ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 04 Φεβρουαρίου 2023
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Επισκόπηση δαπανών και δραστηριοτήτων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης – Οδηγίες