ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 28 Μαΐου 2022
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Επισκόπηση δαπανών και δραστηριοτήτων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης – Οδηγίες