνων δηλώσεων μαρτύρων και δημοσίων εγγράφων που αποδεικνύουν τη συγγενική σχέση ανάμεσα στον αποβιώσαντα και τα πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται ως εγγύτεροι συγγενείς στις δηλώσεις αυτές. Όταν δεν υφίσταται εγγραφή ούτε στα δημοτολόγια ούτε στα Μητρώα Αρρένων, τότε δεν είναι δυνατή η χορήγηση πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών, ακόμη και εάν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης ή θανάτου, το ζήτημα δε της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής, με το οποίο συνδέεται το εν λόγω πιστοποιητικό, δύναται να επιλυθεί μόνο κατόπιν εκδόσεως πιστοποιητικού κληρονομητηρίου από το δικαστήριο της κληρονομίας (άρθρα 819, 810 Κ.Πολ.Δ.).

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Η αστυνομική ταυτότητα που αναγράφεται στην ληξιαρχική πράξη θανάτου παραπέμπει σε έναν αριθμό δημοτολογίου. Αυτό είναι ικανό στοιχείο ταυτοπροσωπίας του αποβιώσαντος, προκειμένου να γίνει η διαγραφή.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Ναι. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται κανονική εγγραφή του αποβιώσαντος άνδρα σε δημοτολόγιο Δήμου, αλλά υφίσταται μόνο εγγραφή του στα Μητρώα Αρρένων, τότε το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από το Δήμο στου οποίου το Μητρώο Αρρένων υφίσταται εγγραφή (υπό την προϋπόθεση ότι αυτός δεν βρίσκεται εγγεγραμμένος σε δημοτολόγιο Δήμου της χώρας), βάσει α) υπευθύνων δηλώσεων μαρτύρων και β) δημοσίων εγγράφων που αποδεικνύουν τη συγγενική σχέση ανάμεσα στον αποβιώσαντα και τα πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται ως εγγύτεροι συγγενείς σε αυτές τις δηλώσεις. Θα πρέπει να αναγράφεται όμως σε αυτό το πιστοποιητικό ότι δεν υφίσταται εγγραφή του αποβιώσαντος σε κανέναν δήμο της χώρας αλλά μόνο εγγραφή του στα Μητρώα Αρρένων έτους ……. του Δήμου……….

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Εφόσον αποδεικνύουν έννομο συμφέρον, μπορούν να αιτηθούν την έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων, εάν αυτό δεν έχει εκδοθεί. Αν έχετε εκδώσει ήδη πιστοποιητικό εγγυτέρων μπορούν να αιτηθούν να λάβουν αντίγραφο αυτού. Περαιτέρω, σας παραθέτουμε απάντηση της υπηρεσίας μας για την έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών.
Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και θεωρείται πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως του Δημότη. Εκδίδεται με βάση τα Δημοτολόγια ή άλλα επίσημα στοιχεία που τηρούνται στο Δήμο ή από στοιχεία τα οποία προκύπτουν από έρευνα που υποχρεούνται να διενεργούν οι Δήμαρχοι με αλληλογραφία με άλλες αρχές. Η υποβολή των δύο υπεύθυνων δηλώσεων δεν είναι το καταλυτικό στοιχείο για την έκδοση του πιστοποιητικού. Το κυρίαρχο στοιχείο είναι: α) η ύπαρξη κανονικής εγγραφής στα δημοτολόγια και β) η έρευνα εκ μέρους των Δήμων για τη συλλογή επισήμων στοιχείων.

Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Ν.Δ. 2573/1953: Αλλαγή-Ανάκτηση Επωνύμου-Αλλαγή ΚΟ

Ο Δήμαρχος δεν έχει αρμοδιότητα στην προκειμένη περίπτωση, επειδή το επώνυμο των συζύγων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Αστικού Κώδικα.
Έτσι, αν έχει κοινή ιθαγένεια με το σύζυγό της, τότε ισχύει το ελληνικό δίκαιο, σύμφωνα με το οποίο δεν επέρχεται μεταβολή επωνύμου μετά το γάμο.
Εάν δεν έχει κοινή ιθαγένεια με το σύζυγό της, τότε ισχύει το δίκαιο του τόπου κοινής συνήθους διαμονής. Συνεπώς, εάν κατοικεί στη Σουηδία, το επώνυμό της θα ρυθμιστεί από το σουηδικό δίκαιο, εάν κατοικεί στην Ελλάδα από το ελληνικό.

Ν.Δ. 2573/1953: Αλλαγή-Ανάκτηση Επωνύμου-Αλλαγή ΚΟ

Εν προκειμένω, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 του Αστικού Κώδικα. Δεδομένου ότι γονείς και τέκνα έχουν κοινή ιθαγένεια, ισχύει το δίκαιο της κοινής τους ιθαγένειας, άρα το ινδικό δίκαιο.
Συνεπώς, αν το ινδικό δίκαιο το επιτρέπει, τότε το καταχωρείτε.

Ν.Δ. 2573/1953: Αλλαγή-Ανάκτηση Επωνύμου-Αλλαγή ΚΟ

Υπό την προϋπόθεση ότι το επώνυμο των συζύγων ρυθμίζεται από το ελληνικό δίκαιο, αυτό δεν μεταβάλλεται εξ αιτίας του γάμου (άρθρο 1388 Αστικού Κώδικα). Ωστόσο, πάντα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, μπορεί ο κάθε σύζυγος να προσθέσει στο επώνυμό του, το επώνυμο του άλλου συζύγου, με κοινή δήλωσή τους ενώπιον του ληξιάρχου (άρθρο 28 του ν. 3719/2008).

Ν.Δ. 2573/1953: Αλλαγή-Ανάκτηση Επωνύμου-Αλλαγή ΚΟ

Θα πρέπει να εξετάσετε ποιο δίκαιο ισχύει κατά το χρόνο τέλεσης του γάμου (άρθρο 14 Αστικού Κώδικα). Εάν είναι εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1388 του Αστικού Κώδικα.

Ν.Δ. 2573/1953: Αλλαγή-Ανάκτηση Επωνύμου-Αλλαγή ΚΟ

Ισχύουν οι διατάξεις αναγκαστικού δικαίου του Αστικού Κώδικα (άρθρο 1505). Οι γονείς έχουν προσδιορίσει με κοινή αμετάκλητη δήλωσή τους το επώνυμο των τέκνων τους. Η δήλωση αυτή δεν ακυρώνεται από τη διοίκηση (εν προκειμένω το Δήμο) αλλά από τα δικαστήρια.
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ακυρώσουν την κοινή δήλωσή τους δικαστικά και μετά να προβούν από κοινού στον προσδιορισμό επωνύμου των τέκνων τους.

Ν.Δ. 2573/1953: Αλλαγή-Ανάκτηση Επωνύμου-Αλλαγή ΚΟ

Δεν μπορείτε να κάνετε χρήση της εν λόγω Γνωμοδότησης, επειδή αυτή αφορά σε μεταβολή επωνύμου αλλοδαπού, μεταβολή δηλαδή που δεν έχει σχέση με την τέλεση γάμου.
Εν προκειμένω, έχετε γάμο έλληνα με αλλοδαπή, οπότε το επώνυμο της αλλοδαπής ρυθμίζεται από το δίκαιο του τόπου της κοινής συνήθους διαμονής τους, δηλαδή το ελληνικό δίκαιο.
Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, το επώνυμο της συζύγου δεν αλλάζει με το γάμο, συνεπώς δεν μπορείτε να προχωρήσετε στην αλλαγή του επωνύμου της.

Ν.Δ. 2573/1953: Αλλαγή-Ανάκτηση Επωνύμου-Αλλαγή ΚΟ

Η συγκεκριμένη Γνωμοδότηση αφορά μόνο σε αλλοδαπούς και όχι σε έλληνες πολίτες. Η εν λόγω είναι πολιτογραφημένη και, ως εκ τούτου, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Για να αλλάξει όνομα πρέπει να αλλάξει την απόφαση πολιτογράφησή της.

Ν.Δ. 2573/1953: Αλλαγή-Ανάκτηση Επωνύμου-Αλλαγή ΚΟ

Δεν μπορεί. Η αλλαγή επώνυμου επιτρέπεται για συγκεκριμένους λόγους, όταν π.χ. το επώνυμο είναι κακόηχο, προκαλεί τη θυμηδία, είναι δυσχερές στην προφορά ή ξενικό. Είναι ευνόητο ότι με την προσθήκη ενός άλλου επώνυμου σε ένα τέτοιο επώνυμο δεν απαλείφονται οι προαναφερθέντες συγκεκριμένοι λόγοι.

Ν.Δ. 2573/1953: Αλλαγή-Ανάκτηση Επωνύμου-Αλλαγή ΚΟ

Εφόσον ο νόμος δεν ορίζει ρητά από πόσα συνθετικά πρέπει να αποτελείται το επώνυμο του προσώπου, όταν το επώνυμο του ενός συζύγου έχει δύο συνθετικά θα προσθέτετε αυτό το διπλό επώνυμο αυτούσιο όπως είναι, δηλαδή η σύζυγος ή ο σύζυγος θα έχει τρία επίθετα. Ο νόμος ορίζει ρητά δύο συνθετικά μόνο για το επώνυμο τέκνου.
Η προσθήκη θα γίνει αυτούσια στο επώνυμο που έχει ο/η σύζυγος. Πχ. εάν η Νικολάου αιτείται προσθήκη του επωνύμου του συζύγου της Παπαδόπουλου-Γεωργίου θα γίνει Νικολάου-Παπαδοπούλου-Γεωργίου.

Ν.Δ. 2573/1953: Αλλαγή-Ανάκτηση Επωνύμου-Αλλαγή ΚΟ

Εφόσον η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή, η μεταβολή του επωνύμου της που τελέστηκε στην αλλοδαπή, θα καταχωριστεί στη ληξιαρχική πράξη γάμου της με την προσκόμιση στο ληξίαρχο της αλλοδαπής πράξης, νομίμως επικυρωμένης και μεταφρασμένης. Εσείς, ως ληξίαρχος, νομιμοποιείστε να το διερευνήσετε. Αν θεωρήσετε ότι προσκρούει στα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη, τότε μπορείτε να μην το κάνετε δεκτό.

Ν.Δ. 2573/1953: Αλλαγή-Ανάκτηση Επωνύμου-Αλλαγή ΚΟ

Προκειμένου να γίνει εκτελεστή ως προς τα δημοτολόγια και τα μητρώα αρρένων η μεταβολή του ονόματος και του επωνύμου Έλληνα, ο οποίος δυνάμει του δικαίου της άλλης του ιθαγένειας τα έχει μεταβάλει στην αλλοδαπή, πρέπει να γίνει αναγνώριση δεδικασμένου της αλλοδαπής διοικητικής πράξης ή δικαστικής απόφασης βάσει της οποίας έγινε αυτή η αλλαγή. Εφόσον αναγνωριστεί δικαστικά η αλλοδαπή απόφαση (δικαστική ή διοικητική), θα καταχωριστεί στην ληξιαρχική πράξη γέννησης του αιτούντος και μετά μπορείτε να καταχωρίσετε τις μεταβολές στα δημοτολόγια και τα μητρώα αρρένων.
Σχετική είναι η Γνωμοδότηση 65/1991 του Ν.Σ.Κ. (αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: Θέματα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης → Θεσμικό Πλαίσιο-Χρήσιμα Έγγραφα → Ν.Δ. 2573 – Αλλαγή Επωνύμου, Κυρίου Ονόματος – Ανάκτηση Επωνύμου → Θεσμικό Πλαίσιο).

Ν.Δ. 2573/1953: Αλλαγή-Ανάκτηση Επωνύμου-Αλλαγή ΚΟ

Δεδομένου ότι οι σύζυγοι δεν έχουν κοινή ιθαγένεια, το επώνυμό τους θα ρυθμιστεί από το δίκαιο του τόπου κοινής συνήθους διαμονής τους.
Εάν κατοικούν στη Γαλλία, τότε το γαλλικό δίκαιο θα ρυθμίσει το επώνυμο της συζύγου. Εφόσον το επώνυμό της ρυθμιστεί από το αλλοδαπό δίκαιο, τότε δεν μπορεί να κάνει χρήση του άρθρου 28 του Ν. 3719/2008.
Δείτε τη σελίδα 5 της εγκυκλίου 17/2009 του Υπουργείου (αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: Θέματα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης → Θεσμικό Πλαίσιο-Χρήσιμα Έγγραφα → Ν. 344/1976 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει): Ληξιαρχικές Πράξεις – Μεταβολές – Πρόστιμα & Διορθώσεις).

Ν.Δ. 2573/1953: Αλλαγή-Ανάκτηση Επωνύμου-Αλλαγή ΚΟ

Εφόσον το επώνυμο των συζύγων έχει ρυθμιστεί από το ελληνικό δίκαιο, ως το δίκαιο της κοινής ιθαγένειας ή της κοινής διαμονής, μπορούν οποτεδήποτε θελήσουν να προσθέσει ο ένας σύζυγος στο επώνυμο του, το επώνυμο του άλλου.

Ν.Δ. 2573/1953: Αλλαγή-Ανάκτηση Επωνύμου-Αλλαγή ΚΟ

Εάν η συνήθης διαμονή κατά το χρόνο τέλεσης του γάμου είναι στην Ελλάδα τότε ισχύει το ελληνικό δίκαιο, όποτε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της διάταξης. Δηλαδή να προσθέσει στο ξενικό της επώνυμο αυτό του Έλληνα συζύγου της.
Αλλαγή επωνύμου, έτσι ώστε η σύζυγος να πάρει αυτό του συζύγου, δεν ισχύει σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Ν.Δ. 2573/1953: Αλλαγή-Ανάκτηση Επωνύμου-Αλλαγή ΚΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.1329/1983, η γυναίκα που εξακολουθεί να φέρει και μετά την ισχύ του νόμου το επώνυμο του συζύγου της, περιορίζεται μετά το διαζύγιο στο οικογενειακό της επώνυμο. Ως εκ τούτου, θα την καταχωρίσετε στο δημοτολόγιο σας με το προ του γάμου επώνυμό της. Εάν θέλει να κρατήσει το συζυγικό επώνυμο θα πρέπει να προκαλέσει την έκδοση δικαστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου μέσω της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας.

Ν.Δ. 2573/1953: Αλλαγή-Ανάκτηση Επωνύμου-Αλλαγή ΚΟ

Μετά την ανάκτηση του πατρικού της επώνυμου, δύναται να προβεί στην προσθήκη του συζυγικού, κατά άρθρο 28 Ν. 3719/2008.

Ν.Δ. 2573/1953: Αλλαγή-Ανάκτηση Επωνύμου-Αλλαγή ΚΟ

α) Η πρόσληψη πατρωνύμου και επωνύμου πατέρα αφορά σε παιδιά που έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους και δεν έχουν αναγνωριστεί από τον πατέρα τους. Εάν στη δικαστική απόφαση περί υιοθεσίας αναφέρεται ότι το παιδί είναι εκτός γάμου, τότε μπορείτε να προβείτε στην πρόσληψη επωνύμου και πατρωνύμου πατέρα, σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις Φ.91400/2961/2001 και Φ.42301/12167/1995 (οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: Θέματα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης → Θεσμικό Πλαίσιο-Χρήσιμα Έγγραφα → Ν.Δ. 2573 – Αλλαγή Επωνύμου, Κυρίου Ονόματος – Ανάκτηση Επωνύμου → Θεσμικό Πλαίσιο).
β) Πρέπει να διερευνήσετε εάν ο πρώην σύζυγος της δημότισσάς σας συναινεί να έχει το θετό τέκνο της ως στοιχεία πατέρα τα δικά του.

Ν.Δ. 2573/1953: Αλλαγή-Ανάκτηση Επωνύμου-Αλλαγή ΚΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 2573/1953, ο εξελληνισμός κυρίου ονόματος και επωνύμου αφορά μόνο στους πολιτογραφημένους ομογενείς, στους Έλληνες του εξωτερικού και στους παλιννοστούντες ομογενείς, ενώ η αλλαγή επωνύμου αφορά σε όλους τους Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως του τρόπου κτήσεως της ιθαγένειάς τους.

Ν.Δ. 2573/1953: Αλλαγή-Ανάκτηση Επωνύμου-Αλλαγή ΚΟ

Έκδοση Άδειας Γάμου

Α) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.3 του Π.Δ. 391/1982, οι αλλοδαποί που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα μπορούν να ζητήσουν την έκδοση άδειας γάμου από το Δήμαρχο του Δήμου της συνήθους διαμονής τους, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα επίσημα - μεταφρασμένα και επικυρωμένα - δικαιολογητικά, δηλαδή α) απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησής τους και β) βεβαίωση από την οικεία προξενική ή άλλη αρμόδια αρχή της χώρας τους περί του ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός.
Τονίζουμε ότι, εφόσον εκ του συνόλου της βεβαίωσης περί μη κωλύματος γάμου που προσκομίζει ο μελλόνυμφος αλλοδαπός προκύπτει η δυνατότητα τέλεσης ή όχι γάμου, δεν θεωρείται απαραίτητο να αναγράφεται η λέξη «κώλυμα», καθώς ίσως δεν είναι γνωστή στο αλλοδαπό εσωτερικό δίκαιο.
Ωστόσο στην περίπτωση που η μόνιμη κατοικία του αλλοδαπού είναι στο εξωτερικό και αυτός δεν είναι εφοδιασμένος με έγκυρη, κατά το δίκαιο της χώρας του, άδεια γάμου, τότε αρμόδιος για την έκδοση της άδειας γάμου είναι ο Δήμος που ο αλλοδαπός έχει την απλή διαμονή του, ο οποίος ταυτίζεται με το Δήμο κατοικίας του Έλληνα μελλόνυμφου, προσκομίζοντας τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.
Επισημαίνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υποβολή δικαιολογητικών είναι η προσκόμιση από τον αλλοδαπό κάθε επίσημου στοιχείου (βίζας, άδειας παραμονής, διαβατηρίου κ.λπ.), από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός διαμένει νόμιμα στη χώρα μας.

Β) Το Δελτίο Αιτήσαντος Ασύλου (ροζ κάρτα), σύμφωνα με όσα μας γνώρισε η Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, επιτρέπει την παραμονή στην ελληνική επικράτεια μέχρι την ημερομηνία λήξης του.
Έτσι, σε περίπτωση που έχετε αίτημα έκδοσης άδειας γάμου σε αλλοδαπό, κάτοχο Δελτίου Αιτήσαντος Ασύλου (ροζ κάρτα), ο οποίος σας προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ορθά επικυρωμένα και μεταφρασμένα), καθώς και βεβαίωση για τα περί της ταυτότητάς του στοιχεία, η οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση όπου έχει παραδώσει το διαβατήριό του, τότε νομιμοποιείστε να εκδώσετε αυτήν τη άδεια.
Ευνόητο είναι ότι εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει διαβατήριο ή η Αστυνομική Διεύθυνση δεν πιστοποιεί τα προσωπικά του στοιχεία, τότε δεν νομιμοποιείστε για την έκδοση άδειας γάμου. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ο Δήμος σας θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας για το γεγονός ότι ο εν λόγω - παρόλο που φέρεται διωκόμενος από τη χώρα προέλευσής του (καθεστώς αιτήσαντος ασύλου) - διατηρεί άριστες σχέσεις και επικοινωνία με την οικεία Πρεσβεία της χώρας του, προκειμένου να σας γνωρίσει εάν η συγκεκριμένη ροζ κάρτα χρήζει ανάκλησης.

Γ) Τέλος, με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να εξετάζονται ως προς το νόμιμο της επικύρωσής τους τα δικαιολογητικά που προέρχονται από Πακιστάν, Νιγηρία, Γεωργία, Αρμενία. Όταν περιέρχονται στις υπηρεσίες σας δικαιολογητικά προερχόμενα από τις προαναφερθείσες χώρες, για τα οποία πιθανόν εγείρονται αμφιβολίες ως προς το νόμιμο τόσο της έκδοσης όσο και της επικύρωσής τους, θα πρέπει να επικοινωνείτε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΞ.

Έκδοση Άδειας Γάμου

Ναι, μπορείτε να εκδώσετε την άδεια γάμου, εφόσον η ενδιαφερόμενη έχει την απλή διαμονή της στο Δήμο σας και ο μέλλων σύζυγός της είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου σας. Η απλή διαμονή μπορεί να είναι και διαμονή σε ξενοδοχείο.

Έκδοση Άδειας Γάμου

Εάν η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής στην οποία αναφέρεστε επιτρέπει τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα, τότε ναι.
Σε κάθε περίπτωση, για ζητήματα μετανάστευσης και νομιμότητας της διαμονής στη χώρα αλλοδαπών υπηκόων, μπορούν να σας πληροφορήσουν κατά λόγο αρμοδιότητας οι Διευθύνσεις Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.
Σχετικό, επίσης, είναι το με αρ. πρωτ. 9682/17.04.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Σύναψη γάμων μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και πολιτών της Ε.Ε. ή Ελλήνων», το οποίο είναι αναρτημένο στο σύνδεσμο «Χρήσιμα Έγγραφα» της κατηγορίας «Έκδοση Άδειας Γάμου» (banner «Αστική & Δημοτική Κατάσταση», ιστοσελίδα Υπουργείου Εσωτερικών).

Έκδοση Άδειας Γάμου

Με το άρθρο 5 παρ.2 του ΠΔ 391/982 ορίζεται ότι σε κάθε Δήμο ο Δήμαρχος ορίζει με πάγια πράξη μία (1) τακτή ημέρα της εβδομάδας και ορισμένη ώρα έναρξης για την τέλεση των γάμων. Η έννοια του πάγιου και μόνιμου χαρακτήρα δεν συμπορεύεται με τη μεταγενέστερη έκδοση πράξης παράλληλης ισχύος και διαφορετικού ή ειδικού ρυθμιστικού πεδίου για το αυτό αντικείμενο .Επίσης, ο νόμος ορίζει ειδικές περιπτώσεις κωλύματος (δείτε παρ. 3 άρθρου 6 του ίδιου νόμου) στις οποίες μπορεί ο γάμος να τελεστεί σε διαφορετικό χρόνο και χώρο από αυτόν που έχει οριστεί με την προαναφερθείσα πάγια πράξη και για αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται άδεια εισαγγελέα.
Ως εκ τούτου δεν είναι σύννομη μια τέτοια απόφαση δημάρχου.

Έκδοση Άδειας Γάμου

Δύο αλλοδαποί υπήκοοι που ζουν μόνιμα στο εξωτερικό, έρχονται ως τουρίστες στην Ελλάδα και επιθυμούν να τελέσουν το γάμο τους στην Ελλάδα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγκυρη, κατά το δίκαιο της χώρας τους, άδεια γάμου.
Εσείς δεν εκδίδετε άδεια γάμου, απλώς τελείτε το γάμο.

Έκδοση Άδειας Γάμου

Για ζητήματα μετανάστευσης και νομιμότητας της διαμονής στη χώρα αλλοδαπών υπηκόων, μπορούν να σας πληροφορήσουν κατά λόγο αρμοδιότητας οι Διευθύνσεις Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.
Σχετικό, επίσης, είναι το με αρ. πρωτ. 9682/17.04.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Σύναψη γάμων μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και πολιτών της Ε.Ε. ή Ελλήνων», το οποίο είναι αναρτημένο στο σύνδεσμο «Χρήσιμα Έγγραφα» της κατηγορίας «Έκδοση Άδειας Γάμου» (banner «Αστική & Δημοτική Κατάσταση», ιστοσελίδα Υπουργείου Εσωτερικών).

Έκδοση Άδειας Γάμου

Εκδίδετε άδεια και για την αλλοδαπή, εφόσον ο μέλλων σύζυγός της είναι κάτοικος του Δήμου σας και εφόσον έχει τα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος.

Έκδοση Άδειας Γάμου

Απαιτείται δικαστική απόφαση, κατ’ άρθρο 1350 του Αστικού Κώδικα.

Έκδοση Άδειας Γάμου

To απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης του αιτούντα την έκδοση άδειας γάμου, απαιτείται ως δικαιολογητικό προκειμένου να πιστοποιηθεί η ημεροχρονολογία γέννησής του (ημερομηνία και έτος γέννησης).
Για όσα πρόσωπα δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης ή τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτή έρχονται σε αντίθεση με αυτά που αναγράφονται στην ταυτότητα του αιτούντα, υποβάλλεται πιστοποιητικό γέννησης από το δημοτολόγιο του οικείου δήμου, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία και το έτος γέννησης.

Έκδοση Άδειας Γάμου

Αφού είναι πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να τελέσει γάμο με ταυτότητα που έχει λατινικούς χαρακτήρες.

Έκδοση Άδειας Γάμου

Αφού δεν έχουν επικύρωση από το ελληνικό προξενείο/πρεσβεία στην Κένυα ή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, δεν νομιμοποιείστε να τα παραλάβετε.

Έκδοση Άδειας Γάμου

Στο άρθρο 3 του Π.Δ. 391/1982 ορίζεται ότι «…ο δήμαρχος οφείλει να αναμένει επί μία εβδομάδα από την ημέρα της κατάθεσης της σχετικής αίτησης την ενδεχόμενη καταγγελία, από τρίτους, της έλλειψης στο πρόσωπο του αιτούντος κάποιας θετικής προϋπόθεσης ή της ύπαρξης στο πρόσωπο του ίδιου ή στις σχέσεις του με αυτόν, με τον οποίο πρόκειται να τελέσει γάμο, ενός κωλύματος γάμου».
Ως εκ τούτου, το επταήμερο είναι ημερολογιακό. Εάν για παράδειγμα σας κατέθεσαν αίτηση την 16η-12-2013, τότε το αργότερο που μπορείτε να εκδώσετε την άδεια γάμου είναι την 23η-12-2013.

Έκδοση Άδειας Γάμου

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Π.Δ. 391/1982, σε κάθε Δήμο ο Δήμαρχος ορίζει με πάγια πράξη μία (1) τακτή ημέρα της εβδομάδας και ορισμένη ώρα έναρξης για την τέλεση των γάμων.
Η έννοια του πάγιου και μόνιμου χαρακτήρα δεν συμπορεύεται με τη μεταγενέστερη έκδοση πράξης παράλληλης ισχύος και διαφορετικού ή ειδικού ρυθμιστικού πεδίου για το ίδιο αντικείμενο.
Επίσης, ο νόμος ορίζει ειδικές περιπτώσεις κωλύματος (δείτε άρθρο 6 παρ. 3 του ίδιου νόμου) στις οποίες μπορεί ο γάμος να τελεστεί σε διαφορετικό χρόνο και χώρο από αυτόν που έχει οριστεί με την πάγια πράξη και γι’ αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται άδεια εισαγγελέα.
Ως εκ τούτου, δεν είναι σύννομη μια τέτοια απόφαση του Δημάρχου.

Έκδοση Άδειας Γάμου

Εφόσον έχει νόμιμη διαμονή στη χώρα, νομιμοποιείστε να εκδώσετε άδεια γάμου.
Για την έκδοση άδειας γάμου σε αιτούντες άσυλο (καθεστώς διεθνούς
προστασίας) σχετικό είναι το με αρ. πρωτ. Φ.131360/9477/2012 έγγραφο, με το οποίο η υπηρεσία μας έχει ενημερώσει σχετικά το Δήμο σας και το οποίο θα βρείτε αναρτημένο στο σύνδεσμο «Χρήσιμα Έγγραφα» της κατηγορίας «Έκδοση Άδειας Γάμου» (banner «Αστική & Δημοτική Κατάσταση», ιστοσελίδα Υπουργείου Εσωτερικών)

Έκδοση Άδειας Γάμου

Μία από τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας γάμου είναι να έχουν συμπληρώσει οι μελλόνυμφοι το 18ο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που αυτοί είναι ανήλικοι, απαιτείται δικαστική άδεια. Ωστόσο στην υπό εξέταση περίπτωση η άδεια γάμου έχει εκδοθεί και ο γάμος έχει τελεσθεί. Εφόσον σας προσκομιστεί πιστοποιητικό γάμου, είστε υποχρεωμένος ως ληξίαρχος να συντάξετε ληξιαρχική πράξη γάμου.
Το αν έχει ποινικές ευθύνες αυτός που εξέδωσε την άδεια γάμου είναι άλλο ζήτημα, το οποίο δεν σχετίζεται με τα καθήκοντα του ληξιάρχου ως προς την καταχώριση του γάμου. Ο ληξίαρχος υποχρεούται να διερευνά μόνο το υποστατό του γάμου, δηλαδή εάν ο γάμος τελέστηκε με τον τύπο (θρησκευτικό ή πολιτικό) που ορίζει το ελληνικό δίκαιο.

Έκδοση Άδειας Γάμου

Εφόσον δεν υπάρχει λύση του γάμου δε θα εκδοθεί νέα άδεια γάμου. Με την προσκόμιση της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου θα τελεστεί ο γάμος και με τον άλλο τύπο. Ούτως η άλλως, δεν θεωρείται ότι τελεί δεύτερο γάμο. Απλώς στην παλιά ληξιαρχική πράξη θα καταχωριστεί ότι τελέστηκε γάμος και με τον άλλο τύπο.

Έκδοση Άδειας Γάμου