ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021
Αρχική σελίδα - Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης
04.07.2013 Αρ. 27237 Ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Κροατίας στην Ελλάδα. Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι πολιτών της Ε.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ