ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 06 Ιουνίου 2023
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Επισκόπηση δαπανών και δραστηριοτήτων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης – Οδηγίες