ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Δεκεμβρίου 2023
Αρχική σελίδα - Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης

Ο πίνακας των προθεσμιών και των αντίστοιχων ενεργειών που αφορούν την ψηφοφορία των Ελλήνων που διαμένουν στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Μαΐου 2019, αναρτάται κατόπιν της έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος (πδ.38/2019 ΦΕΚ 64 Α΄ 24-04-2019) περί ορισμού της ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (το με Α.Π. 31867/24-04-2019 έγγραφό μας).

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας προθεσμιών και των αντίστοιχων ενεργειών που αφορούν την ψηφοφορία των Ελλήνων που διαμένουν στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις  25 Μαΐου 2019.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
9 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία γνωστοποίησης της ημερομηνίας διενέργειας της  κλήρωσης των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών (άρθρο 4 παρ. 3 και 10 Ν. 1427/84)
14 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία των 10 ημερών πριν από την ψηφοφορία για τον εφοδιασμό από τα κόμματα των Πρεσβευτικών και Προξενικών αρχών με τον αναγκαίο αριθμό εντύπων ψηφοδελτίων (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 1427/84).
14 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία κλήρωσης των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών (άρθρο 4 παρ. 3 και 10 Ν. 1427/84).
16 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία διορισμού των μελών των εφορευτικών Επιτροπών (άρθρο 4 παρ. 3 και 10 Ν. 1427/84).
19 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία των 5 ημερών πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας για τη γνωστοποίηση και τοιχοκόλληση του προγράμματος εκλογής (άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 1427/84).
21 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία ειδοποίησης των διορισθέντων μελών των Εφορευτικών Επιτροπών (άρθρο 4 παρ. 10 Ν. 1427/84
22 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία των 2 ημερών πριν από την ψηφοφορία για την παρουσίαση των δικαστικών αντιπροσώπων στον τόπο διορισμού τους και τη γνωστοποίηση της άφιξής τους στον Επόπτη εκλογών και την Πρεσβευτική – Προξενική αρχή (άρθρο 68 παρ. 13 π.δ.26/2012).
23 Μαΐου 2019 Οι πρεσβείες – προξενεία ειδοποιούν το Υπουργείο Εσωτερικών για την άφιξη των δικαστικών αντιπροσώπων.
24 Μαΐου 2019 Παραδίδεται από πρεσβευτικές – προξενικές αρχές στους δικαστικούς αντιπροσώπους όλο το εκλογικό υλικό.
25 Μαΐου 2019 Παραδίδεται από τις πρεσβευτικές – προξενικές αρχές στις Εφορευτικές Επιτροπές το κατάστημα ψηφοφορίας.
25 Μαΐου 2019 Οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές ανακοινωνούν στο Υπουργείο Εσωτερικών το συνολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειάς τους.