ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

29.03.2023 Αρ.26709 Κατανομή ποσού ύψους 23.140.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Αρχείο Απόφασης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΑΔΑ: ΕΨΚ446ΜΤΛ6-ΡΞΥ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ